Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BG3714

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-12-2008
Datum publicatie
19-12-2008
Zaaknummer
08/00239
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BG3714
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Pachtrecht. Niet-ontvankelijkheid cassatieberoep op grond van art. 134 Pachtwet (oud); toepasselijkheid overgangsbepaling van art. 74 Overgangswet NBW; de inwerkingtreding op 1 september 2007 van art. 1019j-1019v Rv. voor pachtzaken heeft geen gevolg voor eventuele rechtsmiddelen in lopende procedures.

Wetsverwijzingen
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek 74
Pachtwet 134
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019j
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019k
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019l
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019m
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019n
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019o
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019p
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019q
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019r
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019s
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019t
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019u
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019v
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 986
NJ 2009, 22
RvdW 2009, 86
NJB 2009, 142
Module Vastgoed en wonen 2008/470
JWB 2008/540
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 december 2008

Eerste Kamer

08/00239

EV/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. M.J. van Basten Batenburg,

t e g e n

[Verweerder],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker] en [verweerder].

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 17 maart 2006 ter griffie van de pachtkamer van de rechtbank Utrecht, sector kanton, ingediend verzoekschrift tot pachtverlenging heeft [verzoeker] zich gewend tot die rechtbank en verzocht, kort gezegd, om de pachtovereenkomst tussen [verzoeker] als pachter en [verweerder] als verpachter te verlengen met de wettelijke duur van 6 jaren derhalve tot 1 juni 2013, zulks met veroordeling van [verweerder] in de kosten van de procedure.

[Verweerder] heeft het verzoek bestreden.

De pachtkamer heeft, na comparitie van partijen en plaatsopneming, bij beschikking van 18 april 2007 de pachtovereenkomst met de wettelijke duur van 6 jaren, derhalve tot 1 juni 2013, verlengd.

Tegen deze beschikking heeft [verweerder] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem.

Bij beschikking van 20 november 2007 heeft het hof, na mondelinge behandeling, de bestreden beschikking van de pachtkamer van de rechtbank Utrecht, sector kanton, van 18 april 2007 vernietigd, de pachtovereenkomst tussen [verweerder] en [verzoeker] beƫindigd en de ontruimingstermijn vastgesteld op 10 maanden na de datum van deze beschikking.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] heeft in het verweerschrift verzocht tot niet-ontvankelijkverklaring van [verzoeker], en verzocht het beroep voor het overige te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van de verzoeker tot cassatie in het namens hem ingestelde cassatieberoep.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

3.1 Het gaat in deze zaak, voor zover in cassatie van belang, om het volgende. [Verzoeker] heeft op 17 maart 2006 als pachter verlenging verzocht van de met [verweerder] als verpachter bestaande pachtovereenkomst. De rechtbank heeft het verzoek toegewezen. Op het door [verweerder] op 23 mei 2007 ingestelde hoger beroep heeft het hof bij beschikking van 20 november 2007 de beschikking van de rechtbank vernietigd, en, kort gezegd, de pachtovereenkomst beƫindigd.

[Verzoeker] heeft cassatieberoep ingesteld tegen de beschikking van het hof. [Verweerder] heeft aangevoerd dat [verzoeker] niet-ontvankelijk is in dit beroep.

3.2 Ingevolge art. 134 Pachtwet zijn arresten en beschikkingen van de pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem niet vatbaar voor cassatie. Op 1 september 2007 is de Wet van 26 april 2007, Stb. 163, in werking getreden, waarbij de Pachtwet werd ingetrokken en titel 5 van Boek 7 BW (Pacht) werd ingevoerd. De bij dezelfde wet ingevoerde en eveneens op 1 september 2007 in werking getreden procesrechtelijke bepalingen voor pachtzaken (art. 1019j-1019v Rv.) sluiten cassatieberoep niet uit. De Wet van 26 april 2007, Stb. 163, bevat geen overgangsbepalingen. Blijkens de parlementaire geschiedenis zoals weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 6 heeft de wetgever bedoeld dat voor lopende procedures de algemene in verband met de Boeken 3-8 geldende overgangsbepaling van art. 74 van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek zal gelden, zodat het van toepassing worden van de hiervoor bedoelde procesrechtelijke bepalingen geen gevolg zal hebben voor eventuele rechtsmiddelen. [Verzoeker] is derhalve niet-ontvankelijk in zijn beroep.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, J.C. van Oven en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 19 december 2008.