Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2010:BO1730

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26-10-2010
Datum publicatie
27-10-2010
Zaaknummer
10/03481 H
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening. De resultaten van een leugendetector wekken niet een ernstig vermoeden a.b.i. art. 457.1 sub 2 Sv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010/1298
NJ 2010/590
NJB 2010, 2059
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

26 oktober 2010

Strafkamer

Nr. 10/03481

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvrage tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 20 januari 2005, nummer 09/900704-04, ingediend door mr. R.J. van Eenennaam, advocaat te 's-Gravenhage namens:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1956, wonende te [woonplaats].

1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

De Rechtbank heeft de aanvrager ter zake van onder meer feit 1 subsidiair "met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd" veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

2. De aanvrage tot herziening

De aanvrage tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3. Beoordeling van de aanvrage

3.1. Als grondslag voor een herziening kunnen, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid, aanhef en onder 2° van art. 457 Sv slechts dienen een of meer door een opgave van bewijsmiddelen gestaafde omstandigheden van feitelijke aard die bij het onderzoek op de terechtzitting niet zijn gebleken en die het ernstig vermoeden wekken dat, waren zij bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid hetzij tot vrijspraak van de veroordeelde, hetzij tot ontslag van rechtsvervolging, hetzij tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot toepasselijkverklaring van een minder zware strafbepaling.

3.2. In de aanvrage wordt aangevoerd, zakelijk weergegeven, dat deze zaak niet zou hebben geleid tot een veroordeling van de aanvrager ter zake van feit 1, indien de Rechtbank bekend was geweest met de resultaten van een na de uitspraak van de Rechtbank door de aanvrager ondergane polygrafische test (leugendetector).

3.3. De resultaten van die test kunnen echter niet een ernstig vermoeden wekken als hiervoor vermeld, waarbij de Hoge Raad in aanmerking neemt dat de toepassing van de leugendetector met het oog op de strafrechtelijke waarheidsvinding uiterst omstreden is wegens de onbetrouwbaarheid ervan (vgl. HR 14 maart 2006, LJN AU5496, NJ 2007/345).

3.4. Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat de aanvrage kennelijk ongegrond is, zodat als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad wijst de aanvrage tot herziening af.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren B.C. de Savornin Lohman en M.A. Loth, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 26 oktober 2010.