Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2019:4115

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
31-10-2019
Datum publicatie
08-11-2019
Zaaknummer
000002-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Raadkamer
Beschikking
Inhoudsindicatie

Schorsing van de voorlopige hechtenis bij medeplichtigheid bij de invoer van vierhonderdenzestig kilo cocaïne.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering 80
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2019/351
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Raadkamerappelnummer: [raadkamerappelnummer]

Parketnummer 1e aanleg: [arrondissementsparketnummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de akte van de griffier van de [rechtbank] van [datum 2] , waarbij namens:

[Naam verdachte]

geboren [geboortedatum & -plaats]

wonende te [woonplaats]

thans verblijvende in de [detentieplaats]

hoger beroep is ingesteld tegen de beslissing van de [rechtbank] van [datum 1] , bij welke beslissing het verzoek tot opheffing van de aan verdachte opgelegde voorlopige hechtenis werd afgewezen.

Het hof heeft kennis genomen van de akte rechtsmiddel waarbij namens verdachte tijdig beroep is aangetekend tegen de ter terechtzitting gegeven afwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis.

Het hof heeft gezien de beslissing waarvan beroep.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. M.C. van der Want.

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt dat verdachte wordt verweten medeplichtigheid bij de invoer van vierhonderdenzestig kilo cocaïne.

Dat is een strafbaar feit waar naar de wettelijke omschrijving twaalf jaar of meer gevangenisstraf op staat en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt.

Het hof stemt ook in met het gevaar voor herhaling. Invoer van cocaïne is zeer lucratief en verdachte zou voor zijn bijdrage ook ruim betaald worden. Kennelijk is verdachte voor die verleiding gezwicht en heeft hij daar geen weerstand aan kunnen of willen bieden. Dat doet vrezen voor herhaling wanneer zich een dergelijke gelegenheid opnieuw zou voordoen. Feiten of omstandigheden die thans tot een ander oordeel zouden moeten leiden zijn niet gesteld, noch is het hof anderszins van het bestaan ervan gebleken.

Het hof wijst af het beroep.

Namens verdachte is verzocht de voorlopige hechtenis te schorsen. Het hof overweegt als volgt.

Bij een verwijt van een strafbaar feit waar naar de wettelijke omschrijving twaalf jaar of meer gevangenisstraf op staat is schorsing van de voorlopige hechtenis in beginsel slechts aan de orde wanneer er sprake is van bijzondere zwaarwichtige, de persoon van de verdachte betreffende omstandigheden op grond waarvan het belang dat de samenleving heeft bij voortzetting van de voorlopige hechtenis dient te wijken voor het persoonlijk belang van de verdachte. Het hof is van oordeel dat gelet op de bijdrage van verdachte in de vorm van medeplichtigheid bij de invoer en gelet op de omstandigheden waaronder verdachte deze bijdrage heeft geleverd, namelijk als werknemer waarbij verdachte mogelijk ook onder druk zou zijn gezet, er in de onderhavige zaak ruimte is voor schorsing van de voorlopige hechtenis aangezien het voor de samenleving te begrijpen is en door de samenleving ook aanvaard wordt wanneer de voorlopige hechtenis van een medeplichtige werknemer, gelet op de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, geschorst wordt.

Daarbij heeft het hof nog de vraag te beantwoorden of door het stellen van voorwaarden aan een schorsing van de voorlopige hechtenis, de kans op herhaling kan worden teruggebracht tot op een voor de samenleving aanvaardbaar niveau.

Het hof is van oordeel dat met behulp van de na te melden algemene en bijzondere voorwaarden de kans op herhaling kan worden teruggebracht tot op een voor de samenleving aanvaardbaar niveau weshalve het hof de voorlopige hechtenis zal schorsen met ingang van [datum 3] om 10:00 uur tot aan de dag van de einduitspraak in deze zaak in eerste aanleg, onder na te melden voorwaarden.

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Wijst af het hoger beroep.

Bevestigt de beslissing waarvan beroep.

Wijst toe het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Beveelt dat de voorlopige hechtenis van verdachte zal worden geschorst met ingang van [datum 3] om 10:00 uur tot aan de dag van de einduitspraak in deze zaak in eerste aanleg.

Stelt aan verdachte als voorwaarden aan de schorsing:

  1. dat verdachte, indien de opheffing van de schorsing mocht worden bevolen, zich aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis niet zal onttrekken;

  2. dat verdachte, ingeval hij wegens het feit waarvoor voorlopige hechtenis is bevolen, tot andere dan vervangende vrijheidsstraf zou worden veroordeeld, zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken;

  3. dat verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

  4. dat verdachte gedurende de schorsing van de voorlopige hechtenis geen strafbare feiten zal plegen;

  5. dat verdachte zich binnen drie werkdagen na schorsing uit de voorlopige hechtenis meldt bij Reclassering Nederland, [reclasseringsregio] . Verdachte blijft zich melden op afspraken met de reclassering, zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt om het reclasseringstoezicht uit te voeren. Verdachte werkt mee aan het toezicht en de begeleiding door de reclassering, zolang de reclassering dat nodig vindt. Hieronder valt ook het meewerken aan huisbezoeken;

  6. dat verdachte gedurende de schorsing geen contact zal opnemen, zoeken of hebben – in welke vorm dan ook, ook niet via derden – met de in deze strafzaak genoemde en aan verdachte bekende, als medeverdachte aangemerkte perso(o)n(en) te weten [personalia van de medeverdachten] , een en ander met dien verstande dat onder dit contactverbod niet vallen contacten van of door tussenkomst van de advocaat van verdachte met genoemde perso(o)n(en);

  7. dat verdachte gedurende de schorsing van de voorlopige hechtenis op vooraf, door de reclassering vastgestelde tijdstippen aanwezig is op het verblijfadres aan het [woonplaats] . Bij de start hoeft verdachte op doordeweekse dagen met dagbesteding een aaneengesloten blok van twaalf uren niet op het verblijfadres te zijn. Op dagen zonder opleiding, (vrijwilligers)werk of behandeling is dat twee uren. In de weekenden heeft betrokkene een aaneengesloten blok van vier uren per dag vrij te vesteden;

8. dat verdachte meewerkt aan het aflossen van zijn schulden en het treffen van afbetalingsregelingen, ook als dit inhoudt meewerken aan schuldhulpverlening, al dan niet in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Verdachte geeft de reclassering inzicht in zijn financiën en schulden;

9. Dat verdachte onder behandeling van zijn psychiater blijft, zolang de reclassering dit nodig acht;

10. dat verdachte gehoor zal geven aan alle oproepingen van politie en justitie;

11. dat verdachte zich op de dag van de einduitspraak in deze zaak in eerste aanleg om uiterlijk 09:00 uur weer meldt bij de dienstdoende ambtenaar in het gerechtsgebouw van de [rechtbank] .

Aldus gedaan op 31 oktober 2019

door mr. R.A.T.M. Dekkers, voorzitter, mr. F.J.M. Walstock en mr. G.P.M.F. Mols, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. R. van Maaren, griffier.

De advocaat-generaal bij dit Gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van verdachte.

's-Hertogenbosch, 31 oktober 2019

Gezien d.d.

De directeur van de [detentieplaats]