Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BI1014

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
02-06-2009
Datum publicatie
02-06-2009
Zaaknummer
07/12165
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BI1014
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Bewijsklacht. Medeplichtigheid. De bestreden uitspraak is niet naar de eis der wet met redenen omkleed, aangezien de bewezenverklaringen, vzv. behelzende dat verdachte “opzettelijk gelegenheid heeft verschaft” niet zonder meer kunnen worden afgeleid uit de gebezigde bewijsmiddelen en uit hetgeen het Hof voorts nog heeft vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2009, 280
RvdW 2009, 749
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

2 juni 2009

Strafkamer

nr. 07/12165

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 9 juli 2007, nummer 22/006274-06, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1948, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

1.1. Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. F.I. Piternella, advocaat te Dongen, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vellinga heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

1.2. De raadsman heeft schriftelijk op de conclusie gereageerd.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel klaagt onder meer over de bewezenverklaring van de medeplichtigheid.

2.2. Ten laste van de verdachte heeft het Hof bewezenverklaard dat:

"1. een onbekend gebleven persoon op 13 april 2004 te Rotterdam opzettelijk aanwezig heeft gehad in een bedrijfspand aan de [a-straat 1] een hoeveelheid van in totaal 1440 hennepplanten en/of delen daarvan zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 augustus 2002 tot en met 13 april 2004 te Rotterdam, opzettelijk gelegenheid heeft verschaft door een huurovereenkomst aan te gaan voor het pand aan de [a-straat 1] en dit pand ter beschikking te stellen;

2. een onbekend gebleven persoon in de periode van 1 augustus 2002 tot en met 13 april 2004 te Rotterdam opzettelijk heeft geteeld in een bedrijfspand aan de [a-straat 1] een hoeveelheid van in totaal 1440 hennepplanten zijnde hennep een middel bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode 1 augustus 2002 tot en met 13 april 2004 te Rotterdam opzettelijk gelegenheid heeft verschaft door een huurovereenkomst aan te gaan voor het pand aan de [a-straat 1] en dit pand ter beschikking te stellen."

2.3. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

a. een proces-verbaal van politie, opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 1] en een andere opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende als relaas van de verbalisanten:

"Op 13 april 2004 zijn wij, verbalisanten, naar de [a-straat 1] te Rotterdam gegaan. Wij hebben het pand betreden. Wij, verbalisanten, zijn vervolgens een onderzoek in het pand gaan instellen. Wij, verbalisanten, troffen in het pand een viertal in werking zijnde hennepkwekerijen aan. Tijdens de ontmanteling kwam de eigenaar van het pand, [betrokkene 1], ter plaatse. Deze verklaarde niets van de hennepkwekerij af te weten en overhandigde ons, verbalisanten, een huurovereenkomst waarop stond dat hij het pand verhuurde aan [verdachte], geboren [geboortedatum] 1948 te [geboorteplaats]."

b. een huurovereenkomst van 1 augustus 2002, opgemaakt en ondertekend door [verdachte], huurder, en [betrokkene 1], verhuurder, voor zover inhoudende:

"Ondergetekende, [betrokkene 1], verklaart te hebben verhuurd aan [verdachte], die verklaard te hebben gehuurd: een opslagloods aan de [a-straat 1] te Rotterdam onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Artikel 1: de huurtijd

Deze overeenkomst is ingegaan op 1 augustus 2002 voor de tijd van 5 jaar."

c. een proces-verbaal van politie, opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 1], voor zover inhoudende als relaas van de verbalisant:

"Datum inbeslagname: 13 april 2004

Ik, agent van politie, heb de volgende voorwerpen inbeslaggenomen:

Volgnummer: 1

Aantal/eenheid: 1440 planten

Bijzonderheden: hennepplanten."

d. een proces-verbaal van politie, opgemaakt door de opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2], voor zover inhoudende als relaas van de verbalisanten dan wel een van hen:

"Op 13 april 2004 hebben wij het pand aan de [a-straat 1] op grond van de Opiumwet betreden. Die dag heeft verbalisant [verbalisant 1] de in het proces-verbaal van inbeslagname genoemde goederen in beslag genomen. Op 14 april 2004 heb ik, verbalisant [verbalisant 2], een monster van de inbeslaggenomen planten getest met een daarvoor bestemde zogenaamde Narcotest. Daarbij zag ik dat het testbuisje van de Narcotest nummer 8 grijsblauw tot violetblauw verkleurde en het testbuisje van de narcotest nummer 9 donkerrood verkleurde. Hieruit bleek mij, verbalisant [verbalisant 2], de aanwezigheid van marihuana c.q. een cannabisproduct."

e. een proces-verbaal van politie, voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 2]:

"Ik ben werkzaam voor N.V. Eneco. Op 13 april 2004 werd ik door politieambtenaren verzocht te komen naar het pand [a-straat 1] te Rotterdam. In dit pand waren hennepkwekerijen aangetroffen. Het betrof een bedrijfsruimte. Ik zag dat de afgetimmerde houten afzetting om de hennepbakken heen aan het wegrotten was van het vocht. Ook zag ik dat de kappen van de in de hennepkwekerijen aanwezige assimilatielampen onder een dikke laag stof zaten zodat deze lampen al een langere tijd aanwezig waren. De koolstoffilters waren door het gebruik in de hennepkwekerijen dermate vervuild op een wijze dat de filters minimaal drie hennepoogsten in werking zijn geweest. De hennepplanten die in de hennepkwekerijen waren aangetroffen, waren ongeveer 60 dagen oud. Gelet op bovenstaande bevindingen was deze hennepkwekerij al een geruime periode in het pand aanwezig."

f. de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep, voor zover inhoudende:

"Ik had een huurcontract afgesloten met betrekking tot het pand aan de [a-straat 1] te Rotterdam. Op een gegeven moment ging iemand dat pand gebruiken. Ik kreeg huur."

2.4. Het Hof heeft voorts het volgende overwogen:

"Nadere bewijsoverweging

Met betrekking tot verdachtes verweer dat hij geen kennis droeg van hetgeen zich in het door onderverhuurde pand afspeelde, overweegt het hof met betrekking tot de ongeloofwaardigheid daarvan allereerst dat de verdachte bij zijn verhoor door de politie op 30 juni 2005 aanvankelijk verklaarde de desbetreffende straat niet te kennen en niet van een huurcontract af te weten; later tijdens dat verhoor verklaarde hij echter het pand voor [betrokkene 3] te hebben gehuurd. Ter terechtzitting in hoger beroep verklaart hij echter het pand voor zichzelf/zijn bouwbedrijf te hebben gehuurd. Bovendien heeft de verdachte bij de politie gesteld dat hij enkele malen zelf de huur aan de eigenaar betaalde, maar naar het buitenland is vertrokken en zich niet meer om de huurpenningen of het pand heeft bekommerd. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep echter - stellende dat hij de huur contant van [betrokkene 3] ontving - niet kunnen of willen uiteenzetten op welke wijze die huur dan wel werd betaald en aan de eigenaar werd doorgeleid, terwijl de eigenaar van het pand, [betrokkene 1], bij zijn verhoor door de politie op 31 maart 2005 niet over enige huurachterstand heeft verklaard. Hierop gelet verwerpt het hof de lezing van de verdachte, die reeds tweemaal eerder in verband met een hennepkwekerij in 2003 met politie en justitie in aanraking kwam en dus een gewaarschuwd man was, als ongeloofwaardig."

2.5. Aangezien de bewezenverklaringen, voor zover behelzende dat de verdachte "opzettelijk" gelegenheid heeft verschaft niet zonder meer kunnen worden afgeleid uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen en uit hetgeen het Hof voorts nog heeft vastgesteld, is de bestreden uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

2.6. Het middel is in zoverre terecht voorgesteld.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, het middel voor het overige geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en C.H.W.M. Sterk, in bijzijn van de waarnemend griffier L.J.J. Okker-Braber, en uitgesproken op 2 juni 2009.