Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BS1686

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-11-2011
Datum publicatie
25-11-2011
Zaaknummer
10/02549
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BS1686
Rechtsgebieden
Civiel recht
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Onteigening. Schadeloosstelling. Verwerping cassatieberoep op de gronden als vermeld in HR 25 november 2011, 10/02543 (onder 3.3-3.9 en 3.11-3.12).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/1463
JWB 2011/562
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

25 november 2011

Eerste Kamer

10/02549

DV/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiseres 1],

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [Eiseres 2],

gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERESSEN tot cassatie,

advocaten: mr. C.M.E. Verhaegh en mr. R. van der Zwan,

t e g e n

HET BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN,

zetelende te 's-Gravenhage,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. J.P. van den Berg.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] c.s. en BBL.

1. Het geding in feitelijke instantie

BBL heeft bij exploot van 21 november 2008 [eiseres] c.s. gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage en gevorderd ten behoeve de uitvoering van de bestemmingsplannen "Eendragtspolder" en "Eendragtspolder, herziening ex artikel 30 WRO" vervroegd uit te spreken de onteigening van de in het exploot van dagvaarding nader omschreven percelen en perceelsgedeelte (grondplannummers [001 t/m 004]) gelegen in de kadastrale gemeente Zevenhuizen, waarvan [eiseres] c.s. als eigenaren zijn aangewezen en een rechter-commissaris en deskundigen te benoemen.

Bij vonnis van 4 februari 2009, verbeterd bij vonnis van 18 februari 2009, heeft de rechtbank, onder meer, de gevorderde onteigening vervroegd uitgesproken, het voorschot op de schadeloosstelling voor [eiseres] c.s. vastgesteld op € 230.588,10 en drie deskundigen en een rechter-commissaris benoemd.

Bij vonnis van 14 april 2010 heeft de rechtbank, voor zover in cassatie van belang, de schadeloosstelling voor [eiseres] c.s. vastgesteld op € 300.364,50, waarin begrepen het reeds betaalde voorschot van € 230.588,10, alsmede op een samengestelde rente van 3% over € 69.776,40 vanaf 1 mei 2009 tot 14 april 2010.

Dit vonnis is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

[Eiseres] c.s. hebben tegen het vonnis van de rechtbank van 14 april 2010 beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

BBL heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal R.L.H. IJzerman strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaten van [eiseres] c.s. hebben bij brief van 22 september 2011 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

3.1 Het eerste middel klaagt dat de rechtbank bij het vaststellen van de waarde van de onteigende gronden ervan had moeten uitgaan dat de onteigende gronden samen met gronden in de Zuidplaspolder deel uitmaken van een complex als bedoeld in art. 40d Ow. Het tweede middel betoogt dat de rechtbank de bestemmingsplannen "Eendragtspolder" en "Eendragtspolder, herziening ex artikel 30 WRO" had moeten vereenzelvigen met het plan voor het werk waarvoor onteigend wordt, zodat bij de waardebepaling van de onteigende gronden de daarop volgens die bestemmingsplannen rustende bestemmingen met toepassing van art. 40c, aanhef en onder 3°, Ow. moeten worden weggedacht en betoogt daarnaast dat de rechtbank de hiervoor bedoelde bestemmingen had moeten wegdenken omdat sprake is van een dwangbestemming. Het derde middel komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat [eiseres] c.s. geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van kosten van wederbelegging. Het vierde middel bestrijdt het oordeel dat het in de onteigende gronden aanwezige zand geen waardevermeerderende invloed heeft nu bij de realisering van het werk waarvoor onteigend wordt geen zand zal vrijkomen dat een op geld waardeerbaar voordeel zal opleveren.

3.2 De klachten zijn in wezen identiek aan de klachten van het eerste, het tweede, het derde en het vijfde middel, aangevoerd in de cassatieprocedure met rolnummer 10/02543 ([...] c.s. / BBL) waarin het eveneens gaat over de schadeloosstelling wegens onteigening van in de Eendragtspolder gelegen onroerende zaken. De Hoge Raad heeft heden uitspraak gedaan in die zaak en daarbij het cassatieberoep verworpen.

3.3 Ook in de onderhavige zaak leiden de in de middelen aangevoerde klachten niet tot cassatie. De Hoge Raad verwijst voor de gronden van dit oordeel naar hetgeen hij onder 3.3-3.9 en 3.11-3.12 heeft overwogen in zijn aan dit arrest gehechte arrest van heden in de zaak met rolnummer 10/02543.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van BBL begroot op € 385,34 aan verschotten en € 1.100,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren J.C. van Oven, W.A.M. van Schendel, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 25 november 2011.