Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2001:AB0073

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-02-2001
Datum publicatie
16-08-2001
Zaaknummer
00381/99 H
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2001:AB0073
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering 457
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 februari 2001

Strafkamer

nr. 00381/99 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van

de Politierechter in de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van

29 augustus 1997, ingediend door mr. F.M.N. Michels, advocaat te Amsterdam,

namens:

[aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1955, wonende te

[woonplaats].

1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

1.1.1. De Politierechter heeft overeenkomstig de tenlastelegging bewezenverklaard dat de aanvrager - voorzover hier van belang - opzettelijk beledigend twee ambtenaren van politie gedurende de rechtmatige uitoefening van hun bediening mondeling heeft toegevoegd de woorden: "Vuile fascisten zijn jullie en jullie heulen met de maffia en jullie zijn vieze fascistische zwijnen".

1.1.2. Deze bewezenverklaring steunt op:

a. de verklaring van de aanvrager ter terechtzitting van de Politierechter, onder meer inhoudende dat hij heeft geroepen: "Jullie heulen met de maffia";

b. de verklaring van één der in de bewezenverklaring vermelde ambtenaren, ter terechtzitting van de Politierechter als getuige gehoord, onder meer inhoudende dat de aanvrager hem en zijn collega heeft toegeroepen: "Vuile fascisten zijn jullie; jullie zijn vuile fascistische zwijnen".

1.2. De Politierechter heeft het bewezenverklaarde gekwalificeerd als “eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt gedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening” en de aanvrager te dier zake veroordeeld tot een geldboete van f 200,-, subsidiair 4 dagen hechtenis.

2. De aanvraag tot herziening

De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3. De conclusie van de Advocaat-Generaal

3.1. De Advocaat-Generaal Machielse heeft geconcludeerd dat de aanvraag ongegrond zal worden verklaard.

3.2. De nadere toelichting als bedoeld in art. 462, derde lid, Sv is op de dienende dag, derhalve te laat, bij de Hoge Raad binnengekomen.

4. Beoordeling van de aanvraag

4.1. Als grondslag voor een herziening kunnen, voorzover hier van belang, krachtens het eerste lid, aanhef en onder 2° van art. 457 Sv slechts dienen een of meer door een opgave van bewijsmiddelen gestaafde omstandigheden die bij het onderzoek op de terechtzitting niet zijn gebleken en die het ernstig vermoeden wekken dat, waren zij bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid hetzij tot vrijspraak van de veroordeelde, hetzij tot ontslag van rechtsvervolging, hetzij tot niet-ontvanke-lijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot toepasselijkverklaring van een minder zware strafbepaling.

4.2. Het in de aanvraag aangevoerde kan het ernstige vermoeden wekken dat de Politierechter - ware deze daarmee bekend geweest - de aanvrager zou hebben vrijgesproken van de tenlastelegging voorzover inhoudende dat de aanvrager genoemde ambtenaren heeft toegevoegd: "Vuile fascisten zijn jullie" en "Jullie zijn vuile fascistische zwijnen", doch niet dat het onderzoek der zaak zou hebben geleid tot vrijspraak van de gehele tenlastelegging. De tenlastelegging houdt immers ook in dat de aanvrager bedoelde ambtenaren heeft toegevoegd: "Jullie heulen met de maffia". Dit bewezenverklaarde onderdeel van de tenlastelegging, dat in de aanvraag niet wordt bestreden, kan de door de Politierechter aan de bewezenverklaring gegeven kwalificatie zelfstandig dragen.

4.3. Hieruit volgt dat het in de aanvraag aangevoerde niet kan worden aangemerkt als een omstandigheid als hiervoor onder 4.1 bedoeld. De aanvraag is dus ongegrond en moet ingevolge art. 468 Sv worden afgewezen.

5. Beslissing

De Hoge Raad wijst de aanvraag tot herziening af.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.J.M. Davids als voorzitter, en de raadsheren

A.J.A. van Dorst en B.C. de Savornin Lohman, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken op 13 februari 2001.