Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:1248

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-05-2015
Datum publicatie
19-05-2015
Zaaknummer
13/05833
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:601, Contrair
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Profijtontneming. Het middel klaagt terecht dat de berekening van het aantal hennepplanten per vierkante meter en de daaraan te relateren opbrengst onjuist is. Dat behoeft echter niet tot cassatie te leiden. Indien wordt uitgegaan van de in het middel gepresenteerde berekening en van de door het Hof vastgestelde kiloprijs en aftrekbare kosten, had een zodanige oogst geleid tot een geschat w.v.v. van € 11.415,-. In aanmerking genomen dat het Hof het bedrag ter ontneming van het w.v.v. - met inbegrip van een korting vanwege de overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EVRM - heeft bepaald op € 10.000,00, heeft verdachte geen rechtens te respecteren belang bij vernietiging, waarbij geldt dat in dit bedrag ook bij de aangepaste berekening een korting vanwege de termijnoverschrijding begrepen zit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2015/1060
RvdW 2015/684
SR-Updates.nl 2015-0233
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 mei 2015

Strafkamer

nr. 13/05833

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 13 november 2013, nummer 22/005837-10, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste van:

[betrokkene] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft mr. A.R. Kellermann, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot zodanige op art. 440 Sv gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt over de motivering van de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

2.2.1.

In het (verkorte) arrest is overwogen, voor zover hier van belang:

"De vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel

(...)

Ten aanzien van de opbrengst per plant en de verkoopprijs van hennep worden de hierna genoemde bevindingen en conclusies van het rapport 'Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht' van april 2005 (hierna: het BOOM-rapport) door het hof overgenomen.

(...)

Anders dan de raadsman heeft betoogd wordt uitgegaan van één kweekruimte waarin 20 hennepplanten per m2 zijn geteeld. Volgens het BOOM-rapport levert dat 25,7 gram x 157 = 4.035 gram per oogst op, derhalve afgerond 4 kilogram.

De gemiddelde kiloprijs van hennep is blijkens het BOOM-rapport € 3.199,-.

De totale opbrengst komt derhalve neer op 4 kilogram x € 3.199,- = € 12.796,-.

De afschrijvingskosten bedragen € 150,- en de variabele bedragen € 789,71 per oogst.

De totale kosten bedragen hierdoor € 939,71.

Gelet op bovenstaande stelt het hof het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op (€ 12.796,- - € 939,71 =) € 11.856,29."

2.2.2.

De aanvulling, als bedoeld in art. 365a Sv, op het verkorte arrest houdt onder meer in:

"3. Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij d.d. 19 april 2010, van de Regiopolitie Haaglanden met nr. PL2010077061 en 1506-2009-11273. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -

als relaas van de betreffende verbalisant (bijlage blz. 15-21):

(...)

Ik zag dat de kweekruimte een afmeting had van ongeveer 2 bij 3,5 meter. In totaal stonden er 157 plantenbakken, met daarin in totaal 157 hennepplanten (20 potten per m2).

(...)

4. Het Rapport Berekening wederrechtelijk verkregen voordeel ex artikel 36e 2e lid Sr d.d. 30 augustus 2010, opgesteld en ondertekend door [verbalisant], onder meer inhoudende - zakelijk weergegeven -

Als relaas van de betreffende verbalisant:

(...)

Uitgaande van 157 hennepplanten en een totale kweekoppervlakte van 7 vierkante meter en de gegevens vanuit het rapport BOOM komt het aantal planten dat per vierkante meter werd gekweekt uit op 20 hennepplanten. De opbrengst per plant is dan volgens het rapport van BOOM 25,7 gram.

5. Een geschrift, te weten een bijlage Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht, Standaardberekeningen en normen, van het Bureau Ontneming Openbaar Ministerie (2005) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Een tabel waarin is opgenomen dat de opbrengst per hennepplant 25,7 gram bedraagt uitgaande van 20 hennepplanten per vierkante meter."

2.3.1.

Het Hof heeft bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel tot uitgangspunt genomen dat de veroordeelde een geslaagde oogst heeft gehad van 157 hennepplanten en dat deze hennepplanten een opbrengst van 25,7 gram hennep per plant hebben opgeleverd. Het uitgangspunt dat een hennepplant 25,7 gram hennep oplevert is - zoals volgt uit de door het Hof aan zijn oordeel ten grondslag gelegde rapportage van BOOM (bewijsmiddel 5) - toepasselijk indien uitgegaan wordt van een kwekerij waarin 20 hennepplanten per vierkante meter werden geteeld.

2.3.2.

Het middel klaagt terecht dat de berekening van het aantal hennepplanten per vierkante meter en de daaraan te relateren opbrengst in zoverre onjuist is dat niet van een opbrengst per vierkante meter van 20 hennepplanten moet worden uitgegaan maar van 22,4 planten (157:7= 22,4). Dat behoeft echter niet tot cassatie te leiden. Indien wordt uitgegaan van de in het middel gepresenteerde berekening en van de door het Hof vastgestelde kiloprijs en aftrekbare kosten, had een zodanige oogst geleid tot een opbrengst van 3,8 kg (in plaats van 4 kg) en tot een geschat wederrechtelijk verkregen voordeel van € 11.415,-. In aanmerking genomen dat het Hof het bedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel - met inbegrip van een korting vanwege de overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM - heeft bepaald op € 10.000,-, heeft de verdachte geen rechtens te respecteren belang bij vernietiging, waarbij geldt dat in dit bedrag ook bij de aangepaste berekening een korting vanwege de termijnoverschrijding begrepen zit.

2.4.

Het middel is tevergeefs voorgesteld.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren B.C. de Savornin Lohman en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier S.C. Rusche, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 mei 2015.