Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2021:2791

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
02-09-2021
Datum publicatie
07-09-2021
Zaaknummer
0000
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Raadkamer
Beschikking
Inhoudsindicatie

Vordering verlenging van de gevangenhouding na appel tegen het eindvonnis.

Het hof wijst de vordering tot verlenging toe, maar schorst de voorlopige hechtenis van verdachte.

Het hof ziet in de nabijheid van de datum van invrijheidstelling reden om de voorlopige hechtenis van verdachte te schorsen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Parketnummer 1e aanleg : [nummer]

Parketnummer Hof : [nummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de vordering van de advocaat-generaal van [datum] strekkende tot verlenging van de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenhouding van

[verdachte]

[geboortedatum en plaats]

[adres]

[detentieplaats]

Dit bevel is op grond van artikel 66, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, van kracht tot 11 september 2021.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en de raadsman mr. J.H.E.M. Kersemaekers.

Het hof heeft gezien een schriftelijke verklaring van verdachte waaruit blijkt dat hij niet op de vordering wenst te worden gehoord.

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt dat verdachte bij vonnis van de rechtbank op [datum] is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden met aftrek van de tijd door verdachte in voorarrest doorgebracht, wegens kort gezegd [strafbaar feit]. Tegen dat vonnis is namens verdachte hoger beroep aangetekend.

Door de advocaat-generaal is gevorderd de voorlopige hechtenis te verlengen tot aan de dag waarop het voorarrest gelijk wordt aan de duur van de aan verdachte opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Namens verdachte is verzocht de vordering af te wijzen wegens ontbreken van gronden, subsidiair is verzocht de voorlopige hechtenis te schorsen opdat verdachte zijn berechting in vrijheid kan afwachten.

Het hof overweegt als volgt.

Verdachte is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Het veroordelend vonnis vormt op grond van het Wetboek van Strafvordering een zelfstandige grond voor de voortzetting van de voorlopige hechtenis.

De voorlopige hechtenis is voorts bevolen op grond van het gevaar voor herhaling. Het gevaar voor herhaling als dragende grond voor de voorlopige hechtenis is door de verdediging betwist. Het hof is echter van oordeel dat er nog steeds gevaar voor herhaling is. Verdachte is eerder met politie en justitie in aanraking gekomen, ook voor [soortgelijke strafbare feiten], en meermalen voor vermogensdelicten, en is daar ook voor veroordeeld. Die veroordelingen hebben verdachte er niet van weerhouden zich zodanig te gedragen dat er thans een veroordelend vonnis voor ligt ter zake van wederom [strafbaar feit]. Verdachte lijkt enigermate resistent voor optreden van politie en justitie, gelet op het inmiddels omvangrijke strafblad en dat doet ernstig vrezen voor herhaling.

Namens verdachte is een beroep gedaan op de bepaling van artikel 67a, derde lid van het Wetboek van Strafvordering.

Het hof is van oordeel dat deze omstandigheid zich niet voordoet.

Het hof zal derhalve het verzoek tot afwijzing van de vordering tot verlenging van de voorlopige hechtenis afwijzen en de vordering van de advocaat generaal toewijzen.

Namens verdachte is verzocht de voorlopige hechtenis te schorsen.

Het hof overweegt als volgt.

Door het veroordelend vonnis is de vrijheidsbeneming van verdachte komen te rusten op artikel 5 lid 1 sub a van het EVRM, nu het hof van oordeel is dat het veroordelend vonnis is gegeven door een daartoe bevoegde rechter en van het vonnis niet gezegd kan worden dat het feitelijk en of juridisch evident onjuist is. Het recht de berechting in vrijheid af te wachten is dan niet zonder meer nog langer van toepassing. Dat neemt niet weg dat er redenen kunnen zijn om de voorlopige hechtenis te schorsen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van bijzondere zwaarwichtige omstandigheden of omdat de dag van de invrijheidstelling van verdachte naderbij is en voortzetting van de voorlopige hechtenis ertoe kan leiden dat het namens verdachte tegen het veroordelend vonnis ingestelde hoger beroep nagenoeg betekenisloos wordt.

In deze zaak zou verdachte op [datum] in vrijheid moeten worden gesteld aangezien de duur van het voorarrest dan gelijk wordt aan de aan verdachte opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Het hof ziet in de nabijheid van de datum van invrijheidstelling reden om de voorlopige hechtenis te schorsen onder na te melden voorwaarden.

Het hof wijst toe het verzoek en schorst de voorlopige hechtenis met ingang van [datum] om [tijdstip]

BESCHIKKENDE:

Verlengt de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenhouding van verdachte tot het tijdstip, waarop de duur van de ondergane voorlopige hechtenis gelijk wordt aan de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.

Wijst toe het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Beveelt dat de voorlopige hechtenis van verdachte zal worden geschorst met ingang van [datum] om [tijdstip]

Stelt aan de verdachte als voorwaarden der schorsing:

 • -

  dat verdachte - indien de opheffing der schorsing mocht worden bevolen - zich aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis, niet zal onttrekken;

 • -

  dat verdachte -ingeval hij wegens het feit waarvoor voorlopige hechtenis is bevolen- tot andere dan vervangende vrijheidsstraf mocht worden veroordeeld, zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken;

 • -

  dat verdachte zich gedurende de schorsing van de voorlopige hechtenis zal onthouden van het plegen van strafbare feiten;

 • -

  dat verdachte gehoor zal geven aan alle oproepingen van politie en justitie.

Aldus gedaan op 2 september 2021

door mr. E.A.A.M. Pfeil, voorzitter, mr. J.P.F. Rijken en mr. G.P.M.F. Mols, raadsheren, in tegenwoordigheid van S.J.H. van Beekveld, griffier.

De advocaat-generaal gelast de tenuitvoerlegging van vorenstaande beschikking en brengt deze ter kennis van verdachte.

’s-Hertogenbosch, 2 september 2021

De advocaat-generaal,

Gezien d.d.

De Directeur van de [detentieplaats]