Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BP2440

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-03-2011
Datum publicatie
15-03-2011
Zaaknummer
10/00949
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BP2440
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Onttrekking aan het verkeer. ’s Hofs oordeel dat de aan het verkeer onttrokken verklaarde koffer van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang is niet zonder meer begrijpelijk. Nu i.c. is voldaan aan de voorwaarden voor verbeurdverklaring van de koffer, zal de HR om doelmatigheidsredenen die koffer verbeurd verklaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/410
NJB 2011, 750
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 maart 2011

Strafkamer

Nr. 10/00949

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 12 februari 2010, nummer 23/002683-09, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973, ten tijde van de betekening van de aanzegging gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Veenhuizen, locatie Esserheem" te Veenhuizen.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. M. van Stratum, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Jörg heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2. Beoordeling van het eerste en het tweede middel

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3. Beoordeling van het derde middel

3.1. Het middel komt op tegen 's Hofs beslissing tot onttrekking aan het verkeer van een koffer.

3.2. De bestreden uitspraak houdt het volgende in:

"De in beslag genomen koffer dient te worden onttrokken aan het verkeer en is daarvoor vatbaar aangezien het bewezenverklaarde met betrekking tot dit voorwerp is begaan, terwijl het van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit ervan - nu de geur van cocaïne er mogelijk nog aan zit - in strijd is met de wet of met het algemeen belang."

3.3. 's Hofs oordeel dat het ongecontroleerde bezit van de koffer in strijd is met de wet of met het algemeen belang is niet zonder meer begrijpelijk. Het middel klaagt daarover terecht, zodat het bestreden arrest in zoverre niet in stand kan blijven. Nu in dit geval is voldaan aan de voorwaarden voor verbeurdverklaring van de koffer, zal de Hoge Raad om doelmatigheidsredenen die koffer verbeurd verklaren.

4. Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak doch uitsluitend voor zover daarbij de onttrekking aan het verkeer is uitgesproken van de inbeslaggenomen koffer;

verklaart genoemd voorwerp verbeurd;

vermeldt de art. 33 en 33a Sr als wettelijke voorschriften waarop de strafoplegging mede berust;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en C.H.W.M. Sterk, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken op 15 maart 2011.