Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2012:BT8947

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-01-2012
Datum publicatie
10-01-2012
Zaaknummer
10/04776 B
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2012:BT8947
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag. Art. 552a Sv. De inbeslaggenomen motor is o.g.v. art. 117.2 Sv verkocht zodat ingevolge art. 117.4 Sv het beslag op de opbrengst daarvan rust. Uit art. 552a.3 Sv volgt dat een ex art. 552a Sv zo spoedig mogelijk na de inbeslagneming ingediend klaagschrift ontvankelijk is zolang er nog geen 3 maanden zijn verstreken sedert de vervolgde zaak tot een einde is gekomen. Indien het beslag is gelegd in een zaak waarin verscheidene personen als verdachten zijn aangemerkt, is aan de vervolgde zaak pas een einde gekomen indien de vervolgingen van alle verdachten tot een einde zijn gekomen. Uit de stukken vloeit voort dat de motor is inbeslaggenomen in een strafrechtelijk onderzoek gericht tegen verscheidene verdachten. Nu het Hof niet heeft vastgesteld of de tegen hen ingestelde vervolgingen tot een einde zijn gekomen, heeft het klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klaagschrift op gronden die deze beslissing niet kunnen dragen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2012/121
NJ 2012/47
JOW 2012/69
SR-Updates.nl 2012-0017
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 januari 2012

Strafkamer

nr. S 10/04776 B

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 24 juni 2010, nummer RK 000446-10, op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a van het Wetboek van Strafvordering, ingediend door:

[Klager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1963, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de klager. Namens deze heeft mr. E. Maessen, advocaat te Maastricht, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Knigge heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van klager in zijn cassatieberoep voor zover dat betrekking heeft op de personenauto (Audi A3 met kenteken [AA-00-BB]) en tot vernietiging van de bestreden beschikking voor zover die betrekking heeft op de motor (Suzuki met kenteken [CC-00-DD]) en in zoverre tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof dan wel verwijzing van de zaak naar een aangrenzend hof teneinde op het bestaande klaagschrift opnieuw te worden behandeld en afgedaan.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel klaagt dat het Hof de klager ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn klaagschrift wegens overschrijding van de termijn van art. 552a, derde lid, Sv.

2.2. Art. 552a, derde lid, Sv luidt:

"Het klaagschrift of het verzoek wordt zo spoedig mogelijk na de inbeslagneming van de voorwerpen of de kennisneming of ontoegankelijkmaking van de gegevens ingediend ter griffie van het gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor de zaak wordt vervolgd of het laatst werd vervolgd. Het klaagschrift of het verzoek is niet ontvankelijk indien het is ingediend op een tijdstip waarop drie maanden zijn verstreken sedert de vervolgde zaak tot een einde is gekomen."

2.3. Het Hof heeft het klaagschrift van de klager niet-ontvankelijk verklaard. Het Hof heeft deze beslissing als volgt gemotiveerd:

"Ingevolge het bepaalde bij artikel 552a Wetboek van Strafvordering is het klaagschrift niet ontvankelijk indien het is ingediend op een tijdstip waarop drie maanden zijn verstreken sedert de vervolgde zaak tot een einde is gekomen.

In de onderhavige zaak heeft dit gerechtshof op 3 december 2009 op tegenspraak arrest gewezen, welke uitspraak op 17 december 2009 onherroepelijk is geworden. De vervolgde zaak is aldus op laatstgenoemde datum tot een einde gekomen.

De klager had mitsdien tot 17 maart 2010 de tijd om het onderhavige klaagschrift in te dienen.

Nu zulks eerst op 22 maart 2010 is geschied, is het klaagschrift niet ontvankelijk."

2.4. De door de Advocaat-Generaal ingewonnen en in zijn conclusie weergegeven inlichtingen houden in dat de in het klaagschrift genoemde, inbeslaggenomen motor, merk Suzuki, kenteken [CC-00-DD], is verkocht op grond van art. 117, tweede lid, Sv zodat ingevolge art. 117, vierde lid, Sv het beslag op de opbrengst daarvan rust.

2.5. Uit art. 552a, derde lid, Sv volgt dat een op de voet van art. 552a Sv zo spoedig mogelijk na de inbeslagneming ingediend klaagschrift ontvankelijk is zolang er nog geen drie maanden zijn verstreken sedert de vervolgde zaak tot een einde is gekomen. Indien het beslag is gelegd in een zaak waarin verscheidene personen als verdachten zijn aangemerkt, is aan de vervolgde zaak pas een einde gekomen, indien de vervolgingen van alle verdachten tot een einde zijn gekomen.

2.6. De stukken waarvan de Hoge Raad kennisneemt, houden in dat voormelde motor is inbeslaggenomen in een strafrechtelijk onderzoek dat zich richtte tegen verscheidene verdachten. Nu het Hof niet heeft vastgesteld of de tegen hen ingestelde vervolgingen tot een einde zijn gekomen, heeft het de klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klaagschrift op gronden die deze beslissing niet kunnen dragen.

2.7. Het middel is terecht voorgesteld.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande klaagschrift opnieuw wordt behandeld en afgedaan.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren B.C. de Savornin Lohman en W.F. Groos, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, in raadkamer en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 januari 2012.