Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AX3069

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
22-09-2006
Datum publicatie
22-09-2006
Zaaknummer
C05/098HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AX3069
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2004:AR4310
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

IE-recht. Geschil tussen parfumfabrikanten Lancôme c.s. en Kruidvat over de onrechtmatigheid van het decoderen door Kruidvat van door Lancôme op de markt gebrachte merkenrechtelijk en auteursrechtelijk beschermde producten; mededingingsrecht, door Lancôme c.s. gehanteerde gesloten verkooporganisatie waarbij erkende wederverkopers uit de EER vrij zijn de producten onderling te verhandelen (selectieve distributie); reëel gevaar van afscherming van nationale markten nu zij niet worden belemmerd in eigen land producten te verkopen die zij in een ander land in de EER hebben gekocht?, uitleg van het dépositairecontract; verbetering van kennelijke vergissing van appelrechter in dictum.

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 536
RvdW 2006, 885
JWB 2006/297
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

22 september 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/098HR

JMH/MK

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

KRUIDVAT RETAIL B.V.,

gevestigd te Renswoude,

EISERES tot cassatie,

advocaten: mrs. H.A. Groen en T.F.E. Tjong Tjin Tai,

t e g e n

1. de vennootschap naar Frans recht LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE, Société en nom collectif,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

2. de vennootschap naar Frans recht JEAN CACHAREL S.A.,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

3. de vennootschap naar Frans recht L'OREAL S.A.,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

4. de vennootschap naar Frans recht LES PARFUMS CACHAREL ET CIE, Société en nom collectif,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

5. [Verweerster 5],

wonende te [woonplaats], Frankrijk,

6. de vennootschap naar Frans recht PARFUMS PALOMA PICASSO ET CIE, Société en nom collectif,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

7. [Verweerster 7],

wonende te [woonplaats], Frankrijk,

8. L'OREAL LUXE PRODUCTEN NEDERLAND B.V., voorheen genaamd Parfums & Beauté Nederland B.V.,

gevestigd te Weesp,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaten: mrs. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt en G. van der Wal.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweersters in cassatie - verder afzonderlijk te noemen: Lancôme, Cacharel, L'Oréal, Cacharel et Cie, [verweerster 5], Paloma Picasso et Cie, [verweerster 7], P&B Holding en Parfums & Beauté, dan wel gezamenlijk: Lancôme c.s. - hebben bij exploot van 11 oktober 1996 eiseres tot cassatie, alsmede Evora B.V., gevestigd te Renswoude en Trademax Europa B.V., gevestigd te Oosterhout - verder afzonderlijk te noemen: Kruidvat, Evora en Trademax, dan wel gezamenlijk: Kruidvat c.s. - gedagvaard voor de rechtbank te Utrecht en na vermeerdering van eis gevorderd bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1 Kruidvat c.s. te verbieden met ingang van de datum van het in deze te wijzen vonnis van de verpakkingen van de Lancôme- en/of Cacharel- en/of Paloma Picasso-producten het cellofaan en/of de codering en/of de identificatienummers te verwijderen of te beschadigen en/of daartoe aan derden opdracht te verlenen, alsmede Kruidvat c.s. te verbieden Lancôme- en/of Cacharel- en/of Paloma Picasso-producten te verkopen, dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben waarvan de verpakking is beschadigd en/of gewijzigd door verwijdering van de codering en/of identificatienummers en/of waarop deze nummers onleesbaar zijn gemaakt en/of waarvan de originele cellofaanverpakking is verwijderd, beschadigd, of vervangen onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,-- voor iedere overtreding, zullende als overtreding worden aangemerkt de verkoop en het in voorraad hebben van een kleinhandelsverpakking van een van de Lancôme-producten, respectievelijk van de Cacharel- of Paloma Picasso-producten, waarvan het cellofaan is verwijderd of beschadigd en/of de codering en/of identificatienummers zijn verwijderd of beschadigd des dat de dwangsom wordt verbeurd aan Lancôme ten aanzien van de Lancômeproducten, aan L'Oréal ten aanzien van de Cacharel-producten en aan Paloma Picasso et Cie ten aanzien van de Paloma Picasso-producten;

2 Kruidvat c.s. ieder afzonderlijk te bevelen om binnen tien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan Parfums & Beauté te verschaffen een lijst met de namen en adressen van de personen die gedurende de afgelopen 36 maanden Lancôme- en/of Cacharel- en/of Paloma Picasso-producten als bedoeld sub (1) aan Kruidvat c.s. hebben geleverd, met specificatie van de geleverde referenties en aantallen, onder verbeurte van een dwangsom door ieder van Kruidvat c.s. aan Lancôme ten aanzien van de Lancôme-producten, aan L'Oréal ten aanzien van de Cacharel-producten en aan Paloma Picasso et Cie ten aanzien van de Paloma Picasso-producten van ƒ 10.000,-- voor iedere dag gedurende welke Kruidvat c.s. ieder afzonderlijk in gebreke zullen zijn volledig aan dit bevel te voldoen;

3 Evora te verbieden om Lancôme-, Cacharel- en Paloma Picasso-producten te verkopen dan wel te koop aan te bieden, of in voorraad te hebben, onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,-- voor iedere overtreding, zullende als een overtreding worden aangemerkt de verkoop, het ten verkoop aanbieden en het in voorraad hebben van een kleinhandelsverpakking van één van de Lancôme-, respectievelijk Cacharel- of Paloma Picasso-producten, des dat de dwangsom verbeurd wordt aan Lancôme ten aanzien van de Lancôme-producten, aan L'Oréal ten aanzien van de Cacharel-producten en aan Paloma Picasso et Cie ten aanzien van de Paloma Picasso-producten;

4 Kruidvat c.s. te verbieden met ingang van de datum van het in deze te wijzen vonnis te verkopen, dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben Lancôme- en/of Cacharel- en/of Paloma Picasso-producten die niet door of met toestemming van de respectievelijke houders van de merkrechten in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,-- voor iedere overtreding, zullende als overtreding worden aangemerkt de verkoop en het in voorraad hebben van een kleinhandelsverpakking van een van de Lancôme-producten, respectievelijk van de Cacharel- of Paloma Picasso-producten, waarvan Kruidvat c.s. niet kunnen aantonen dat deze door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer gebracht, althans waarvan de codering en/of identificatienummers zijn verwijderd waardoor de merkhouders niet (langer) in staat zijn vast te stellen of de producten rechtmatig in de EER in het verkeer zijn gebracht, des dat de dwangsom wordt verbeurd aan Lancôme ten aanzien van de Lancôme-producten aan L'Oréal ten aanzien van de Cacharel-producten en aan Paloma Picasso et Cie ten aanzien van de Paloma Picasso-producten;

5 Kruidvat c.s. te veroordelen in de kosten van deze procedure.

[Verweerster 7] heeft een incidentele conclusie tot voeging aan de zijde van Lancôme genomen.

Na referte aan de zijde van Kruidvat c.s. en met instemming van de kant van Lancôme c.s. heeft de rechtbank na een tussenvonnis van 28 mei 1997 bij eindvonnis van 6 augustus 1997 [verweerster 7] in het incident in deze procedure als gevoegde partij aan de zijde van Lancôme c.s. toegelaten en de hoofdzaak naar de rol verwezen voor voortprocederen.

Vervolgens heeft [verweerster 7] geconcludeerd voor eis overeenkomstig de hierboven vermelde vorderingen.

Kruidvat c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 19 november 1997:

1. Kruidvat c.s. verboden met ingang van de vijfde dag na betekening van dit vonnis de verpakkingen van de Lancôme- en/of Cacharel- en/of Paloma Picasso-producten dusdanig te decoderen dat daarop een lange witte rechthoek achterblijft of dat daarop een witte sticker wordt geplakt en/of daartoe aan derden opdracht te verlenen;

2. Kruidvat c.s. verboden met ingang van de vijfde dag na betekening van dit vonnis Lancôme- en/of Cacharel- en/of Paloma Picasso-producten te verkopen dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben waarvan op de verpakking een lange witte rechthoek of witte sticker zichtbaar is;

3. verstaan ten aanzien van Lancôme, Cacharel, L'Oréal, Cacharel et Cie, P&B Holding en Parfums & Beauté dat de onder 1. en 2. gegeven verboden ten aanzien van de Lancôme- en Cacharel-producten aan Kruidvat en Trademax zijn opgelegd voor zover artikel 50 lid 6 van het TRIPS-Verdrag rechtstreekse werking heeft en voorzover de Nederlandse voorziening op de voet van artikel 289 Rv. in kort geding gegeven een voorlopige maatregel is in de zin van genoemd artikel 50 lid 6;

4. bepaald dat Kruidvat c.s. met ingang van de vijfde dag na betekening van dit vonnis een dwangsom zullen verbeuren van ƒ 1.000,-- voor iedere overtreding van het onder 2. gegeven verbod, zullende als overtreding worden aangemerkt de verkoop en het in voorraad hebben van een van de Lancômeproducten respectievelijk van de Cacharel- of Paloma Picasso-producten waarop een lange witte rechthoek of witte sticker zichtbaar is, des dat de dwangsom wordt verbeurd aan Lancôme ten aanzien van de Lancôme-producten, aan L'Oréal ten aanzien van de Cacharel-producten en aan Paloma Picasso et Cie ten aanzien van de Paloma Picasso-producten;

5. bepaald dat boven een bedrag van ƒ 10.000.000,-- geen dwangsommen verbeurd zullen worden;

6. bepaald dat deze dwangsom vatbaar is voor matiging, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

7. Kruidvat c.s. verboden met ingang van de vijfde dag na betekening van dit vonnis te verkopen dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben Lancôme- en/of Cacharel- en/of Paloma Picasso-producten die na 31 december 1995 niet door of met toestemming van de merkhouders onder Lancôme c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht;

8. dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard;

9. de kosten van deze procedure (alsmede de in het incident tot voeging gevallen kosten) tussen partijen in die zin gecompenseerd dat iedere partij de eigen kosten draagt, en

10. het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen het vonnis hebben Lancôme c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Kruidvat heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 14 oktober 2004, NJ 2005, 122 heeft het hof het bestreden vonnis vernietigd met uitzondering van de beslissingen onder 1, 2, 4 en 7, die zijn bekrachtigd, en voor zover het bestreden vonnis is vernietigd, heeft het hof, opnieuw rechtdoende:

- (in aanvulling op de beslissingen onder 1, 2 en 4 van het bestreden vonnis) Kruidvat verboden ten aanzien van Lancôme, Cacharel, L'Oréal, Picasso, Cacharel et Cie, Picasso & Cie en Parfums & Beauté om vanaf tien dagen na de betekening van dit arrest:

* van de verpakkingen van Lancôme-, Cacharel- en Paloma Picasso-producten het cellofaan en/of de codering en/of identificatienummers te verwijderen of te beschadigen en/of daartoe aan derden opdracht te verlenen,

* alsmede deze parfumerieproducten te verkopen, dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben waarvan de verpakking is beschadigd en/of gewijzigd door verwijdering van de codering en/of identificatienummers en/of waarop deze nummers onleesbaar zijn gemaakt en/of waarvan de originele cellofaanverpakking is verwijderd, beschadigd, of vervangen,

* een en ander met inachtneming van hetgeen onder 4.24 van dit arrest is overwogen en onder verbeurte van een dwangsom van € 453,78 (ƒ 1.000,--) voor iedere overtreding,

* waarbij als overtreding zal worden aangemerkt de verkoop en het in voorraad hebben van een kleinhandelsverpakking van een van de Lancôme-producten, respectievelijk van de Cacharel- of Paloma Picasso-producten waarvan het cellofaan is verwijderd of beschadigd en/of de codering en/of identificatienummers zijn verwijderd of beschadigd,

* en waarbij de dwangsom ten aanzien van Lancôme-producten zal worden verbeurd aan Lancôme, ten aanzien van de Cacharel-producten aan L'Oréal en ten aanzien van de Paloma Picasso-producten aan Picasso et Cie;

- (eveneens in aanvulling op de beslissingen onder 1, 2 en 4 van het bestreden vonnis) Kruidvat verboden ten aanzien van [verweerster 7] om vanaf tien dagen na de betekening van dit arrest:

* van de verpakkingen van de Cacharel-producten Anaïs Anaïs, Lou Lou en Eden de codering en/of identificatienummers te verwijderen of onzichtbaar te maken op zodanige wijze dat daardoor de verpakking wordt beschadigd en/of daartoe aan derden opdracht te verlenen,

* alsmede de zojuist genoemde parfumerieproducten te verkopen, dan wel te koop aan te bieden of in voorraad te hebben waarvan de verpakking op de zojuist vermelde wijze is beschadigd,

* een en ander onder verbeurte van een dwangsom van € 453,78 (ƒ 1.000,--) voor iedere overtreding,

* waarbij als overtreding zal worden aangemerkt de verkoop en het in voorraad hebben van een kleinhandelsverpakking van een van de zojuist genoemde Cacharel-producten waarvan van de verpakking de codering en/of het identificatienummer is verwijderd of onzichtbaar gemaakt op zodanige wijze dat daardoor de verpakking is beschadigd;

* en waarbij de dwangsom zal worden verbeurd aan L'Oréal;

- Kruidvat bevolen om binnen tien dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest ten behoeve van Lancôme, Cacharel, L'Oréal en Picasso aan Parfums & Beauté een lijst met namen en adressen te verschaffen:

* van de personen die vanaf 11 oktober 1993 parfumerieproducten als bedoeld in sub 1 van de appeldagvaarding aan Kruidvat hebben geleverd,

* alsmede van de personen die aan Kruidvat parfumerieproducten hebben geleverd die na 31 december 1995 niet door of met toestemming van Lancôme c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht,

* een en ander met specificatie van de geleverde referenties en aantallen en onder verbeurte van een dwangsom van € 4.537,80 (ƒ 10.000,--) voor iedere dag gedurende welke Kruidvat in gebreke zal zijn volledig aan dit bevel te voldoen, waarbij de dwangsom ten aanzien van Lancômeproducten zal worden verbeurd aan Lancôme, ten aanzien van Cacharel-producten aan L'Oréal en ten aanzien van de Paloma Picasso-producten aan Picasso & Cie;

- aan het door de rechtbank in het bestreden vonnis onder 7 opgelegde verbod een dwangsom van € 453,78 (ƒ 1.000,--) verbonden voor iedere overtreding,

* waarbij als overtreding zal worden aangemerkt de verkoop en het in voorraad hebben van een kleinhandelsverpakking van een van de Lancôme-producten, respectievelijk van Cacharel- of Paloma Picasso-producten, waarvan Kruidvat niet kan aantonen dat deze door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht,

* en waarbij de dwangsom ten aanzien van Lancôme-producten wordt verbeurd aan Lancôme, ten aanzien van Cacharel-producten aan L'Oréal en ten aanzien van de Paloma Picasso-producten aan Picasso & Cie;

- bepaald dat boven een bedrag van € 4.537.802,16 (ƒ 10.000.000,--) geen dwangsommen verbeurd zullen worden, waaronder begrepen eventuele uit hoofde van het bestreden vonnis verbeurde dwangsommen;

- de kosten van de procedure in eerste aanleg (alsmede de in het incident tot voeging gevallen kosten) tussen partijen in die zin gecompenseerd dat iedere partij de eigen kosten draagt;

- Kruidvat verwezen in de kosten van zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep;

- dit arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en

- het meer of anders gevorderde afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Kruidvat beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Lancôme c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het beroep, met precisering als aan het slot van alinea 54 onder d) van deze conclusie is aangegeven.

De advocaten van Kruidvat hebben bij brief van 24 mei 2006 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Lancôme is houdster van de bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven rechten op de merken Lancôme, Niosôme en Trésor voor onder meer de warenklasse 3 (parfumerieën, eaux de toilette en andere cosmetische en schoonheidsproducten).

(ii) Cacharel is krachtens internationale merkinschrijving houdster van het recht op het merk Cacharel voor onder meer de warenklasse 3.

(iii) L'Oréal is krachtens internationale merkinschrijvingen houdster van rechten op de merken Anaïs Anaïs, Lou Lou en Eden voor onder meer de warenklasse 3.

(iv) Cacharel et Cie is houdster van de rechten van de formules voor de bereiding van de producten die onder de merken Cacharel, Anaïs Anaïs, Lou Lou en Eden worden verkocht.

(v) Picasso is krachtens internationale merkinschrijving houdster van de rechten op het merk Paloma Picasso voor onder meer de warenklasse 3.

(vi) Picasso et Cie is houdster van de rechten van de formules voor de bereiding van de producten die onder het merk Paloma Picasso worden verkocht.

(vii) P & B is de algemene vertegenwoordiger in Nederland van Lancôme, Cacharel et Cie en Picasso et Cie en als zodanig belast met de opbouw en handhaving van de Lancôme-, Cacharel- en Paloma Picasso- verkooporganisaties in Nederland.

(viii) Parfums & Beauté is door P & B belast met de verkoop en distributie van de Lancôme-, Cacharel- en Paloma Picasso-producten in Nederland.

(ix) Lancôme, Cacharel et Cie en Picasso et Cie laten de van hen afkomstige parfumerie-artikelen in de handel brengen door middel van hun gesloten, zelfstandige en onderling verschillende verkooporganisaties (selectieve distributie), die zich uitstrekken over de gehele Europese Unie, en ook daarbuiten. In het kader van dit distributiesysteem stellen Lancôme, Cacharel et Cie en Picasso et Cie kwalitatieve eisen aan de door hen erkende wederverkopers, die de desbetreffende merkartikelen krachtens de met hen gesloten dépositairecontracten slechts mogen doorverkopen binnen de keten van wederverkopers, respectievelijk slechts aan eindverbruikers voor hun persoonlijke behoeften. Teneinde Lancôme, Cacharel et Cie en Picasso et Cie tot controle in staat te stellen zijn die wederverkopers jegens hun Nederlandse vertegenwoordiger Parfums & Beauté contractueel verplicht desgevraagd hun boeken voor onderzoek door accountants ter beschikking te stellen.

(x) Ter controle op de naleving van voormelde verkoopverplichtingen worden de Lancôme-, Cacharel en Paloma Picassoproducten door een streepjescode gecodeerd per product per wederverkoper.

(xi) Kruidvat exploiteert een keten van drogisterijen in geheel Nederland. Geen van die verkooppunten behoort tot de onder (ix) bedoelde wederverkopers.

(xii) Van de door Kruidvat verkochte producten waren alle zichtbare codes, waaronder in het bijzonder de hiervoor onder (x) bedoelde streepjescodes op de verpakkingen, verwijderd ("decoderen"). Bij het decoderen wordt het cellofaan van de verpakking verwijderd, wordt het flesje (flacon of potje) uit de verpakking gehaald en wordt deze kartonnen buitenverpakking veelal geheel uit elkaar gehaald. Van de oorspronkelijke verpakking wordt de originele streepjescode verwijderd, waarna een fantasiestreepjescode wordt aangebracht of een lange witte rechthoek met een ietwat ruw oppervlak resteert, ofwel de streepjescode wordt uitgesneden en op de plaats van de uitgesneden code wordt vervolgens een witte sticker geplakt. Na het decoderen wordt het product weer ingepakt, waarbij veelal weer het oorspronkelijke cellofaan wordt aangebracht.

(xiii) In de periode 26 november 1993 - 7 september 1996 werden in de Kruidvatwinkels producten van Lancôme c.s. te koop aangeboden, die buiten de EER in het verkeer waren gebracht.

(xiv) Picasso is ontwerpster van de verpakkingen waarin producten onder het merk Paloma Picasso op de markt worden gebracht. Haar uit die ontwerpen voortvloeiende rechten heeft zij overgedragen aan Picasso et Cie.

(xv) [Verweerster 7] is ontwerpster van de verpakkingen van de Cacharelproducten Anaïs Anaïs, Lou Lou en Eden. Zij heeft haar aan die ontwerpen verbonden rechten overgedragen aan Cacharel et Cie.

(xvi) De ontwerpen van de verpakkingen en de vormgeving van de Lancôme-producten zijn tot stand gekomen binnen de organisatie van Lancôme, met uitzondering van de Trésor-producten. De verpakking en vormgeving van Trésor is tot stand gebracht door een Franse vennootschap, die de desbetreffende rechten heeft overgedragen aan Lancôme. De verpakking en vormgeving van de Lancôme-producten gaan niet terug op een individueel aan te wijzen ontwerper, maar zijn het resultaat van collectieve inspanning.

3.2 Lancôme c.s. hebben aan hun onder 1 weergegeven vorderingen ten grondslag gelegd, kort gezegd, dat de handelwijze van Kruidvat inbreuk maakt op hun merkrechten en op de hun toekomende rechten om zich te verzetten tegen aantasting of verminking van de in de verpakkingen van de producten belichaamde (auteursrechtelijk beschermde) werken, en dat die handelwijze ook overigens onrechtmatig is. In het bestreden arrest heeft het hof beslist als onder 1 weergegeven. De uitkomst van het geding in feitelijke instanties is dat de vorderingen van Lancôme c.s. grotendeels zijn toegewezen.

3.3.1 Onderdeel 2 richt zich tegen het in rov. 4.13-4.15 neergelegde oordeel van het hof dat geen sprake is van een stelsel van distributie dat het reële gevaar meebrengt van afscherming van nationale markten.

Het hof heeft - na in rov. 4.12 de bewijsregels te hebben samengevat die zijn verwoord in HvJEG 8 april 2003, zaak C-244/00, Jurispr. 2003, p. I-3051 e.v. (Van Doren/Lifestyle) en na in rov. 4.13 het standpunt van Kruidvat te hebben weergegeven dat aanleiding bestaat tot omkering van de bewijslast omdat, kort gezegd, het selectieve distributiesysteem dat Lancôme c.s. hanteren het reële gevaar meebrengt dat de nationale markten worden afgeschermd - in rov. 4.15 geoordeeld dat uit de (in rov. 4.14 geciteerde) bepalingen van het door Lancôme c.s. gehanteerde dépositairecontract volgt dat het erkende wederverkopers uit de EER is toegestaan te kopen en verkopen van/aan andere erkende wederverkopers, zodat van een gevaar voor afscherming van nationale markten niet blijkt. Het hof heeft voorts overwogen dat Kruidvat geen (andere) feiten en omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden vastgesteld dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer Kruidvat zelf zou moeten bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, en dat derhalve de bewijslast op Kruidvat blijft rusten.

Het onderdeel klaagt dat het gewraakte oordeel onjuist, althans onbegrijpelijk is, dan wel dat het hof daarbij zonder (toereikende) motivering is voorbijgegaan aan de, volgens Kruidvat essentiële, stelling dat het wederverkopers van Lancôme c.s. is verboden de producten aan consumenten buiten het eigen grondgebied te verkopen.

3.3.2 Het onderdeel faalt. Het oordeel van het hof is gebaseerd op de vaststelling dat het onderhavige selectieve distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers uit de EER vrij laat de producten onderling te verhandelen, en steunt derhalve op de, aan het hof voorbehouden, uitleg van de desbetreffende bepalingen van het dépositairecontract. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 's Hofs oordeel is voorts niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat in 's hofs vaststellingen ligt besloten dat het distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers in de EER niet belemmert aan eindgebruikers in hun land producten te verkopen die zij van erkende wederverkopers in een ander land in de EER hebben gekocht.

3.4 Onderdeel 7.4 klaagt dat het hof (op bladzijde 29 van zijn arrest) heeft bepaald dat de dwangsom wordt verbeurd aan L'Oréal, in plaats van aan [verweerster 7], wier recht het is dat wordt geschaad bij overtreding van het desbetreffende verbod waarop de dwangsom ziet.

De klacht treft doel. Deze klacht kan echter niet tot cassatie leiden, omdat het hof kennelijk bij vergissing - naar ook door Lancôme c.s. wordt onderkend - heeft bepaald dat de dwangsom zal worden verbeurd aan L'Oréal. Deze vergissing kan eenvoudig worden hersteld door in het dictum in plaats van "L'Oréal" te lezen: "[verweerster 7]".

3.5 De overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verstaat dat in het dictum van het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 14 oktober 2004 op bladzijde 29 in plaats van "en waarbij de dwangsom zal worden verbeurd aan l'Oréal" wordt gelezen "en waarbij de dwangsom zal worden verbeurd aan [verweerster 7]";

verwerpt het beroep;

veroordeelt Kruidvat in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Lancôme c.s. begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren P.C. Kop, J.C. van Oven, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 22 september 2006.