Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BQ3777

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
14-06-2011
Datum publicatie
14-06-2011
Zaaknummer
10/01665
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BQ3777
Rechtsgebieden
Strafrecht
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft geen belang bij het middel nu het Hof het tijdstip waarop verdachte wist dat hij geen geld bij zich had om de benzine te betalen van ondergeschikte betekenis heeft geacht. Conclusie AG: anders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/808
NJB 2011, 1349
NJ 2011/414 met annotatie van T.M. Schalken
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

14 juni 2011

Strafkamer

nr. S 10/01665

MSP/KM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 11 december 2009, nummer 20/003382-08, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971, ten tijde van de betekening van de aanzegging uit anderen hoofde gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Vught, locatie Nieuw Vosseveld" te Vught.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. M.J.N. Vermeij, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch teneinde op het bestaande beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel klaagt dat de bewezenverklaring niet naar de eis der wet met redenen is omkleed, nu het Hof in een bewijsoverweging (een) door de verdachte afgelegde verklaring(en) heeft gedenatureerd.

2.2.1. Het Hof heeft bewezenverklaard dat de verdachte:

"op 16 oktober 2007 te Geldrop, gemeente Geldrop-Mierlo, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid benzine, toebehorende aan Benzinestation Meelakkers."

2.2.2. Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring het volgende overwogen:

"Namens de verdachte is ten verweer het volgende betoogd.

Er is sprake geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Verdachte is na het tanken weliswaar zonder te betalen weggereden, maar hij had niet het oogmerk de benzine weg te nemen. Hij is in de richting van zijn huis gereden om geld te halen, maar voordat hij daar aankwam is hij door de politie aangehouden.

Het hof overweegt het volgende.

Het hof hecht geen geloof aan de verklaring van verdachte. Verdachte heeft verklaard dat hij is gaan tanken, wetende dat hij geen geld bij zich had. Indien hij werkelijk de getankte benzine alsnog had willen afrekenen, dan had het op zijn weg gelegen dat aan de daar aanwezige pomphouder kenbaar te maken.

Het hof verwerpt het verweer."

2.3. Het middel klaagt over de weergave van de verklaring van de verdachte voor zover betrekking hebbend op het tijdstip dat de verdachte wist dat hij geen geld bij zich had. Nu het Hof dit tijdstip blijkens zijn overweging van ondergeschikte betekenis heeft geacht, omdat het Hof de ongeloofwaardigheid van de verklaring van de verdachte heeft gebaseerd op de grond dat de verdachte een en ander niet aan de pomphouder heeft kenbaar gemaakt, heeft de verdachte bij dit middel geen belang.

2.4. Het middel is dus tevergeefs voorgesteld.

3. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en M.A. Loth, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken op 14 juni 2011.