Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BQ4221

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-07-2011
Datum publicatie
12-07-2011
Zaaknummer
09/04980
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BQ4221
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

1. Verbeurdverklaring; 2. onttrekking aan verkeer. Ad 1. In cassatie kan niet zonder meer blijken dat het Hof wat betreft het oordeel dat het bewezenverklaarde ook met de notitieblokken is begaan of voorbereid, heeft beraadslaagd en beslist n.a.v. het onderzoek ter terechtzitting. Het Hof had zijn oordeel daarom dienen te verduidelijken. Ad 2.’s Hofs oordeel dat de aan het verkeer onttrokken verklaarde koffer van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang is zonder motivering die ontbreekt, niet begrijpelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/1012
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 juli 2011

Strafkamer

nr. 09/04980

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 4 december 2009, nummer 23/001359-09, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969, ten tijde van de betekening van de aanzegging gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Noord-Holland Noord, locatie Westlinge" te Heerhugowaard.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben mr. B.P. de Boer en mr. M. van Delft, beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vellinga heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Hof dan wel verwijzing naar een aangrenzend hof teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2. Beoordeling van het vierde en het vijfde middel

2.1. De middelen komen op tegen de verbeurdverklaring en de onttrekking aan het verkeer van een aantal van de op de beslaglijst genoemde voorwerpen.

2.2. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op l4 november 2008 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 17.993,2 gram van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I."

2.3. De bestreden uitspraak houdt, voor zover voor de beoordeling van de middelen van belang, in:

"De hierna als zodanig te melden inbeslaggenomen voorwerpen, die aan verdachte toebehoren, dienen te worden verbeurdverklaard en zijn daarvoor vatbaar aangezien het bewezengeachte met behulp van die voorwerpen is begaan of voorbereid.

Het hierna als zodanig te melden inbeslaggenomen voorwerp, dient te worden onttrokken aan het verkeer en is daarvoor vatbaar aangezien het bewezengeachte met behulp van dit voorwerp is begaan of voorbereid, terwijl het van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

(...)

Beslissing

Het Hof:

(...)

Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, van de "Lijst van inbeslaggenomen voorwerpen" die achter dit arrest is gevoegd en daarvan deel uitmaakt, te weten:

- nrs. 9 tot en met 14, 18 en 19.

Onttrekt aan het verkeer het inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerp, van de "Lijst van inbeslaggenomen voorwerpen" die achter dit arrest is gevoegd en daarvan deel uitmaakt, te weten:

- nr. 15."

2.4. De aan de bestreden uitspraak gehechte beslaglijst houdt, voor zover voor de beoordeling van de middelen van belang, in:

"131.00 STK Notitie en memo Kl:wit

-

Bevat de namen [A] en [B]

141.00 STK Notitie en memo Kl:wit

-

Bevat de namen [C] en [D]

151.00 STK Koffer Kl:zwart

BENETTON

Rolkoffer."

2.5. Het vierde middel komt op tegen de verbeurdverklaring van de voorwerpen genoemd onder nr. 13 en 14 van de beslaglijst (twee notitieblokken).

2.6. In cassatie kan niet zonder meer blijken dat het Hof wat betreft het oordeel dat het bewezenverklaarde (ook) met de hiervoor onder 2.4 genoemde notitieblokken is begaan of voorbereid, heeft beraadslaagd en beslist naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting. Het Hof had in het onderhavige geval dat oordeel daarom dienen te verduidelijken.

2.7. Het vijfde middel komt op tegen 's Hofs beslissing tot onttrekking aan het verkeer van het onder nr. 15 van de beslaglijst genoemde voorwerp (een koffer).

2.8. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is 's Hofs oordeel dat het ongecontroleerde bezit van de koffer in strijd is met de wet of met het algemeen belang, niet begrijpelijk.

2.9. Beide middelen zijn derhalve terecht voorgesteld.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, de overige middelen geen bespreking behoeven en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te Amsterdam, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en H.A.G. Splinter-van Kan, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken op 12 juli 2011.