Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2020:1113

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
02-04-2020
Datum publicatie
06-04-2020
Zaaknummer
20/00128 tot en met 20/00138
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Tussenuitspraak. Art. 8:25 Awb. Weigering gemachtigde wegens ernstige bezwaren. Het hof is van oordeel dat het taalgebruik van gemachtigde structureel in strijd komt met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke omgangsvormen. Geen strijd met art. 47 Handvest.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 8:25
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2020/877
Viditax (FutD), 07-04-2020
FutD 2020-1220
V-N 2020/27.35.34
NTFR 2020/1222
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team belastingrecht

Meervoudige Belastingkamer

Nummers: 20/00128 tot en met 20/00138

Beslissing op grond van artikel 8:25 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van

[gemachtigde] (hierna: [gemachtigde] ), althans [B BV] (hierna: [B BV] ) en [C BV] (hierna: [C BV] ).

1 Feiten

1.1.

[B BV] respectievelijk [C BV] is de gemachtigde van vele belanghebbenden in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures inzake de heffing van belastingen, in het bijzonder de BPM. [gemachtigde] pleegt in die zaken de proceshandelingen te verrichten en processtukken in te dienen.

1.2.

In de onderhavige zaken treedt [C BV] op als gemachtigde en dient [gemachtigde] namens [C BV] processtukken in.

1.3.

Op 13 maart 2020 om 15.33 uur heeft [C BV] / [gemachtigde] via de fax een motivering van het hoger beroep ingediend in de onderhavige zaken. Deze motivering bevat diverse beledigingen aan het adres van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke colleges.

1.4.

Het hof heeft eerder op die dag door middel van een tussenuitspraak [gemachtigde] , [B BV] en [C BV] geweigerd nog langer als gemachtigde op te treden in een groot aantal zaken in verband met het herhaaldelijke gebruik van grievende en beledigende opmerkingen in processtukken.1

1.5.

Het hof heeft gemachtigde bij brief van 17 maart 2020 het volgende bericht:

“Op 13 maart 2020 ontvingen wij van u de motivering van het hoger beroep in de zaken van [belanghebbende] (nummers 20/00128 tot en met 20/00138).

Het hof heeft geconstateerd dat in dit stuk diverse onaanvaardbare beledigingen of denigrerende opmerkingen zijn opgenomen jegens bepaalde personen dan wel (rechterlijke) instituties. Het hof doelt daarbij op de volgende passages:

- blz. 4: “vrouwtje [A] ”;

- blz. 16: “hoeren” en “verneuken”;

- blz. 17: “hoerenkast”, “vies smerig klootjesvolk” en “idiote mafkees”;

- blz. 33: “een georganiseerde boevenbende”;

- blz. 34: “gajes van de Hoge Raad”;

- blz. 36: “enorme criminele organisatie”.

Het hof verzoekt u dringend om deze woorden terug te nemen, het liefst door het indienen van een geschoonde versie van deze motivering van het hoger beroep. Het hof wijst u op mogelijke gevolgen als u niet aan dit verzoek voldoet (zie de uitspraak van dit hof van 13 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:892).”

1.3.

[gemachtigde] heeft hierop gereageerd bij brief van 19 maart 2020, welke brief mede is ondertekend namens [B BV] en [C BV] . Daarin bericht hij dat hij op geen enkele wijze bereid is bewoordingen terug te nemen en voorts schrijft hij onder andere:

“Datzelfde geldt voor de Hoge Raad der Nederlanden, topcriminelen, viespeuken, hoerenkinderen, (...)”

“(...) over de hoerenkindertjes van de Hoge Raad (...)”

“Bij ‘vrouwtje [A] ’ druipt de vooringenomenheid er aan alle kanten vanaf, die krijg mogelijk al een orgasme als ze er al aan denkt dat ze burgers kan belazeren (...)”

“Dat de Hoge Raad een intens criminele organisatie is, evenals Uw gerechtshof trouwens (...)”

“Aldus staat vast – niet voor enige mogelijke twijfel vatbaar – dat de Hoge Raad een kennelijke hoerenkast is die de rechten die belanghebbenden aan het hoogste recht kunnen ontlenen, op enorme schaal verneukt, omdat zo staat daarmee vast, de Hoge Raad der Nederlanden derden belangen betrekt in zijn gegeven oordelen.

Dan denk ik dat ik echt niks verkeerds zeg met hoerenkast, criminele raadsheren of wat er ook van zij, maar duidelijk maak hoe ontzettend erg het is!!!”

2 Overwegingen van het hof

2.1.

Partijen kunnen zich in een gerechtelijke procedure laten bijstaan of vertegenwoordigen door iemand van hun keuze. Waar het gaat om zaken die het Unierecht betreffen, is dat neergelegd in artikel 47 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest). Dat recht is (voor strafrechtelijke vervolging en het fiscale boeterecht) neergelegd in artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR. Voor een bestuursrechtelijke procedure als de onderhavige is dat vastgelegd in artikel 8:24 Awb.

2.2.

Een partij, haar bijstandsverlener(s) en haar gemachtigde(n) mogen het standpunt van die partij verwoorden op een wijze die hun goeddunkt, ook als dat standpunt verwijten behelst aan de wederpartij of anderen. Maar daarbij geldt dat zij zich niet onnodig grievend dienen uit te laten, dat zij hun verwijten en beschuldigingen feitelijk dienen te onderbouwen en dat zij duidelijk moeten maken wat de relevantie daarvan is voor het desbetreffende geschil.

2.3.

Het hof is van oordeel dat het taalgebruik van [gemachtigde] structureel in strijd komt met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke omgangsvormen. Hij uit verwijten en beschuldigingen aan burgerlijke en rechterlijke ambtenaren, aan rechterlijke colleges en aan de rechtsstaat en Nederland in het algemeen. Daarbij gaat het er niet om dat [gemachtigde] kenbaar maakt het oneens te zijn met bepaalde rechterlijke oordelen. Laatstbedoelde uitingen passen bij rechterlijke procedures. Waar het wel om gaat is dat [gemachtigde] onnodig beledigende opmerkingen maakt. Ook na daarvoor eerder te zijn gewaarschuwd, heeft [gemachtigde] daarin volhard. Dit is bovendien een probleem dat niet alleen bij dit hof speelt, maar waar hij ook voor is gewaarschuwd door andere rechterlijke colleges en zelfs een aantal maal is geweigerd als gemachtigde.2

2.4.

Ook in de onderhavige zaak volhardt [gemachtigde] in zijn handelwijze en weigert hij geuite beledigingen terug te nemen.

Het hof is van oordeel dat het taalgebruik van [gemachtigde] zodanig is dat het de goede procesorde ernstig verstoort, ook – maar niet alleen – gelet op de impact voor de wederpartij. Bovendien kan het gedrag van de gemachtigde ertoe leiden dat een belanghebbende die hij vertegenwoordigt, benadeeld wordt door zijn taalgebruik, zoals eerder uiteengezet door Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden3.

2.5.

Het hof is op grond daarvan van oordeel dat tegen [gemachtigde] ernstige bezwaren bestaan als bedoeld in artikel 8:25, lid 1, Awb. Deze bezwaren gelden evenzeer voor [B BV] en [C BV] , omdat [gemachtigde] namens deze vennootschappen in rechterlijke procedures zowel schriftelijk als mondeling pleegt op te treden. De stukken met de beledigende woorden zijn ook zonder uitzondering ondertekend door [gemachtigde] .

2.6.

Voor zover [gemachtigde] stelt dat het hem weigeren als gemachtigde in strijd is met artikel 47 Handvest, verwerpt het hof dit standpunt. Aan de belanghebbende wordt immers niet het recht op toegang tot de rechter ontzegd of de mogelijkheid ontnomen zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. Hem wordt slechts de mogelijkheid ontnomen om door [gemachtigde] te worden bijgestaan en/of vertegenwoordigd. Met de weigering wordt een legitiem doel nagestreefd, te weten het waken voor onnodige en ernstige verstoring van de gang van zaken bij rechterlijke procedures, zoals in dit geval bij dit hof. Een normale gang van zaken wordt hersteld door degene die deze gang van zaken verstoort te weigeren als bijstandverlener en/of gemachtigde. Door de beperking van deze weigering tot de onderhavige zaken bestaat naar het oordeel van het Hof een redelijke verhouding tussen die beperking en het doel van de schorsing, de verzekering van een normale gang van zaken bij de onderhavige procedure.

2.7.

Op grond van het vorenstaande zal het hof [gemachtigde] , [B BV] en [C BV] weigeren in de onderhavige procedures bijstand te verlenen of belanghebbende te vertegenwoordigen. Belanghebbende zal van deze beslissing in kennis worden gesteld en zij zal de gelegenheid worden geboden desgewenst een andere gemachtigde aan te wijzen.

Gevolgen en verder procesverloop

2.8.

Het hof zal de griffier opdragen deze beslissing te sturen aan [gemachtigde] alsmede naar belanghebbende, teneinde haar in kennis te stellen van de weigeringsbeslissing.

2.9.

Belanghebbende zal in de gelegenheid worden gesteld om, desgewenst, binnen vier weken een andere gemachtigde aan te wijzen.

3 Beslissing

Het hof:

- weigert [gemachtigde] , [B BV] en [C BV] om bijstand te verlenen aan belanghebbende dan wel haar te vertegenwoordigen in de onderhavige procedures;

- stelt belanghebbende in de gelegenheid om, indien zij dat wenst, binnen vier weken na verzending van deze uitspraak een andere gemachtigde aan te wijzen voor de verdere procedure.

Deze tussenuitspraak is gedaan door A.J. Kromhout, voorzitter, T.A. Gladpootjes en L.B.M. Klein Tank, in tegenwoordigheid van M.A.M. van den Broek, griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 2 april 2020.

Afschriften van de uitspraak zijn op die datum aangetekend aan partijen en aan [gemachtigde] verzonden.

Tegen tussenbeslissingen stelt de wet geen afzonderlijk, tussentijds beroep in cassatie dan wel een ander rechtsmiddel open (artikel 28, lid 5, Algemene wet inzake rijksbelastingen). Tegen dergelijke beslissingen van het gerechtshof kan slechts worden opgekomen tegelijkertijd met het beroep in cassatie tegen de einduitspraak, zijnde de uitspraak waarbij het geding wordt afgedaan (vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 14 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3489).

1 Hof ’s-Hertogenbosch 13 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:892.

2 Rechtbank Gelderland 19 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1746. Rechtbank Noord-Holland 27 augustus 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7279. Hof Arnhem-Leeuwarden 16 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6597. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 januari 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:341.

3 Hof Arnhem-Leeuwarden 16 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6597, onder 2.4.