Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BK3806

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-11-2009
Datum publicatie
20-11-2009
Zaaknummer
42560bis
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Douanerechten. Tariefindeling. Post 8471 60 90 of 8525 21 90 van de GN. Aantekening 5, B, sub a, op hoofdstuk 84 van de GN. Multifunctionele LCD-monitoren; criteria voor de beoordeling van de vraag of een LCD-monitor een eenheid is van de soort die hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem (HvJ EG 19 februari 2009, Kamino International Logistics B.V., C-376/07).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 2010/30 met annotatie van G.J. van Slooten
FutD 2009-2504
NTFR 2010/98 met annotatie van mr. W.J. Benning
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 42.560bis

20 november 2009

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 3 augustus 2005, nr. 05/391 DK, betreffende een aan Kamino International Logistics B.V. te Ridderkerk (hierna: belanghebbende) uitgereikte uitnodiging tot betaling, na beantwoording van de door de Hoge Raad bij na te melden arrest aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gestelde vragen.

1. Ontstaan en loop van het geding

Voor een overzicht van het ontstaan en de loop van het geding tot aan het door de Hoge Raad in dit geding gewezen arrest van 13 juli 2007, nr. 42560, LJN BA9327, BNB 2007/272, wordt verwezen naar dat arrest, waarbij de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft verzocht een prejudiciële beslissing te geven over de in dat arrest geformuleerde vragen.

Bij arrest van 19 februari 2009, Kamino International Logistics B.V., C-376/07, heeft het Hof van Justitie, uitspraak doende op die vragen, voor recht verklaard:

"1) Een monitor zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, is niet uitgesloten van indeling onder post 8471 60 90 als eenheid van de soort die "hoofdzakelijk" wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem in de zin van aantekening 5, B, sub a, op hoofdstuk 84 van de gecombineerde nomenclatuur, die is opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1789/2003 van de Commissie van 11 september 2003, louter omdat hij zowel signalen kan weergeven die afkomstig zijn van een automatische gegevensverwerkende machine, als signalen afkomstig van andere bronnen.

2) Om te bepalen of een monitor zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, een eenheid is van de soort die hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem, moeten de nationale autoriteiten, de rechterlijke instanties daaronder begrepen, een beroep doen op de aanwijzingen in de toelichtingen met betrekking tot post 8471 van het geharmoniseerde systeem dat is ingevoerd bij het op 14 juni 1983 te Brussel gesloten Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen en het daarbij behorende protocol van wijziging van 24 juni 1986, in het bijzonder de punten 1 tot en met 5 van het deel van hoofdstuk I, D, dat ziet op beeldschermeenheden van automatische gegevensverwerkende machines.

3) Verordening (EG) nr. 754/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur, is niet van toepassing op de tariefindeling van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde monitor."

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op dit arrest.

Zowel belanghebbende als de Staatssecretaris heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

2. Nadere beoordeling van het middel

2.1. Voor zover het middel de juistheid van indeling van de onderhavige monitor onder post 8471 60 90 van de Gecombineerde nomenclatuur (hierna: de GN) bestrijdt op grond van de omstandigheid dat de monitor zowel signalen kan weergeven afkomstig van een automatische gegevensverwerkende machine, als signalen afkomstig van andere bronnen, faalt het aangezien het Hof van Justitie in andere zin heeft geoordeeld.

2.2. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat om te bepalen of voldaan is aan de voorwaarde dat een monitor een eenheid is van de soort die hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem, een beroep moet worden gedaan op de aanwijzingen in de toelichtingen met betrekking tot post 8471 van het Geharmoniseerde systeem (hierna: het GS), meer in het bijzonder de punten 1 tot en met 5 van het deel van hoofdstuk I, D, dat ziet op beeldschermeenheden van automatische gegevensverwerkende machines. Naar het oordeel van het Hof van Justitie blijkt uit die punten dat dergelijke monitoren niet alleen kunnen worden geïdentificeerd door het feit dat zij zijn voorzien van een of meer ingangen die bedoeld zijn voor aansluiting aan automatisch gegevensverwerkende systemen, maar ook door andere technische kenmerken, in het bijzonder het feit dat zij zijn ontworpen voor werk op korte afstand, dat zij geen televisiesignalen kunnen weergeven, dat zij lage elektromagnetische veldemissies hebben, dat de afstand tussen de beeldpunten begint bij 0,41 mm voor een gemiddelde (medium) resolutie en kleiner wordt naargelang de resolutie toeneemt, dat hun beeldfrequentie 15 MHz of meer bedraagt, en door het feit dat de beeldpunten op het scherm kleiner zijn dan bij de videomonitoren van post 8528 van het GS, terwijl de convergentie van eerstgenoemde sterker is dan die van laatstgenoemde.

2.3. Op grond van hetgeen het Hof - in cassatie onweersproken - heeft vastgesteld, moet in cassatie ervan worden uitgegaan dat de onderhavige monitor is voorzien van een ingang bedoeld voor aansluiting aan automatisch gegevensverwerkende systemen, dat deze in het bijzonder geschikt is om van dichtbij te worden afgelezen en dat de beeldfrequentie meer dan 15 MHz bedraagt, doch uit het hiervoor in 2.2 vermelde volgt dat daarnaast nog met andere, aldaar genoemde omstandigheden rekening dient te worden gehouden, wil de conclusie gerechtvaardigd zijn dat de monitor onder post 8471 60 90 van de GN kan worden ingedeeld. Uit 's Hofs uitspraak blijkt niet dat die omstandigheden door het Hof zijn vastgesteld. Gelet hierop treft het middel in zoverre doel en kan 's Hofs uitspraak niet in stand blijven. Verwijzing moet volgen.

3. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep in cassatie gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof, en

verwijst het geding naar het Gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van dit arrest.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.G. van Vliet als voorzitter, en de raadsheren P. Lourens, C.B. Bavinck, E.N. Punt en M.A. Fierstra, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 20 november 2009.