Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BH2931

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
03-03-2009
Datum publicatie
01-04-2009
Zaaknummer
08/01867
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BH2931
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Verbeurdverklaring. Noch uit de pv’s van de terechtzittingen, noch uit de stukken die aldaar zijn voorgelezen of waarvan de korte inhoud is meegedeeld, kan blijken dat, zoals het Hof heeft geoordeeld, het bewezenverklaarde met de inbeslaggenomen telefoons is begaan of voorbereid. Het Hof heeft in dit opzicht dus niet beslist n.a.v. het onderzoek t.t.z. De daarop gerichte klacht slaagt. De HR doet de zaak om doelmatigheidsredenen zelf af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 509
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

3 maart 2009

Strafkamer

nr. 08/01867

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 5 november 2007, nummer 23/001228-07, in de strafzaak tegen:

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961, ten tijde van de betekening van de aanzegging gedetineerd in de Penitentiaire inrichting "Veenhuizen, locatie Esserheem" te Veenhuizen.

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. T.E. Korff, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak voor wat betreft de verbeurdverklaring van de telefoons, tot het gelasten van de teruggave van de onder verdachte inbeslaggenomen telefoons en tot verwerping van het beroep voor het overige.

2. Beoordeling van het eerste middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3. Beoordeling van het tweede middel

3.1. Het middel klaagt onder meer over de verbeurdverklaring van een tweetal telefoons.

3.2. Daarover heeft het Hof in de bestreden uitspraak overwogen:

"De inbeslaggenomen telefoons, die aan verdachte toebehoren, dienen te worden verbeurdverklaard en zijn daarvoor vatbaar aangezien het bewezengeachte met behulp van deze voorwerpen is begaan of voorbereid."

3.3. Noch uit de processen-verbaal van de terechtzittingen noch uit de stukken van het geding die aldaar zijn voorgelezen of waarvan de korte inhoud is meegedeeld, kan blijken dat, zoals het Hof heeft geoordeeld, het bewezenverklaarde (kort gezegd, het tezamen met anderen binnen het grondgebied van Nederland brengen en het vervoeren en aanwezig hebben van heroïne) met de inbeslaggenomen telefoons is begaan of voorbereid. Het Hof heeft in dit opzicht dus niet beslist naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting. De daarop gerichte klacht slaagt.

De Hoge Raad zal om doelmatigheidsredenen de zaak op dit punt zelf afdoen.

3.4. Voor het overige kan het middel niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu het middel in zoverre niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, moet als volgt worden beslist.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de verbeurdverklaring van een zaktelefoon ibn-code [001] en een zaktelefoon ibn-code [002];

gelast de teruggave van deze zaktelefoons aan de verdachte;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren W.M.E. Thomassen en M.A. Loth, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 3 maart 2009.