Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2009:BC5878

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-06-2009
Datum publicatie
19-06-2009
Zaaknummer
44029
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2009:BC5878
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2007:BA5184, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Bindende tariefinlichting | posten 2203, 2206 en 2208 van de Gecombineerde Nomenclatuur | is de vloeistof gefiltreerde maltbase (ontstaan door ultrafiltratie van bier) een 'drank' in de zin van de GN?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BNB 2009/211
FutD 2009-1288
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Nr. 44.029

19 juni 2009

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van X B.V. te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 27 maart 2007, nr. 04/3978 DK, betreffende een bindende tariefinlichting.

1. Het geding in feitelijke instantie

Op verzoek van belanghebbende is door de Inspecteur bij beschikking een bindende tariefinlichting verstrekt, welke beschikking, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is gehandhaafd.

Het Hof heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.

De Advocaat-Generaal M.E. van Hilten heeft op 14 februari 2008 geconcludeerd tot het ongegrond verklaren van het beroep in cassatie.

Belanghebbende heeft schriftelijk op de conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1. Belanghebbende heeft de Inspecteur verzocht haar een bindende tariefinlichting in de zin van artikel 12 van het Communautair douanewetboek te verstrekken voor een in het verzoek als gefiltreerde maltbase aangeduid, als volgt omschreven product (hierna: gefiltreerde maltbase):

"Gefiltreerde Maltbase

Vergiste drank op basis van o.a. mout, welke na filtratie een heldere alcoholische niet schuimende vloeistof levert met een minimaal alcoholgehalte van 14%. De onvergiste basis bestaat hoofdzakelijk uit zetmeel en suikerhoudende grondstoffen, hop en water.

Categoriestam:

Het stamwortgehalte bedraagt meer dan 15,5° Plato is van categori: S.

De vergiste base wordt aangeboden als bulkgoed dat vervoerd wordt in een daartoe bestemd vervoermiddel."

In de aanvraag is verzocht om indeling onder post 2203 00 10 van de Gecombineerde Nomenclatuur (hierna: de GN).

3.1.2. Met dagtekening 31 december 2003 heeft de Inspecteur aan belanghebbende met betrekking tot het in de aanvraag bedoelde product een bindende tariefinlichting verstrekt. Daarin is de gefiltreerde maltbase ingedeeld onder post 2208 90 99 van de GN.

3.1.3. De gefiltreerde maltbase is een door ultrafiltratie van bier verkregen kleurloze, niet schuimende drinkbare vloeistof, die niet naar bier smaakt, en wel naar alcohol maar niet naar bier ruikt. Het product wordt onder meer gebruikt als ingrediënt voor mixdranken zoals breezers en shooters. Het product als zodanig wordt niet als drank verkocht of aangeboden.

3.2.1. Het Hof heeft geoordeeld dat de gefiltreerde maltbase niet onder post 2206 van de GN kan worden ingedeeld, nu deze post betrekking heeft op dranken en de gefiltreerde maltbase dient als ingrediënt voor dranken. De enkele omstandigheid dat het product drinkbaar is omdat het niet giftig is, doet daaraan naar 's Hofs oordeel niet af, nu het in de praktijk als zodanig kennelijk niet wordt gedronken, en ook niet als drank wordt verkocht of aangeboden.

3.2.2. Tegen deze oordelen is het middel gericht. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 1981, Dr. Ritter GmbH, 114/80, Jurispr. blz. 895, wordt betoogd dat onder het begrip 'drank' in de GN moeten worden verstaan alle vloeistoffen die geschikt en bestemd zijn voor menselijke consumptie. De gefiltreerde maltbase is, aldus het middel, een vloeistof die kan en mag worden gedronken en mitsdien een drank in de zin van de GN, waaraan niet afdoet dat het product primair wordt aangewend bij de productie van andere dranken.

3.3. Zoals het middel met juistheid aanvoert is een drank in de zin van de GN een vloeistof die geschikt en bestemd is voor menselijke consumptie. Niet voor redelijke twijfel vatbaar is echter dat het daarbij dient te gaan om een vloeistof die bestemd is om in de staat waarin deze verkeert zonder bezwaar door mensen te worden geconsumeerd en als zodanig met het oog op die consumptie op de markt wordt gebracht. Zie hiervoor het in 3.2.2 vermelde arrest van het Hof van Justitie, punten 7 en 8. Aanwijzing voor deze uitlegging wordt tevens gevonden in de toelichting van de Internationale Douaneraad op post 2106; onderdeel B, zevende voorbeeld. Een product als de gefiltreerde maltbase voldoet hieraan niet, nu het bestemd is om te dienen als halffabricaat voor de bereiding van gerede dranken. Op grond hiervan faalt het middel.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.G. van Vliet als voorzitter, en de raadsheren E.N. Punt en J.A.C.A. Overgaauw, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 19 juni 2009.