Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:1982:AC7816

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-12-1982
Datum publicatie
03-03-2020
Zaaknummer
1318B
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:1982:AC7816
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Onttrekking aan het verkeer van dubbelloops jachtgeweer, art. 36a Sr. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. 2. Verzuim p-v op te maken van onderzoek in raadkamer, art. 25 Sv.

Ad 1. HR ambtshalve: Tegen beschikking a.b.i. art. 36a Sr staat ex art. 445 Sv voor belanghebbende geen beroep in cassatie open, nu dit rechtsmiddel hem niet bij dat wetboek wordt toegekend. Wel is in art. 552b.1 Sv voor belanghebbende mogelijkheid in het leven geroepen zich schriftelijk te beklagen en wel (blijkens art. 552b.2 Sv) bij gerecht dat in hoogste feitelijke aanleg beslissing heeft genomen. Aangenomen moet worden dat betrokkene in zoverre tegen beschikking heeft willen opkomen op wijze welke volgens wet mogelijk was. Mitsdien houdt HR het ervoor dat betrokkene zich tegen beschikking Rb, v.zv. deze betrekking heeft op onttrekking aan het verkeer van jachtgeweer, schriftelijk heeft willen beklagen. HR vindt hierin aanleiding om namens hem ter griffie van Rb afgelegde verklaring in zoverre dienovereenkomstig te verstaan. Voorgaande brengt met zich mee dat zaak op dit klaagschrift overeenkomstig art. 552b Sv door Rb zal dienen te worden behandeld en afgedaan tenzij klaagschrift voor die behandeling zou worden ingetrokken. Derhalve moeten stukken van geding ter fine van deze behandeling in zoverre ter afdoening worden gezonden aan Griffier Rb.

Ad 2. HR ambtshalve: Ex art. 25.1 Sv moet van onderzoek in raadkamer door griffier p-v worden opgemaakt, behelzende zakelijke inhoud van afgelegde verklaringen en voorts hetgeen verder bij dat onderzoek is voorgevallen. Dit artikel bevat tevens voorschriften t.a.v. wijze waarop p-v behoort te worden ingericht, vastgesteld, ondertekend en bij processtukken wordt gevoegd. Aangezien p-v van onderzoek in raadkamer niet bij processtukken is aangetroffen, moet worden aangenomen dat opmaken daarvan is verzuimd. Dit verzuim heeft betrekking op zo wezenlijke grondslag van procedure in raadkamer, dat het nietigheid van onderzoek moet medebrengen, ook al is deze niet met zoveel woorden in wet bedreigd. Mitsdien kan beschikking v.zv. deze betrekking heeft op ongegrondverklaring van beklag tegen inbeslagneming van in die beschikking omschreven jachtgeweer niet in stand blijven. Aangezien beoordeling van beklag tegen inbeslagneming van jachtgeweer systematisch vooraf behoort te gaan aan beoordeling van onttrekking aan het verkeer van dat jachtgeweer, brengt goede procesorde mede, dat aan hetgeen hiervoor is beslist uitvoering zal worden gegeven na afloop van berechting van beklag tegen inbeslagneming. Volgt (partiële) vernietiging en verwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 1983, 469
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

21 december 1982

Strafkamer

Nr. 1318 Besch.

JvA

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem van 20 augustus 1982 in de strafzaak tegen:

[rekwirant] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1943, wonende te [woonplaats].

1. De bestreden beschikking

De Rechtbank heeft bij voormelde beschikking (1) op vordering van het openbaar ministerie als omschreven in artikel 36a van het Wetboek van Strafrecht een in bovengenoemde beschikking omschreven dubbelloops jachtgeweer, kaliber 16, onttrokken aan het verkeer verklaard en (2) ongegrond verklaard het door [rekwirant] ingediende beklag tegen de inbeslagneming van evenbedoeld jachtgeweer.

2. Het cassatieberoep

Het beroep is ingesteld door [rekwirant] . Middelen van cassatie zijn door of namens deze niet voorgesteld.

3. De conclusie van het Openbaar Ministerie

De Advocaat-Generaal Leijten heeft geconcludeerd, dat, voor zover de beschikking betrekking heeft op de onttrekking aan het verkeer van het in die beschikking omschreven dubbelloops jachtgeweer, de Hoge Raad zal verstaan dat [rekwirant] zich schriftelijk heeft beklaagd over de onttrekking aan het verkeer van dit jachtgeweer en zal bepalen dat de stukken van het geding te dien einde zullen worden gezonden aan de griffie van de Rechtbank te Arnhem, en voorts dat, voor zover de beschikking betrekking heeft op de ongegrondverklaring van het door [rekwirant] ingediende beklag tegen de inbeslagneming van evenbedoeld jachtgeweer, de Hoge Raad de beschikking in zoverre zal vernietigen en de zaak zal verwijzen naar het Hof te Arnhem teneinde op het bestaande klaagschrift opnieuw te worden berecht en afgedaan.

4. Ambtshalve beoordeling van de bestreden beschikking

4.1.1. Tegen een beschikking als bedoeld in artikel 36a van het Wetboek van Strafrecht staat ingevolge artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering voor de belanghebbende geen beroep in cassatie open nu dit rechtsmiddel hem niet bij dat wetboek wordt toegekend. Wel is in artikel 552b, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering voor de belanghebbende de mogelijkheid in het leven geroepen zich schriftelijk te beklagen en wel — blijkens het tweede lid van laatstgenoemde bepaling — bij het gerecht dat in hoogste feitelijke aanleg de beslissing heeft genomen.

4.1.2. Aangenomen moet worden dat [rekwirant] in zoverre tegen de bestreden beschikking heeft willen opkomen op de wijze welke volgens de wet mogelijk was.

4.1.3. Mitsdien houdt de Hoge Raad het ervoor dat [rekwirant] zich op 3 september 1982 tegen de beschikking van de Rechtbank te Arnhem van 20 augustus 1982, voor zover deze betrekking heeft op de onttrekking aan het verkeer van het in die beschikking genoemde jachtgeweer, schriftelijk heeft willen beklagen. De Hoge Raad vindt hierin aanleiding om de namens hem alstoen ter griffie van de Rechtbank afgelegde verklaring in zoverre dienovereenkomstig te verstaan.

4.1.4. Het vorenstaande brengt met zich mee dat de zaak op dit klaagschrift overeenkomstig het bepaalde in meergenoemd artikel 552b door de Rechtbank zal dienen te worden behandeld en afgedaan tenzij het klaagschrift voor die behandeling zou worden ingetrokken.

4.1.5. Derhalve moeten de stukken van het geding ter fine van vorenbedoelde behandeling in zoverre ter afdoening worden gezonden aan de Griffier van meergemelde Rechtbank.

4.2.1. Ingevolge artikel 25, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering moet van het onderzoek der raadkamer, dat blijkens de bestreden beschikking heeft plaatsgevonden op 1 juli 1982 en op 29 juli 1982, door de griffier een proces-verbaal worden opgemaakt, behelzende de zakelijke inhoud van de afgelegde verklaringen en voorts hetgeen verder bij dat onderzoek is voorgevallen, terwijl dit artikel tevens voorschriften bevat ten aanzien van de wijze waarop het proces-verbaal behoort te worden ingericht, vastgesteld, ondertekend en bij de proces-stukken wordt gevoegd.

4.2.2. Aangezien een proces-verbaal van het onderzoek der raadkamer van 29 juli 1982 niet bij de processtukken is aangetroffen, moet worden aangenomen dat het opmaken daarvan is verzuimd. Dit verzuim heeft betrekking op een zo wezenlijke grondslag van de procedure in raadkamer, dat het nietigheid van het onderzoek moet medebrengen, ook al is deze niet met zoveel woorden in de wet bedreigd.

4.2.3. Mitsdien kan de bestreden beschikking voor zover deze betrekking heeft op de ongegrondverklaring van het beklag tegen de inbeslagneming van het in die beschikking omschreven jachtgeweer niet in stand blijven.

4.3. Aangezien de beoordeling van het beklag tegen de inbeslagneming van het jachtgeweer systematisch vooraf behoort te gaan aan de beoordeling van de onttrekking aan het verkeer van dat jachtgeweer, brengt een goede procesorde mede, dat aan hetgeen hiervoren onder 4.1.5 is beslist uitvoering zal worden gegeven na afloop van de berechting van het beklag tegen de inbeslagneming.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

Vernietigt de bestreden beschikking, voor zover deze betrekking heeft op de ongegrondverklaring van het door [rekwirant] ingediende beklag tegen de inbeslagneming van het in die beschikking omschreven jachtgeweer;

Verwijst de zaak in zoverre naar het Gerechtshof te Arnhem teneinde op het bestaande klaagschrift opnieuw te worden berecht en afgedaan;

Verstaat dat [rekwirant] zich schriftelijk heeft beklaagd over de onttrekking aan het verkeer van voormeld jachtgeweer en bepaalt dat de stukken van het geding na afloop van voormelde berechting en afdoening ter fine als hiervoren onder 4.1.4 vermeld zullen worden gezonden aan de Griffier van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

Deze beschikking is gegeven door de president Moons als voorzitter en de raadsheren De Groot, De Waard, Jeukens en Haak, in bijzijn van de griffier Sillevis Smitt-Mülder, in raadkamer van 21 december 1982.