Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BE9805

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
28-10-2008
Datum publicatie
29-10-2008
Zaaknummer
01729/07
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BE9805
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Het Hof heeft in de verwerping van het verweer van verdachte dat zijn Europese rechten zijn geschonden tot uitdrukking gebracht dat hetgeen verdachte heeft aangevoerd niet kan gelden als een uitdrukkelijk voorgedragen verweer a.b.i. art. 358.3 Sv. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet omtrent art. 6 EVRM, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is. Daaraan doet niet af dat het Hof het verzoek van verdachte om een in de Engelse taal gesteld document waarin hij zijn verdediging had verwoord in het dossier te voegen, heeft afgewezen. Verdachte is immers wel in de gelegenheid geweest om zijn verweer mondeling en m.b.v. een tolk voor te dragen, zodat hij zijn in art. 6 EVRM gewaarborgde verdedigingsrechten heeft kunnen uitoefenen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 358
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 770
RvdW 2008, 1013
NJB 2008, 2072
NBSTRAF 2008/448
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

28 oktober 2008

Strafkamer

nr. S 01729/07

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 17 november 2006, nummer 22/004352-06, in de strafzaak tegen:

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1958, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

1. Geding in cassatie

1.1. Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. J.Y. Taekema, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Schipper heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad het beroep zal verwerpen.

1.2. De Hoge Raad heeft kennisgenomen van het schriftelijk commentaar van de raadsman op de conclusie van de Advocaat-Generaal.

2. Beoordeling van het eerste middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3. Beoordeling van het tweede middel

3.1. Het middel klaagt over 's Hofs verwerping van een ter terechtzitting gevoerd verweer.

3.2. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt het volgende in:

"Door het hof in de gelegenheid gesteld overlegt de verdachte stukken inhoudende zijn bezwaren tegen het vonnis in eerste aanleg.

De advocaat-generaal maakt bezwaar tegen gebruik van deze stukken, naar zijn oordeel zijn ze niet bruikbaar doordat ze in de Engelse taal zijn opgemaakt en niet vertaald zijn.

De voorzitter en advocaat-generaal overhandigen de stukken aan de verdachte.

(...)

De verdachte legt op vragen van de voorzitter een verklaring af, inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Het klopt dat de auto niet verzekerd was en dat ik geen woning heb. Ik gebruikte de auto alleen om in te slapen, ik weet dat de auto verzekerd moet zijn. Ik weet dat de Nederlandse wet dit verbiedt maar mijn Europese rechten zijn belangrijker dan de Nederlandse wet. Ik ben niet in overtreding want Europees recht gaat boven Nederlands recht, alles staat in de documenten die u net teruggeeft. Het Nederlandse rechtssysteem is de oorzaak dat ik failliet ben.

Ik heb geen baan in Nederland en ik mag Nederland niet uit door deze zaak. Ik heb geen geld en ik leef van liefdadigheid. Ik kan onmogelijk een geldboete betalen. Ik kan niet begrijpen dat het document niet aangenomen wordt, daar staan al mijn argumenten in voor mijn verdediging. Ik kan het document niet laten vertalen, daar heb ik geen geld voor. Sinds 12 oktober 2004 zijn mij maar weinig mogelijkheden geboden antwoorden te geven.

De advocaat-generaal voert hierna het woord en draagt de schriftelijke vordering voor na zijn reactie gegeven te hebben op het verweer van de verdachte. De advocaat-generaal acht het verweer van de verdachte, dat Europees recht boven Nederlands recht gaat, vaag en onduidelijk."

3.3. Het bestreden arrest houdt het volgende in:

"Verweer van de verdachte

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep -zakelijk en verkort weergegeven- het verweer gevoerd dat zijn rechten zijn geschonden nu er onvoldoende rekening is gehouden met het Europese recht. Verdachte voert hierbij aan dat zijn Europese rechten belangrijker zouden zijn dan de Nederlandse wet, daar Nederlandse recht onder Europees recht staat.

De consequentie zou hiervan moeten zijn, aldus de verdachte, dat hij niet in overtreding is geweest en er derhalve een vrijspraak zou moeten volgen.

Het hof overweegt hieromtrent het volgende.

Het hof is van oordeel, overeenkomstig het oordeel van de advocaat-generaal, dat het door de verdachte gevoerde verweer onvoldoende duidelijk en aannemelijk is geworden."

3.4. Met zijn oordeel dat het door de verdachte gevoerde verweer onvoldoende duidelijk en aannemelijk is geworden, heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat hetgeen de verdachte heeft aangevoerd niet kan gelden als een uitdrukkelijk voorgedragen verweer als bedoeld in art. 358, derde lid, Sv. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet omtrent art. 6 EVRM, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is. Daaraan doet niet af dat het Hof het verzoek van de verdachte om een in de Engelse taal gesteld document waarin hij zijn verdediging had verwoord, in het dossier te voegen, heeft afgewezen. De verdachte is immers wel in de gelegenheid geweest om zijn verweer mondeling en met behulp van een tolk voor te dragen, zodat hij zijn in art. 6 EVRM gewaarborgde verdedigingsrechten heeft kunnen uitoefenen.

3.5. Het middel faalt.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren J.W. Ilsink en W.M.E. Thomassen, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 28 oktober 2008.

Mr. Thomassen is buiten staat dit arrest te ondertekenen.