Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2017:2300

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
30-05-2017
Datum publicatie
31-05-2017
Zaaknummer
01/879014-13
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2017:1417
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2016:6438
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Hoger beroep
Proces-verbaal
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Cold case onderzoek - Nicole van den Hurk

Het hof wijst het verzoek van het OM af om deskundige dr. Alkemade tot deskundige te benoemen en een zogenoemd 'Bayesiaans' rapport te laten opstellen. De betrouwbaarheid van de methode van het Bayesiaans analyseren is volgens het hof naar de huidige stand van de wetenschap nog onzeker.

Het hof zal op grond van het onderzoek ter terechtzitting en op grond van wat door partijen naar voren wordt gebracht zelfstandig een weging en waardering maken van het zich in het dossier bevindende bewijsmateriaal.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
EeR 2017, afl. 4, p. 171
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Verkort proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, meervoudige kamer voor strafzaken, op 30 mei 2017.

Tegenwoordig:

mr. J. Platschorre, voorzitter,

mr. P.J. Hödl en mr. J.J.M. Gielen-Winkster, raadsheren,

mr. W.P.A. Korver en mr. G.Th. Sta, advocaten-generaal,

mr. N. van der Velden, griffier.

De voorzitter doet de zaak tegen de na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte genaamd:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1967,

thans verblijvende in [naam P.I.] ,

is niet verschenen.

Als raadsman van verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. J.A.W. Knoester, advocaat te ’s-Gravenhage.

De voorzitter deelt mede de korte inhoud van een schriftelijke verklaring van verdachte d.d. 20 april 2017, waarin hij afstand doet van zijn recht heden ter terechtzitting te verschijnen.

De raadsman deelt mede door de verdachte uitdrukkelijk te zijn gemachtigd om namens de verdachte de verdediging te voeren. Het hof stemt daarmee in.

De voorzitter stelt, aan de hand van de mededeling van de deurwaarder, vast dat ter terechtzitting zijn verschenen de benadeelde partijen [benadeelde 1] en [benadeelde 2] , bijgestaan door mr. M.M.P.M. Lousberg, advocate te Amsterdam, (namens mr. R.A. Korver) en [benadeelde 3] . Tevens is verschenen een medewerkster van Slachtofferhulp Nederland, [naam] , en de familierechercheur.

Het hof stelt vast dat de advocaat van de benadeelde partij [benadeelde 3] , mr. P.J.A. van de Laar, advocaat te Eindhoven, niet is verschenen. [benadeelde 4] is evenmin verschenen.

(opmerking griffier: al hetgeen zich vanaf dit moment heeft voorgedaan is niet in dit verkort proces-verbaal opgenomen en zal later worden uitgewerkt)

Het hof onderbreekt het onderzoek ter terechtzitting tot 16.00 uur.

Om 16.00 uur hervat de voorzitter het onderzoek ter terechtzitting.

Aanwezig zijn:

mr. W.P.A. Korver en mr. G.Th. Sta, advocaten-generaal.

Mr. Knoester en de benadeelde partijen zijn niet verschenen.

De voorzitter deelt als beslissing van het hof het volgende mede.

Het openbaar ministerie heeft gevorderd om dr. F. Alkemade te benoemen tot deskundige teneinde een Bayesiaans rapport op te laten stellen in de onderhavige strafzaak (Bosuil). Daarbij heeft het openbaar ministerie gewezen op de specifieke deskundigheid van dr. Alkemade om met behulp van een logisch wiskundig redeneerkader zijn visie te geven op de bevindingen en onderzoeksresultaten, zoals blijkend uit het dossier, met gebruikmaking van vooraf geformuleerde hypothesen.

De verdediging heeft zich hiertegen verzet op de gronden als genoemd in de pleitnota.

Het hof overweegt als volgt.

Zoals door het openbaar ministerie en de verdediging naar voren is gebracht, en zoals ook blijkt uit de literatuur daaromtrent, is het Bayesiaans analyseren in complexe strafzaken niet onomstreden. De betrouwbaarheid van de methode van het Bayesiaans analyseren is naar de huidige stand van de wetenschap nog onzeker. Onder die omstandigheden kiest het hof er voor om zich niet te laten voorlichten door dr. Alkemade dan wel vervolgens een contra-deskundige.

Het hof zal op grond van het onderzoek ter terechtzitting en op grond van hetgeen door partijen naar voren wordt gebracht zelfstandig een weging en waardering maken van het zich in het dossier bevindende bewijsmateriaal.

Het gevorderde onderzoek acht het hof dan ook niet noodzakelijk. Het hof wijst de vordering van het openbaar ministerie om dr. Alkemade te benoemen tot deskundige, af.

De stelling van de verdediging dat het openbaar ministerie een rapport van dr. Alkemade in het geheel niet in het geding zou mogen brengen, vindt geen steun in het recht. Voor het geval het openbaar ministerie daartoe zal overgaan kan de verdediging uiteraard verzoeken om een contra-expertise.

Bij deze stand van zaken behoeven de overige door de verdediging naar voren gebrachte punten vooralsnog geen bespreking.

Het hof:

schorst het onderzoek tot de terechtzitting van het hof van 21 juli 2017 te 12.25 uur, om de klemmende redenen dat niet te verwachten valt dat het eerder bevolen onderzoek door de raadsheer-commissaris gereed zal zijn en voorts de zittingscapaciteit van het hof hervatting van het onderzoek binnen een maand na heden niet toelaat;

beveelt de oproeping van verdachte tegen de dag en het tijdstip van de hierboven genoemde terechtzitting;

de raadsman is reeds in kennis gesteld van de dag en het tijdstip van de hierboven genoemde terechtzitting;

de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] zijn reeds in kennis gesteld van de dag en het tijdstip van de hierboven genoemde terechtzitting;

 mr. M.M.P.M. Lousberg, advocate van de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 4] , [benadeelde 2] , is eveneens in kennis gesteld van de dag en het tijdstip van de hierboven genoemde terechtzitting;

beveelt de kennisgeving van de dag en het tijdstip van de hierboven genoemde terechtzitting aan de benadeelde partij [benadeelde 4] , alsmede aan mr. P.J.A. van der Laar, advocaat te Eindhoven, van de benadeelde partij [benadeelde 3] .

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.