Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2012:BX4707

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18-09-2012
Datum publicatie
02-10-2012
Zaaknummer
11/00434
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2012:BX4707
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Het ontbreken van de pleitnota bij de aan de HR toegezonden stukken strijdt zozeer met een behoorlijke procesorde dat dit verzuim, nu het blijkens bij het Hof ingewonnen informatie onherstelbaar is, nietigheid van het onderzoek en de naar aanleiding daarvan gedane uitspraak meebrengt. AG: anders.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 435
Wetboek van Strafvordering 437
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2012/2196
NBSTRAF 2012/330
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

18 september 2012

Strafkamer

nr. S 11/00434

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 19 januari 2011, nummer 22/000859-10, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

1.1. Het beroep - dat kennelijk niet is gericht tegen de vrijspraak van feit 1 - is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. J.S. Nan, advocaat te Dordrecht, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vellinga heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

1.2. De raadsman heeft schriftelijk op de conclusie gereageerd.

2. Beoordeling van het eerste middel

2.1. Het middel behelst de klacht dat het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep en de naar aanleiding daarvan gedane uitspraak nietig zijn, aangezien de door de raadsman bij die gelegenheid aan het Hof overgelegde pleitnota zich niet bij de stukken van het geding bevindt.

2.2. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt, voor zover hier van belang in:

"De raadsman voert het woord tot verdediging overeenkomstig zijn overgelegde en aan dit proces-verbaal gehechte pleitnota."

2.3. De in dit proces-verbaal vermelde pleitnota ontbreekt bij de aan de Hoge Raad toegezonden stukken, zodat niet valt na te gaan of, en zo ja welke verweren ter terechtzitting zijn gevoerd.

2.4. Dit verzuim strijdt zozeer met een behoorlijke procesorde dat het, nu het op grond van door de Hoge Raad op de voet van art. 83 RO bij het Hof ingewonnen inlichtingen onherstelbaar is gebleken te zijn, nietigheid van het onderzoek en de naar aanleiding daarvan gedane uitspraak meebrengt.

2.5. Het middel is terecht voorgesteld.

2.6. De Hoge Raad merkt nog op dat ingevolge art. IV lid 3 van het Procesreglement van de Strafkamer van de Hoge Raad 2008 (Stcrt. 147) schriftelijk een verzoek aan de rolraadsheer tot aanvulling van de stukken binnen de in art. 437, tweede lid, Sv genoemde termijn dient te worden gedaan. Die termijn loopt derhalve, anders dan in de conclusie van de Advocaat-Generaal is vermeld, vanaf de dag van de betekening van de aanzegging als bedoeld in art. 435 Sv. Dat brengt mee dat het verzoek van de raadsman aan de rolraadsheer tijdig is gedaan.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak - voor zover aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen - niet in stand kan blijven, het tweede middel geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, voor zover aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer B.C. de Savornin Lohman als voorzitter, en de raadsheren J. Wortel en N. Jörg, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken op 18 september 2012.