Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2008:BC3792

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26-02-2008
Datum publicatie
26-02-2008
Zaaknummer
01268/07
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2008:BC3792
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

De klacht dat het Hof heeft volstaan met het opmaken van een verkort p-v mist feitelijke grondslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2008, 376
JOL 2008, 159
RvdW 2008, 695
NJB 2008, 689
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

26 februari 2008

Strafkamer

nr. 01268/07

AM/SM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, zitting houdende te Arnhem, van 7 april 2006, nummer 21/006346-05, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1978, wonende te [woonplaats].

1. De bestreden uitspraak

Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank te Utrecht van 23 april 2002 - de verdachte ter zake van 1. primair "overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht" en 2. "opzettelijk en wederrechtelijk enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen" veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, en een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 200 uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 100 dagen hechtenis, alsmede ten aanzien van het onder 1. primair bewezenverklaarde feit ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 24 maanden, met verbeurdverklaring zoals in het arrest omschreven.

2. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Wortel heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad het beroep zal verwerpen.

3. Beoordeling van het eerste middel

3.1. Het middel bevat de klacht dat "het hof heeft volstaan met het opmaken van een verkort proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep, zulks ten onrechte aangezien het opmaken van een uitgewerkt proces-verbaal voor de toetsing in cassatie van zodanig wezenlijk belang is dat verzuim daarvan in strijd is met beginselen van een goede procesorde c.q. een eerlijk proces, hetgeen tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie dient te leiden".

3.2. Blijkens de op de voet van art. 434, eerste lid, Sv aan de Hoge Raad gezonden stukken van het geding, mist de klacht dat het Hof heeft volstaan met het opmaken van een verkort proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep, feitelijke grondslag, zodat het middel niet tot cassatie kan leiden.

4. Beoordeling van het tweede middel

4.1. Het middel behelst de klacht dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de cassatiefase is overschreden.

4.2. De verdachte heeft op 21 april 2006 beroep in cassatie ingesteld. De stukken zijn op 26 april 2007 ter griffie van de Hoge Raad binnengekomen. Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot strafvermindering.

5. Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou dienen te worden vernietigd, brengt het vorenoverwogene mee dat als volgt moet worden beslist.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft het aantal uren te verrichten taakstraf en de duur van de vervangende hechtenis;

vermindert het aantal uren taakstraf in die zin dat dit 180 uren bedraagt;

vermindert de duur van de vervangende hechtenis in die zin dat deze 90 dagen beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van Dorst, W.A.M. van Schendel, W.M.E. Thomassen en H.A.G. Splinter-van Kan, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken op 26 februari 2008.