Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BG5558

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
27-01-2009
Datum publicatie
28-01-2009
Zaaknummer
01705/07
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BG5558
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 359.1 Sv. In het arrest is niet een kopie van de inleidende dagvaarding gevoegd. Gelet op hetgeen het arrest inhoudt, voldoet het aan het ook in h.b. toepasselijke voorschrift van art. 359.1 Sv dat de uitspraak het tenlastegelegde dient te bevatten. Het handgeschreven onderschrift “Deze uitdraai zien als dagvaarding. Origineel is zoek!” in het arrest doet daaraan niet af, reeds omdat het middel niet klaagt dat de in het arrest weergegeven tekst van de tll niet overeenstemt met de tll die is opgenomen in de inleidende dagvaarding, waarvan het origineel aan verdachte is betekend.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 359
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 265
NBSTRAF 2009/78
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

27 januari 2009

Strafkamer

nr. S 01705/07

RC/SM

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 1 maart 2007, nummer 23/003324-06, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

1.1. Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Knigge heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

1.2. De Hoge Raad heeft kennisgenomen van het schriftelijk commentaar van de raadsvrouwe op de conclusie van de Advocaat-Generaal.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel klaagt over de wijze waarop het Hof het tenlastegelegde heeft weergegeven in zijn arrest.

2.2. Het op de voet van art. 434 Sv aan de Hoge Raad gezonden arrest van het Hof houdt onder het opschrift "Tenlastelegging" het volgende in:

(i) "Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding. Van die dagvaarding is een kopie in dit arrest gevoegd. De daarin vermelde tenlastelegging wordt hier overgenomen. (...)"

(ii) "Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1.

hij op of omstreeks 22 november 2005 te Velserbroek, gemeente Velsen om omstreeks 22.55 uur, althans gedurende voor de nachtrust bestemde tijd in/uit een woning (gelegen aan de [a-straat 1]), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een kluisje (met hierin een geldbedrag en/of een of meer pinpassen) en/of 13, althans een of meer enveloppen, (met hierin kadobonnen van V&D), in elk geval enig goed geheel of ten dele toebehorende aan Kamer Trainings Centrum en/of OZC Amstelmonde, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of

- een telefoon (merk Nokia, type 7220) en/of een portemonnee (met inhoud), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of [geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of]

- een telefoon (merk Nokia, type 6230i) en/of een portemonnee (met inhoud), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of

- een telefoon (merk LG, type Cl 100) en/of een portemonnee (met inhoud), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld, [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot afgifte van:

- een hoeveelheid geld en/of een of meer pinpassen en/of 13, althans een of meer enveloppen (met hierin kadobonnen van V&D), in elk geval enig goed geheel of ten dele toebehorende aan Kamer Trainings Centrum en/of Stichting Amstelmonde, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of

- een telefoon (merk Nokia, type 7220) en/of een portemonnee (met inhoud), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of

- een telefoon (merk Nokia, type 6230i) en/of een portemonnee (met inhoud), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of

- een telefoon (merk LG, type C1100) en/of een portemonnee (met inhoud), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welke geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s),

- die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] twee, althans een of meer vuurwapens, althans een of meer op vuurwapens gelijkende voorwerpen, heeft/hebben getoond en/of

- tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd: "nu op de grond" en/of "geef jullie mobiel", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- (met kracht) die [slachtoffer 2] tegen de grond heeft/hebben getrokken en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: "nu je telefoon", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op/tegen het (achter)hoofd van die [slachtoffer 2] heeft/hebben gedrukt en/of

- de kleding van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben doorzocht en/of

- een of meermalen aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gevraagd "of er nog meer geld was" en/of "wat de pincodes waren van de pinpassen", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben gevraagd de code van een (medicatie)kluis in te typen;

Subsidiair:

hij op of omstreeks 24 november 2005 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, een of meer enveloppen (inhoudende kadobonnen van V&D) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door een misdrijf, in elk geval (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

2.

hij op of omstreeks 23 november 2005 te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een winkel (gelegen aan het Osdorpplein) weg te nemen goederen en/of geld van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan DiDi, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot voornoemd winkelpand te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld van zijn/hun gading onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen zich naar voornoemd winkelpand heeft/hebben begeven en/of een of meer (toegangs)deuren en/of een slot en/of een deurlat heeft/hebben verbroken en/of verbogen en/of afgebroken, althans geforceerd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid."

(iii)"Deze uitdraai zien als dagvaarding. Origineel is zoek!"

2.3. In dat arrest is niet een kopie van de inleidende dagvaarding gevoegd. In aanmerking genomen dat onder (ii) de tekst van het aan de verdachte tenlastegelegde integraal is weergegeven, moet worden aangenomen dat 's Hofs onder (i) weergegeven overweging betreffende de invoeging van een kopie van de dagvaarding op een vergissing berust.

2.4. Gelet op hetgeen het arrest onder (ii) inhoudt, voldoet het aan het ook in hoger beroep toepasselijke voorschrift van art. 359, eerste lid, Sv dat de uitspraak het tenlastegelegde dient te bevatten. Het handgeschreven, onder (iii) weergegeven onderschrift doet daaraan niet af, reeds omdat het middel niet klaagt dat de onder (ii) weergegeven tekst van de tenlastelegging niet overeenstemt met de tenlastelegging die is opgenomen in de inleidende dagvaarding, waarvan het origineel aan de verdachte is betekend.

2.5. Het middel faalt derhalve.

3. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en H.A.G. Splinter-van Kan, in bijzijn van de waarnemend griffier L.J.J. Okker-Braber, en uitgesproken op 27 januari 2009.

Mr. Splinter-van Kan is buiten staat dit arrest te ondertekenen.