Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BC8871

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-04-2008
Datum publicatie
08-04-2008
Zaaknummer
01526/07 H
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening. In de aanvrage wordt gesteld dat ten onrechte “verlof” is verleend voor de tul van de vervangende hechtenis. Daartoe wordt aangevoerd dat de beslissing tot tul is gebaseerd op valse dan wel bedriegelijke informatie m.b.t. de (on)mogelijkheid van (volledig) verhaal van de opgelegde schadevergoedingsverplichting. De aanvrage zal niet tot herziening kunnen leiden, reeds omdat de - door het OM of namens deze door het CJIB genomen - beslissing niet inhoudt een einduitspraak van een rechter houdende veroordeling i.d.z.v. art. 457.1 Sv.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 457
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2008, 234
JOL 2008, 283
RvdW 2008, 435
NBSTRAF 2008/181
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

8 april 2008

Strafkamer

nr. 01526/07 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvrage strekkende tot herziening van een beslissing tot tenuitvoerlegging van de bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 15 april 2003, nummer 23/003794-01, opgelegde vervangende hechtenis, ingediend door:

[aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965, ten tijde van de indiening van de aanvrage verblijvende in de Penitentiaire Inrichting "Noord-Holland Noord, locatie Amerswiel" te Leeuwarden.

1. De beslissing waarvan herziening is gevraagd

Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 1 mei 2001 - bij arrest van 15 april 2003 de aanvrager ter zake van 1. "valsheid in geschrift" en 2. "verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft, meermalen gepleegd", veroordeeld tot dertien maanden gevangenisstraf. Voorts heeft het Hof de vordering van de benadeelde partij gedeeltelijk toegewezen tot een bedrag van € 91.569,95 en heeft het een schadevergoedingsmaatregel tot hetzelfde bedrag, subsidiair twaalf maanden hechtenis, opgelegd. De onderhavige aanvrage richt zich kennelijk tegen een beslissing tot tenuitvoerlegging van de hiervoor bedoelde vervangende hechtenis.

2. De aanvrage tot herziening

De aanvrage tot herziening en de aanvullingen daarop zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

3. Beoordeling van de aanvrage

3.1. In de aanvrage wordt gesteld dat ten onrechte "verlof" is verleend voor de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis die is opgelegd door het Gerechtshof te Amsterdam bij uitspraak van 15 april 2003. Daartoe wordt aangevoerd dat deze beslissing tot tenuitvoerlegging is gebaseerd op valse dan wel bedriegelijke informatie met betrekking tot de (on)mogelijkheid van (volledig) verhaal van de opgelegde schadevergoedingsverplichting.

3.2. De aanvrage zal niet tot herziening kunnen leiden, reeds omdat de - door het openbaar ministerie of namens deze door het Centraal Justitieel Incasso Bureau genomen - beslissing tot tenuitvoerlegging van een (eerder door de rechter) opgelegde vervangende hechtenis, niet inhoudt een einduitspraak van een rechter houdende veroordeling in de zin van art. 457, eerste lid, Sv. De aanvrage kan derhalve niet worden ontvangen.

4. Beslissing

De Hoge Raad verklaart de aanvrage niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de vice-president G.J.M. Corstens als voorzitter, en de raadsheren W.A.M. van Schendel en H.A.G. Splinter-van Kan, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.J. Verhoeven, en uitgesproken op 8 april 2008.