Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AW4395

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
12-09-2006
Datum publicatie
12-09-2006
Zaaknummer
02412/05
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AW4395
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

De opvatting dat betekening aan verdachte van het appèl van de OvJ ex art. 409.2 Sv niet in het Nederlands mag geschieden indien aannemelijk is dat verdachte deze taal niet begrijpt en dat in een dergelijk geval in appèl geen verstek mag worden verleend tegen de afwezige verdachte, vindt in haar algemeenheid geen steun in het recht, i.h.b. niet in art. 6 EVRM. HR verwijst voorts naar HR LJN AW2522.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 409
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 505
RvdW 2006, 871
NBSTRAF 2006/395
NbSr 2006/395
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12 september 2006

Strafkamer

nr. 02412/05

EC/MR

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 9 maart 2004, nummer 23/001126-02, in de strafzaak tegen:

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964, wonende te [woonplaats].

1. De bestreden uitspraak

Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank te Amsterdam van 28 maart 2002 - het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging ten aanzien van feit 2 - en voorts de verdachte ter zake van 1. "medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht" en 3. "handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie III en handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie" veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf met onttrekking aan het verkeer zoals in het arrest omschreven.

2. Geding in cassatie

2.1. Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. A.E.M. Röttgering, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Wortel heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2.2. De Hoge Raad heeft kennisgenomen van het schriftelijk commentaar van de raadsvrouwe op de conclusie van de

Advocaat-Generaal.

3. Beoordeling van het middel

3.1. Het middel bevat de klacht dat het Hof ten onrechte verstek heeft verleend tegen de verdachte.

3.2. Voor zover het middel berust op de opvatting dat de betekening aan de verdachte van het hoger beroep van de officier van justitie, zoals bedoeld in art. 409, tweede lid, Sv niet in het Nederlands mag geschieden indien aannemelijk is dat de verdachte deze taal niet begrijpt en dat in een dergelijk geval in appel geen verstek mag worden verleend tegen de afwezige verdachte, faalt het omdat deze opvatting geen steun vindt in het recht, in het bijzonder niet in art. 6 EVRM.

3.3. Ook voor het overige kan het middel niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu het middel in zoverre niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling (vgl. HR 12 september 2006, LJN AW2522).

4. Slotsom

Nu het middel niet tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad ook geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, moet het beroep worden verworpen.

5. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van Dorst, B.C. de Savornin Lohman, J. de Hullu en W.M.E. Thomassen, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken op 12 september 2006.