Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2011:BO2956

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-01-2011
Datum publicatie
25-01-2011
Zaaknummer
09/02997
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2011:BO2956
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Aantekening mondeling vonnis (stempelvonnis). Ex art. 395.2 Sv dient een vonnis van de kantonrechter te worden aangetekend in het p.v. van de terechtzitting op een wijze als door de Minister van Justitie te bepalen. Van deze verplichting is ingevolge art. 395.2.c uitgezonderd een vonnis waartegen meer dan drie maanden na de uitspraak een rechtsmiddel is ingesteld en een vonnis als bedoeld in art. 410a.1 Sv. Verdachte heeft binnen drie maanden na de uitspraak van de Kantonrechter tegen het vonnis beroep in cassatie ingesteld. Gelet op art. 404 Sv en de hoogte van de opgelegde geldboeten staat tegen dit vonnis geen hoger beroep open, zodat het niet kan worden aangemerkt als een vonnis als bedoeld in art. 410a.1 Sv. Tot de stukken van het geding behoort niet een proces-verbaal van de terechtzitting met daarin de aantekening van het vonnis zoals voorgeschreven in art. 395.2 Sv, zodat ervan moet worden uitgegaan dat dat niet is opgemaakt. Nu het ontbreken daarvan aan beoordeling van de middelen in de weg staat, kan het bestreden vonnis niet in stand blijven.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 395
Wetboek van Strafvordering 395a
Wetboek van Strafvordering 404
Wetboek van Strafvordering 410a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/205
NJB 2011, 367
NBSTRAF 2011/86
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

25 januari 2011

Strafkamer

nr. 09/02997

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank te 's-Gravenhage, sector Kanton, locatie 's-Gravenhage, van 23 oktober 2007, nummer 09/630063-07, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1957, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. M.L. Sandberg-Crommelin, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld.

De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis van de Kantonrechter en tot terugwijzing van de zaak naar de Rechtbank te 's-Gravenhage, teneinde opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2. Beoordeling van de middelen

2.1. De middelen richten zich met onderscheiden klachten tegen de bestreden uitspraak.

2.2. Tot de aan de Hoge Raad gezonden stukken behoren:

(i) een "aantekening mondeling vonnis" inhoudende dat de verdachte op 23 oktober 2007 door de Kantonrechter in de Rechtbank te 's-Gravenhage op tegenspraak is veroordeeld tot een geldboete van € 50,-, subsidiair een dag hechtenis, wegens overtreding van art. 2.4.17, eerste lid, APV Wassenaar;

(ii) een "akte instellen rechtsmiddel" inhoudende dat op 26 oktober 2007 door de verdachte beroep in cassatie is ingesteld tegen voornoemd vonnis.

2.3. Voor de beoordeling van het middel zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang:

- Art. 395 Sv, dat luidt:

"(...)

2. Het vonnis wordt in het proces-verbaal der terechtzitting aangetekend op de wijze door de Minister van Justitie te bepalen

(...)

c. indien een gewoon rechtsmiddel tegen het vonnis is aangewend, tenzij het aanwenden van het rechtsmiddel meer dan drie maanden na de uitspraak is geschied of sprake is van een vonnis als bedoeld in artikel 410a, eerste lid;

(...)"

- Art. 395a, eerste lid, Sv, dat luidt:

"1. Behoudens het bepaalde in artikel 395, tweede lid, en indien schriftelijk vonnis wordt gewezen, blijft het opmaken van het proces-verbaal der terechtzitting achterwege en wordt de uitspraak binnen tweemaal vier en twintig uur op een aan het dubbel van de dagvaarding te hechten stuk aangetekend.

De aantekening wordt door de kantonrechter gewaarmerkt.

(...)"

- Art. 404 Sv, dat luidt:

"2. Tegen de vonnissen betreffende overtredingen, door de rechtbank als einduitspraak of in de loop van het onderzoek gegeven, staat hoger beroep open voor de officier van justitie bij het gerecht dat het vonnis heeft gewezen, en voor de verdachte die niet van de gehele telastlegging is vrijgesproken, tenzij terzake in de einduitspraak:

(...)

b. geen andere straf of maatregel werd opgelegd dan een geldboete tot een maximum - of, wanneer bij het vonnis twee of meer geldboetes werden opgelegd, geldboetes tot een gezamenlijk maximum - van € 50.

(...)

4. Tegen de in het tweede lid, onder (...) b, bedoelde vonnissen waartegen geen hoger beroep openstaat, staat evenmin beroep in cassatie open, tenzij zij een overtreding betreffen van een verordening van een provincie, een gemeente, een waterschap of een met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen ingesteld openbaar lichaam.

(...)."

- Art. 410a, eerste lid, Sv, dat luidt:

"Ingeval hoger beroep openstaat en is ingesteld tegen een vonnis betreffende uitsluitend een of meer overtredingen of misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van niet meer dan vier jaren is gesteld, waarbij geen andere straf of maatregel is opgelegd dan een geldboete tot een maximum - of, wanneer bij het vonnis twee of meer geldboetes werden opgelegd, geldboetes tot een gezamenlijk maximum - van € 500, wordt het ingestelde hoger beroep slechts ter terechtzitting aanhangig gemaakt en behandeld indien zulks naar het oordeel van de voorzitter in het belang van een goede rechtsbedeling is vereist."

2.4. Ingevolge de aanhef van art, 395, tweede lid, Sv dient het vonnis van de kantonrechter in het proces-verbaal van de terechtzitting te worden aangetekend op de wijze door de Minister van Justitie te bepalen.

Van de in de aanhef van het tweede lid van art. 395 Sv verwoorde verplichting tot aantekening van het vonnis in het proces-verbaal van de terechtzitting, is ingevolge hetgeen in dat artikellid onder c is vermeld uitgezonderd een vonnis waartegen meer dan drie maanden na de uitspraak een rechtsmiddel is ingesteld en een vonnis als bedoeld in art. 410a, eerste lid, Sv.

De verdachte heeft binnen drie maanden na de uitspraak van de Kantonrechter tegen het vonnis beroep in cassatie ingesteld. Gelet op art. 404 Sv en de hoogte van de opgelegde geldboete staat tegen dit vonnis geen hoger beroep open, zodat het niet kan worden aangemerkt als een vonnis als bedoeld in art. 410a, eerste lid, Sv.

2.5. Tot de stukken van het geding behoort niet een proces-verbaal van de terechtzitting met daarin de aantekening van het vonnis zoals voorgeschreven in art 395, tweede lid, Sv, zodat ervan moet worden uitgegaan dat dat niet is opgemaakt. Nu het ontbreken daarvan aan beoordeling van de middelen in de weg staat, kan het bestreden vonnis niet in stand blijven.

3. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar de Kantonrechter in de Rechtbank te 's-Gravenhage, opdat de zaak op de inleidende dagvaarding opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren B.C. de Savornin Lohman en M.A. Loth, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 25 januari 2011.