Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2014:227

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
04-02-2014
Datum publicatie
04-02-2014
Zaaknummer
12/04883
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2435, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Beklag, artt. 552a en 552p Sv. I.h.k.v. de uitvoering van een Brits rechtshulpverzoek zijn voorwerpen in beslag genomen. N.a.v. een “Klaagschrift over inbeslagneming (Art. 552a&552p Sv.)” van o.a. klaagster heeft de Rb ex art. 552a.1 Sv bij beschikking met nr. 12/1316 “het beklag ongegrond” verklaard. Daarnaast heeft de Rb ex art. 552p.2 Sv op vordering van de OvJ bij beschikking met nrs. 12/1177 en 12/1180 verlof verleend aan de OvJ om het inbeslaggenomene – onder voorbehoud - ter beschikking te stellen aan de Britse autoriteiten. Tegen de beschikking van de Rb waarbij het in art. 552p.2 Sv bedoelde verlof is verleend, hebben de in die beschikking vermelde partijen geen beroep in cassatie ingesteld, terwijl ook in de namens klaagster in de onderhavige zaak ingediende schriftuur n.a.v. haar afgewezen klaagschrift geen klachten zijn geformuleerd m.b.t. het in die beschikking gegeven verlof en de gronden waarop dat berust. Aldus moet in cassatie ervan worden uitgegaan dat die beschikking onherroepelijk is geworden. Vernietiging van de onderhavige beschikking kan daarin geen verandering brengen. Dit betekent dat klaagster geen belang meer heeft bij het beroep tegen de onderhavige beschikking van de Rb, zodat zij daarin n-o moet worden verklaard. De HR herhaalt zijn opmerking uit ECLI:NL:HR:2012:BT8757.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2014/319
SR-Updates.nl 2014-0064
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

4 febrauri 2014

Strafkamer

nr. 12/04883 B

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 4 september 2012, nummer RK 12/1316, op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv, ingediend door:

[klaagster] , geboren op [geboortedatum] 1983.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de klaagster. Namens deze heeft mr. T.M.D. Buruma, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd dat de klaagster niet-ontvankelijk zal worden verklaard in het beroep.

De raadsvrouwe heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

2.1.

In het kader van de uitvoering van een Brits rechtshulpverzoek zijn op het adres [a-straat 1] te Amsterdam voorwerpen in beslag genomen. Naar aanleiding van een "Klaagschrift over inbeslagneming (Art. 552a & 552p Sv.)" van onder anderen klaagster heeft de Rechtbank op de voet van art. 552a, eerste lid, Sv bij beschikking van 4 september 2012 met onder meer nr. 12/1316 "het beklag ongegrond" verklaard. Daarnaast heeft de Rechtbank op de voet van art. 552p, tweede lid, Sv op vordering van de Officier van Justitie bij beschikking van eveneens 4 september 2012 met nrs. 12/1177 en 12/1180 "in de zaak tegen [betrokkene 1] (...) en [betrokkene 2]" verlof verleend aan de Officier van Justitie om het inbeslaggenomene ter beschikking te stellen aan de Britse autoriteiten, onder het voorbehoud dat het inbeslaggenomene zal worden teruggezonden, dan wel worden vernietigd, zodra daarvan het voor de strafvordering noodzakelijke gebruik is gemaakt.

2.2.

Tegen de beschikking van de Rechtbank met nrs. 12/1177 en 12/1180, waarbij het in art. 552p, tweede lid, Sv bedoelde verlof is verleend, hebben de in die beschikking vermelde partijen geen beroep in cassatie ingesteld, terwijl ook in de namens klaagster in de onderhavige zaak ingediende schriftuur naar aanleiding van haar afgewezen "Klaagschrift over inbeslagneming (Art. 552a & 552p Sv.)" geen klachten zijn geformuleerd die betrekking hebben op het in die beschikking gegeven verlof en de gronden waarop dat berust. Aldus moet in cassatie ervan worden uitgegaan dat die beschikking onherroepelijk is geworden. Vernietiging van de onderhavige beschikking kan daarin geen verandering brengen. Dit betekent dat de klaagster geen belang meer heeft bij het beroep tegen de onderhavige beschikking van de Rechtbank, zodat zij daarin niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

2.3.

Opmerking verdient nog het volgende. Het gaat in het onderhavige geval om twee verschillende procedures op de voet van art. 552a, eerste lid, Sv respectievelijk 552p, tweede lid, Sv volgend op een inbeslagneming naar aanleiding van een rechtshulpverzoek. Voor een evenwichtige en doelmatige afdoening van zulke zaken verdient het aanbeveling dat de rechter - wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is - bevordert dat dergelijke procedures naar aanleiding van dezelfde inbeslagneming gevoegd worden behandeld en vervolgens in één beschikking worden beoordeeld, zodat een daartegen gericht beroep ook de beslissing ten aanzien van de andere procedure kan betreffen (vgl. HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT8757, NJ 2012/218). Uit hetgeen hiervoor onder 2.2 is overwogen, volgt overigens dat de klaagster vanwege de specifieke omstandigheden van het onderhavige geval door de werkwijze van de Rechtbank niet wezenlijk in haar belangen is geschaad.

3 Beslissing

De Hoge Raad verklaart de klaagster niet-ontvankelijk in het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 februari 2014.