Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2006:AU9104

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
28-02-2006
Datum publicatie
01-03-2006
Zaaknummer
00623/05
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AU9104
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Bezit kinderporno ex art. 240b.1 Sr en opzet. De in de bewezenverklaarde - op art. 240b.1 Sr toegesneden - tenlastelegging voorkomende woorden “in bezit heeft gehad” zijn aldaar klaarblijkelijk gebezigd in dezelfde betekenis als toekomt aan de daarmee overeenstemmende bewoordingen van genoemde wetsbepaling. In aanmerking genomen dat de in art. 240b Sr strafbaar gestelde gedragingen een misdrijf opleveren, moet worden aangenomen dat het in het bezit hebben van een afbeelding of gegevensdrager als daar bedoeld, slechts strafbaar is indien sprake is van opzet. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat het opzet van verdachte - al dan niet in voorwaardelijke vorm - was gericht op het in het bezit hebben van de in de bewezenverklaring bedoelde afbeeldingen. De bestreden uitspraak is in dat opzicht dus niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 132
NJ 2006, 179
RvdW 2006, 245
NBSTRAF 2006/115
NbSr 2006/115
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

28 februari 2006

Strafkamer

nr. 00623/05

AGJ/IC

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 24 augustus 2004, nummer 22/001482-04, in de strafzaak tegen:

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1957, wonende te [woonplaats].

1. De bestreden uitspraak

1.1. Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank te Rotterdam van 13 februari 2004 - de verdachte ter zake van 1. "met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd" en 2. "een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben meermalen gepleegd" veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf, waarvan zeven maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, met onttrekking aan het verkeer zoals in het arrest omschreven.

1.2. De aanvulling op het verkorte arrest als bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Geding in cassatie

2.1. Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. F. van Schaik, advocaat te Bergschenhoek, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak doch uitsluitend ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde en de strafoplegging, en tot zodanige op art. 440 Sv berustende beslissing als aan de Hoge Raad gepast voorkomt.

2.2. De Hoge Raad heeft kennisgenomen van het schriftelijk commentaar van de raadsman op de conclusie van de Advocaat-Generaal.

3. Beoordeling van het eerste middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beoordeling van het derde middel

4.1. Het middel beoogt kennelijk erover te klagen dat de bewezenverklaring van feit 2 niet naar de eis der wet met redenen is omkleed.

4.2. Overeenkomstig de tenlastelegging is ten laste van de verdachte onder 2 bewezen verklaard dat:

"hij op 20 oktober 2003 te Bergschenhoek op de harde schijf van een computer afbeeldingen van seksuele gedragingen waarbij telkens één of meerdere personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, is/zijn betrokken, in bezit heeft gehad, welke afbeeldingen van seksuele gedragingen bestaan uit

- twee geheel naakte minderjarige jongens, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, die hun eigen (stijve) penis in hun hand houden (bijlage A02 (foto 8) [bestandsnaam].jpg) en

- een naakte minderjarige jongen, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt heeft, en een naakt geknielde (oudere) man, waarbij de minderjarige jongen zijn (stijve) penis brengt/houdt tegen/ in de buurt van de anus van de geknielde (oudere) man (Bijlage A02 (foto 15) [bestandsnaam].jpg) en

- een naakt minderjarig meisje, dat kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt heeft, dat zit op de penis van een onder haar liggende man/jongen (Bijlage A02 (foto 17) [bestandsnaam].jpg) en

- een naakte minderjarige jongen, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt heeft, en een naakte vrouw, waarbij de jongen zijn hand/vingers brengt en/of houdt tegen/in de vagina van de vrouw (Bijlage A02 (foto 1) [bestandsnaam].jpg) en/of

- twee naakte minderjarige jongens, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben, waarbij de ene minderjarige de (stijve) penis van de andere minderjarige in zijn mond houdt (Bijlage A02 (foto 13) [bestandsnaam].jpg) en

- een naakte minderjarige jongen, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, met een penis in erectie dat op een naakte volwassen man zit (Bijlage B02 foto 7)."

4.3. De in de bewezenverklaarde - op art. 240b, eerste lid, Sr toegesneden - tenlastelegging voorkomende woorden "in bezit heeft gehad" zijn aldaar klaarblijkelijk gebezigd in dezelfde betekenis als toekomt aan de daarmee overeenstemmende bewoordingen van genoemde wetsbepaling. In aanmerking genomen dat de in art. 240b Sr strafbaar gestelde gedragingen een misdrijf opleveren, moet worden aangenomen dat het in het bezit hebben van een afbeelding of gegevensdrager als daar bedoeld, slechts strafbaar is indien sprake is van opzet.

4.4. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat het opzet van de verdachte - al dan niet in voorwaardelijk vorm - was gericht op het in het bezit hebben van de in de bewezenverklaring bedoelde afbeeldingen. De bestreden uitspraak is in dat opzicht dus niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

4.5. Het middel treft doel.

5. Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat het tweede middel geen bespreking behoeft en dat als volgt moet worden beslist.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

Vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 2 tenlastegelegde en de strafoplegging;

Wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

Verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president C.J.G. Bleichrodt als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en A.J.A. van Dorst, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 28 februari 2006.