Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2013:BZ7148

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16-04-2013
Datum publicatie
16-04-2013
Zaaknummer
11/02580
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ7148
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijkheid in h.b. Art. 450.3 Sv. HR herhaalt toepasselijke overweging uit HR LJN BJ7810. De brief van de raadsman, inhoudende dat hij namens zijn cliënt de griffiemedewerker verzoekt h.b. in te stellen tegen het vonnis van de Pr en dat hij door zijn cliënt bepaaldelijk gevolmachtigd is dit h.b. in te (laten) stellen, kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als machtiging van verdachte aan de raadsman om de griffiemedewerker namens hem te machtigen h.b. in te stellen. ’s Hofs oordeel dat de brief geen bijzondere volmacht aan de griffiemedewerker inhoudt is niet begrijpelijk.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 450
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2013/612
NBSTRAF 2013/198
SR-Updates.nl 2013-0186
NbSr 2013/198
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

16 april 2013

Strafkamer

nr. S 11/02580

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 22 april 2011, nummer 22/006052-10, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. R.P. Snorn, advocaat te Heerenveen, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof 's-Gravenhage, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel komt op tegen de niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in zijn hoger beroep.

2.2. De verdachte is bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden, ter zake van 1. "diefstal", 2. "diefstal" en 3. "diefstal", gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt". Namens de verdachte is tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

2.3. Het Hof heeft de verdachte niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep en heeft daartoe het volgende overwogen:

"Het hoger beroep is door de raadsman van de verdachte niet ingesteld overeenkomstig de eisen, zoals vermeld in artikel 450, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, aangezien het faxbericht van deze raadsman van 26 november 2010 aan de rechtbank 's-Gravenhage, sector strafrecht, geen melding maakt van een bijzondere volmacht aan een medewerker ter griffie om namens de verdachte hoger beroep in te stellen. Derhalve zal het hof de verdachte niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep."

2.4.1. Tot de aan de Hoge Raad toegezonden stukken van het geding behoort een door de griffier van de Rechtbank

's-Gravenhage ondertekende akte instellen hoger beroep, inhoudende:

"Op 26 november 2010 kwam ter griffie van deze rechtbank [betrokkene 1], ambtenaar ter voormelde griffie, die - daartoe gemachtigd blijkens de aan deze akte gehechte brief welke dient te worden beschouwd als een bijzondere volmacht - verklaarde namens

[Verdachte]

Geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats]

Vertrokken, onbekend waarheen

Thans gedetineerd te PI Zuid West - De Dordtse Poorten

Postbus 638

3300 AP Dordrecht

UAH

hoger beroep in te stellen tegen het eindvonnis door de politierechter in deze rechtbank op 16 december 2009 gewezen, alsmede tegen alle eventuele tussenbeslissingen."

2.4.2. Aan de akte rechtsmiddel is een faxbericht gehecht, gericht aan de "Rechtbank 's-Gravenhage, sector strafrecht", inhoudende:

"Edelachtbare Heer/Vrouwe,

Bij deze verzoek ik, mr. R.P. Snorn, advocaat te Heerenveen, u om namens [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1971, in bovengenoemde zaak hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de politierechter van 16 december 2009.

Ik, mr. R.P. Snorn, verklaar door mijn cliënt bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd om dit hoger beroep in te (laten) stellen.

Ik, mr. R.P. Snorn, verklaar dat mijn cliënt er mee instemt dat u, als medewerker van de griffie, de oproeping voor de zitting in hoger beroep aanstonds in ontvangst neemt.

Cliënt is momenteel gedetineerd in de PI Dordrecht.

Graag ontvang ik ook een afschrift van de appèldagvaarding.

Hoogachtend,

R.P. Snorn" .

2.5. In het arrest van 22 december 2009, LJN BJ7810, NJ 2010/102 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een door de verdachte bepaaldelijk gevolmachtigde advocaat op de wijze van art. 450, derde lid, Sv hoger beroep kan instellen. De hiervoor onder 2.4.2. weergegeven brief van mr. R.P. Snorn houdt in dat hij namens zijn cliënt de medewerker ter griffie verzoekt hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de Politierechter van 16 december 2009 en verklaart door zijn cliënt bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd om dit hoger beroep in te (laten) stellen. Deze brief kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een machtiging van de verdachte aan mr. Snorn om de medewerker ter griffie namens hem (verdachte) te machtigen hoger beroep in te stellen. Het oordeel van het Hof dat die brief geen bijzondere volmacht inhoudt aan een medewerker ter griffie om namens de verdachte hoger beroep in te stellen en dat de verdachte derhalve niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het hoger beroep, is niet begrijpelijk.

2.6. Het middel is terecht voorgesteld.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen, brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en W.F. Groos, in bijzijn van de waarnemend griffier S.C. Rusche, en uitgesproken op 16 april 2013.