Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2004:AO3162

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16-04-2004
Datum publicatie
16-04-2004
Zaaknummer
C02/284HR
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2004:AO3162
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

16 april 2004 Eerste Kamer Nr. C02/284HR JMH/IS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk CASTAWAY TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED, 2. de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk PLANET 24 PRODUCTIONS LIMITED, 3. [eiser 3], allen gevestigd c.q. wonende te [plaats], Verenigd Koninkrijk, EISERS tot cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer, t e g e n 1. JOHN DE MOL PRODUKTIES B.V., gevestigd te Hilversum, 2. ENDEMOL ENTERTAINMENT INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Hilversum, 3. [Verweerder 3], wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. H.J.A. Knijff. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Wetsverwijzingen
Wet op de rechterlijke organisatie 81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2004, 205
JWB 2004/150
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

16 april 2004

Eerste Kamer

Nr. C02/284HR

JMH/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk CASTAWAY TELEVISION PRODUCTIONS LIMITED,

2. de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk PLANET 24 PRODUCTIONS LIMITED,

3. [eiser 3],

allen gevestigd c.q. wonende te [plaats], Verenigd Koninkrijk,

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer,

t e g e n

1. JOHN DE MOL PRODUKTIES B.V.,

gevestigd te Hilversum,

2. ENDEMOL ENTERTAINMENT INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Hilversum,

3. [Verweerder 3],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. H.J.A. Knijff.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eisers tot cassatie - verder afzonderlijk te noemen: Castaway, Planet 24 en [eiser 3], dan wel tezamen: Castaway c.s. - hebben bij exploot van 1 december 1999 verweerders in cassatie - verder afzonderlijk te noemen: John de Mol Produkties, Endemol en [verweerder 3], dan wel tezamen: Endemol c.s. - op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

(1a) te verklaren voor recht dat John de Mol Produkties en Endemol inbreuk hebben gepleegd op het format voor "Survive!" waarvan de auteursrechten worden gehouden door Castaway door zonder toestemming van Castaway c.s. het format voor "Survive!" te bewerken en de unieke combinatie van programma-elementen voor "Survive!" over te nemen in het programma "Big Brother";

(1b) te verklaren voor recht dat John de Mol Produkties en Endemol onrechtmatig hebben gehandeld jegens Castaway c.s. door zonder toestemming van Castaway c.s. "Big Brother" te baseren op de unieke combinatie van elementen van "Survive!", op onrechtmatige wijze te profiteren van de inventiviteit, inspanningen en investeringen van Castaway c.s. in het format van "Survive!" en in strijd handelen met de goede trouw die contractpartijen jegens elkaar in acht dienen te nemen;

(1c) te verklaren voor recht dat John de Mol Produkties en Endemol zich ongerechtvaardigd hebben verrijkt ten koste van Castaway c.s. door zonder toestemming van Castaway c.s. "Big Brother" te baseren op de unieke combinatie van elementen van "Survive!", op onrechtmatige wijze te profiteren van de inventiviteit, inspanningen en investeringen van Castaway c.s. in het format van "Survive!" en in strijd te handelen met de goede trouw die contractpartijen jegens elkaar in acht dienen te nemen;

2. te verklaren voor recht dat John de Mol Produkties, Endemol en [verweerder 3] inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van Planet 24 en [eiser 3] door het format van "Survive!" in gewijzigde vorm openbaar te maken zonder daarbij Planet 24 en [eiser 3] als makers aan te duiden en daarin zonder hun toestemming wijzigingen aan te brengen;

3. Endemol c.s. te verbieden uiterlijk vijf dagen na betekening van een daartoe strekkend vonnis elke verdere licentiëring, verkoop en verhandeling van het format voor "Big Brother" alsmede enig ander op "Survive!" gebaseerd format, direct dan wel indirect via groepsvennootschappen of anderszins, in Nederland alsmede de landen van de Europese Economische Ruimte te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van NLG 10.000,-- per dag of gedeelte van een dag waarop aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

4. te gebieden dat John de Mol Produkties en Endemol in elke verdere openbaarmaking van programma's gebaseerd op "Big Brother" welke niet door het sub. 3 gevraagde verbod worden getroffen zullen vermelden dan wel doen vermelden dat dat programma is gebaseerd op een door [eiser 3] - Planet 24 ontwikkeld format, zulks op straffe van een dwangsom van NLG 15.000,-- per uitzending of openbaarmaking waarin deze vermelding niet voorkomt;

5. John de Mol Produkties en Endemol hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding aan Castaway c.s. van schade, nader op te maken bij staat, als gevolg van het onrechtmatig handelen en inbreuk op de auteursrechten van Castaway, vergoeding van immateriële schade als gevolg van de aantasting van de reputatie en schending van de persoonlijkheidsrechten van [eiser 3] en Planet 24;

6. in het geval onderdeel (1c) van dit petitum gevraagde verklaring voor recht wordt gegeven: afdracht van de verrijking welke Endemol c.s. ongerechtvaardigd hebben genoten, zulks nader te bepalen door een krachtens rechterlijk vonnis aan te wijzen onafhankelijk accountant;

7. John de Mol Produkties en Endemol te verplichten de met de exploitatie van het format voor "Big Brother" behaalde en nog te behalen winst aan Castaway c.s. af te dragen, welke winst nader dient te worden bepaald door een onafhankelijk accountant, en

8. Endemol c.s. te veroordelen in de kosten van het geding.

Endemol c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 7 juni 2000 de vorderingen afgewezen.

Tegen dit vonnis hebben Castaway c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Endemol c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 27 juni 2002 heeft het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben Castaway c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Endemol c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Castaway c.s. mede door mr. J.H.M. van Swaaij, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Castaway c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Endemol c.s. begroot op € 301,34 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 16 april 2004.