Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2003:AF1576

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-01-2003
Datum publicatie
21-01-2003
Zaaknummer
01351/02 W
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF1576
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, Straatsburg, 21-03-1983 6
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 47
NJ 2003, 185
NBSTRAF 2003/49
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

21 januari 2003

Strafkamer

nr. 01351/02 W

IV/SM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht van 26 september 2001, nummer 03/98008-01, omtrent een verzoek van de Canadese autoriteiten tot overname van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing tegen:

[betrokkene], geboren op Curaçao op [geboortedatum] 1977, ten tijde van de bestreden uitspraak gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting voor vrouwen "Ter Peel" te Evertsoord.

1. De bestreden uitspraak

De Rechtbank heeft ontoelaatbaar verklaard de gevorderde tenuitvoerlegging van de beslissing van de rechter in Canada van 29 januari 2001. Voorts heeft

de Rechtbank het bevel gevangenhouding van 27 juni 2001 opgeheven.

2. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de Officier van Justitie. Deze heeft bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Jörg heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en terugwijzing van de zaak naar de Rechtbank te Maastricht ten einde de zaak opnieuw in behandeling te nemen en af te doen.

3. Beoordeling van het middel

3.1. Het middel komt op tegen het oordeel van de Rechtbank dat de gevorderde tenuitvoerlegging ontoelaatbaar dient te worden verklaard omdat de overgelegde stukken niet voldoen aan de door het Verdrag overbrenging gevonniste personen (VOGP) gestelde eisen.

3.2. De bestreden uitspraak houdt - voorzover voor de beoordeling van het middel van belang - het volgende in:

"2. De overgelegde stukken.

De officier van justitie heeft bij haar vordering onder meer overgelegd:

een document, waarin de "agent de la paix" en de "gardien établissement de la prison commune" wordt bevolen [betrokkene] voornoemd in te sluiten teneinde een gevangenisstraf van 28 maanden te ondergaan.

(...)

5. Beoordeling van de mogelijkheid van tenuitvoerlegging in Nederland van de rechterlijke beslissing.

De rechtbank is van oordeel dat het hiervoor onder 2. genoemde document geen gewaarmerkt afschrift vormt van een vonnis als bedoeld in artikel 6, tweede lid, aanhef en onder a, van het te dezen toepasselijke Verdrag overbrenging gevonniste personen.

6. Slotsom.

Nu de rechtbank heeft bevonden dat het voormelde document niet voldoet aan de in het hiervoor genoemde verdrag gestelde eisen, zal zij de tenuitvoerlegging ingevolge artikel 30, eerste lid, van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen ontoelaatbaar verklaren."

3.3. Bij de stukken van het geding bevindt zich onder meer een faxbericht van de Correctional Service Canada te Ottawa, Ontario gericht aan het Bureau Internationale Rechtshulp van het Ministerie van Justitie te Den Haag van 18 april 2001 inhoudende - voorzover hier van belang -:

"As you requested a certified copy of the judgement (Warrant of Committal on Conviction Form 21, Criminal Code of Canada) will be provided at the time of transfer. In the interim, I have attached a copy of the judgement."

3.4. Aan het onder 3.3 bedoelde faxbericht is gehecht een kopie van het stuk waarvan zich bij de stukken tevens een gewaarmerkt afschrift bevindt, onder meer inhoudende:

"AUX AGENTS DE LA PAIX ET AU GARDIEN

ÉTABLISSEMENT DE LA PRISON COMMUNE

ATTENDU QUE [betrokkene]

NE(E) LE [geboortedatum] 1977

ADRESSE [a-straat 1] , [woonplaats] HOLLANDE ,

A ETE JUGE(E) ET DECLARE(E) COUPABLE LE 29 JANVIER 2001 ET A REÇU SENTENCE LE 29 JANVIER 2001

DEVANT LE JUGE GRENIER BERNARD SUR L'INCULPATION

SUIVANTE :

1. (...)

29/01/2001 11:46 PLAIDOYER COUPABLE (...)

29/01/2001 11:46 SENTENCE (...)

EMPRISONNEMENT: 28 MOIS

(...)

EMIS A MONTREAL, LE 31 JANVIER 2001

GREFFIER DE LA COUR/JUGE DE PAIX/JUGE

PENITENCIER/PRISON"

3.5. Het middel neemt het standpunt in dat dit onder 3.4 weergegeven stuk is te beschouwen als "een gewaarmerkt afschrift van het vonnis" als bedoeld in art. 6, tweede lid aanhef en onder a, VOPG.

3.6. Voor de beoordeling van het middel zijn de volgende bepalingen van het VOGP - in Nederlandse vertaling - van belang:

- art. 1:

"Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

a. "veroordeling": elke straf of maatregel door een rechter opgelegd en met zich medebrengende vrijheidsbeneming gedurende een beperkte of onbeperkte periode wegens een strafbaar feit;

b. "vonnis": een rechterlijke beslissing of bevel waarbij een veroordeling wordt uitgesproken;"

(...)

- art. 6:

(...)

"2. Indien een overbrenging wordt verzocht, worden door de Staat van veroordeling de navolgende stukken aan de Staat van tenuitvoerlegging verstrekt (...):

a. een gewaarmerkt afschrift van het vonnis (...);"

3.7. Het onder 3.4 weergegeven stuk is in het begeleidende, van de Canadese autoriteiten afkomstige, faxbericht aangeduid als "judgement" en is klaarblijkelijk opgemaakt in de vorm als is voorzien in de Criminal Code van Canada. Aangezien bij dat, door de griffier van het gerecht gewaarmerkte, stuk door een rechter ten laste van de betrokkene, wier overbrenging als gevonniste persoon is verzocht, een veroordeling is uitgesproken als bedoeld in art. 1, aanhef en onder a, VOGP geeft het oordeel van de Rechtbank dat niet is voldaan aan het voorschrift van art. 6, tweede lid aanhef en onder a, VOGP blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

3.8. Het middel is terecht voorgesteld.

4. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

Vernietigt de bestreden uitspraak;

Wijst de zaak terug naar de Rechtbank te Maastricht, opdat de zaak op de bestaande vordering verder wordt behandeld en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.J.M. Davids als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van Dorst en B.C. de Savornin Lohman, in bijzijn van de waarnemend-griffier L.J.J. Okker-Braber, en uitgesproken op 21 januari 2003.