Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AD8990

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-11-2001
Datum publicatie
06-02-2002
Zaaknummer
567-99-V
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wegenverkeerswet 1994 72
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
VR 2002, 23
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 november 2001

Strafkamer

nr. 567-99-V

CJIB 21371534

AB/SM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen de beslissing van de Kantonrechter te Haarlem van 1 april 1999 betreffende:

[betrokkene], wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de Kantonrechter

De Kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene ongegrond verklaard.

De beslissing van de Kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Geding in cassatie

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de Kantonrechter beroep in cassatie ingesteld. Het beroep-schrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3. Beoordeling van de bestreden beslissing

3.1. Bij inleidende beschikking is aan de betrokkene een administratieve sanctie opgelegd terzake van "voor het motorrijtuig van 3500 KG of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren" welke gedraging zou zijn verricht op 18 mei 1997 te 16.15 uur te Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer, met het motorvoertuig met het kenteken [aa-00-bb].

3.2. Tegen de oplegging van die sanctie heeft de betrokkene beroep ingesteld bij de Officier van Justitie. Het desbetreffende beroepschrift houdt onder meer als grond voor het beroep in:" Vanwege securitel was in de periode van de overtreding (...) de betreffende wet niet rechtsgeldig."

De Officier van Justitie heeft het beroep ongegrond verklaard. Tegen diens beslissing heeft de betrokken beroep ingesteld bij het Kantongerecht. Als reden voor het beroep houdt het desbetreffende beroepschrift in: "(...) dat de Officier van Justitie in het geheel niet is ingegaan op mijn bezwaar dat in 1997 het Securitel-arrest van toepassing was (...)".

Bij de bestreden beslissing heeft de Kantonrechter geoordeeld dat "de wettelijke regeling op grond van welke ten aanzien van motorrijtuigen van 3500 kg of minder een keuringsbewijs en dus verplicht een periodieke keuring vereist is" zijn geldigheid niet heeft verloren en dat de regeling ook van kracht was op 18 mei 1998 (de Hoge Raad leest: 18 mei 1997).

3.3. De gedraging waarvoor in deze zaak een administratieve sanctie is opgelegd, is een overtreding van het voorschrift van art. 72, tweede lid, aanhef en onder b, WVW 1994. Ingevolge het eerste lid van deze wetsbepaling dient voor een motorrijtuig, waarvoor een kenteken is opgegeven of dient te zijn opgegeven, een keuringsbewijs te zijn afgegeven en het tweede lid bevat een aantal vereisten waaraan het keuringsbewijs dient te voldoen, waaronder het vereiste dat het zijn geldigheid niet heeft verloren (ingevolge art. 81 WVW 1994 is de geldigheidsduur één jaar). Voor de overtreding van deze bepalingen zijn volgens het derde lid aansprakelijk de eigenaar of houder van het motorrijtuig, alsmede de bestuurder in het geval dat het motorrijtuig over de weg wordt voortbewogen.

3.4. De Kantonrechter heeft het verweer van de betrokkene kennelijk en niet onbegrijpelijk aldus opgevat dat het strekte ten betoge dat het overtreden voorschrift niet overeenkomstig de Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 (83/189/EEG) - hierna: de Notificatierichtlijn - bij de Europese Commissie was aangemeld en dat de rechter dat voorschrift derhalve buiten toepassing zou dienen te laten.

3.5. De Notificatierichtlijn heeft betrekking op technische voorschriften. Overeenkomstig art. 1, punt 5, moet daaronder worden verstaan "technische specificaties, met inbegrip van de hierop toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen die de iure of de facto moeten worden nageleefd voor het verhandelen of het gebruik in een lidstaat (...)'. Volgens art. 1, punt 1, is een technische specificatie de 'specificatie die voorkomt in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een product (...)'. Derhalve moeten dergelijke technische specificaties betrekking hebben op het product als zodanig (vgl. HvJEG 12 oktober 2000, zaak C-314/98).

Art. 72 WVW 1994, dat ertoe strekt periodieke technische controles van motorrijtuigen te verzekeren en zich richt tot de eigenaar/houder/bestuurder, betreft het in verband met en ten bewijze van die controles af te geven keuringsbewijs en de daarvoor geldende vereisten, en bevat geen omschrijving van de vereiste kenmerken van het

motorrijtuig als zodanig, Daaruit volgt dat de Notificatierichtlijn op het in deze zaak overtreden voorschrift geen betrekking heeft en dat de Kantonrechter het verweer terecht heeft verworpen.

4. Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden beslissing ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, moet het beroep worden verworpen.

5. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president C.J.G. Bleichrodt als voorzitter, en de raadsheren G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp en F.H. Koster, in bijzijn van de waarnemend-griffier I.W.P. Verboon, en uitgesproken op 13 november 2001.