Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BD1942

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-05-2008
Datum publicatie
20-05-2008
Zaaknummer
07/13607 H
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening. (Gestelde) Persoonsverwisseling. De enkele omstandigheid dat een ander vanaf 3-9-98 gebruik zou hebben gemaakt van een legitimatiebewijs waarop de persoonsgegevens van aanvraagster staan vermeld, kan niet het ernstig vermoeden wekken dat ook t.t.v. de bewezenverklaarde feiten, t.w. op 9-11-94 en 9- en 28-4-93 van een persoonsverwisseling sprake is geweest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2008, 389
RvdW 2008, 546
NJB 2008, 1232
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 mei 2008

Strafkamer

nr. 07/13607 H

SM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvrage tot herziening van

A) een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Politierechter in de Rechtbank te 's-Gravenhage van 6 maart 1996, nummer 09/905834-95, en

B) een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Politierechter in de Rechtbank te 's-Gravenhage van 30 maart 1994, nummer 09/009013-93, ingediend door mr. M.R. Mantz, advocaat te 's-Gravenhage, namens:

[aanvraagster], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961, wonende te [woonplaats].

1. De uitspraken waarvan herziening is gevraagd

De Politierechter heeft de aanvraagster bij het onder A vermelde vonnis ter zake van "diefstal", gepleegd op 9 november 1994, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van een week.

De Politierechter heeft de aanvraagster bij het onder B vermelde vonnis ter zake van "diefstal, meermalen gepleegd", gepleegd op 9 april 1993 onderscheidenlijk 28 april 1993, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee weken.

2. De aanvrage tot herziening

De aanvrage tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3. Beoordeling van de aanvrage

3.1. Als grondslag voor een herziening kunnen, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid, aanhef en onder 2° van art. 457 Sv slechts dienen een of meer door een opgave van bewijsmiddelen gestaafde omstandigheden van feitelijke aard die bij het onderzoek op de terechtzitting niet zijn gebleken en die het ernstig vermoeden wekken dat, waren zij bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid hetzij tot vrijspraak van de veroordeelde, hetzij tot ontslag van rechtsvervolging, hetzij tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot toepasselijkverklaring van een minder zware strafbepaling.

3.2. In de aanvrage wordt aangevoerd dat sprake is van een persoonsverwisseling, nu de aanvraagster "ten onrechte aangemerkt is geweest als verdachte steeds omdat vrijwel zeker een andere persoon steeds haar naam vals opgaf wanneer die persoon werd aangehouden".

3.3. Als bijlage bij de aanvrage zijn onder meer gevoegd:

- een proces-verbaal van politie van 26 maart 1999, inhoudende dat de aanvraagster aangifte doet tegen [betrokkene] ter zake van oplichting en het opgeven van een valse naam, nu deze [betrokkene] vanaf ongeveer 3 september 1998 gebruik zou maken van een legitimatiebewijs waarop de persoonsgegevens van de aanvraagster staan vermeld.

- een beschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 21 februari 2003, gegeven naar aanleiding van het door de aanvraagster ingediende beklag op grond van art. 12 Sv wegens het niet vervolgen van een of meer strafbare feiten die ten opzichte van haar zouden zijn begaan door [betrokkene]. Deze beschikking houdt als beslissing van het Hof in dat de aanvraagster niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar beklag wat betreft het gedeelte dat handelt over oplichting en dat het beklag wordt afgewezen wat betreft het gedeelte dat handelt over het opgeven van een valse naam.

3.4. De enkele omstandigheid dat een ander vanaf ongeveer 3 september 1998 gebruik zou hebben gemaakt van een legitimatiebewijs waarop de persoonsgegevens van de aanvraagster staan vermeld, kan niet het ernstig vermoeden wekken dat ook ten tijde van de bewezenverklaarde feiten, te weten op 9 november 1994 (zaak A) en op 9 en 28 april 1993 (zaak B), van een dergelijke persoonsverwisseling sprake is geweest.

3.5. Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat de aanvrage kennelijk ongegrond is, zodat als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad wijst de aanvrage tot herziening af.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van Dorst en W.M.E. Thomassen, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 20 mei 2008.