Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2017:1063

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
17-03-2017
Datum publicatie
10-05-2017
Zaaknummer
15/01186 en 15/01187
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2017:2554
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Navordering mogelijk omdat sprake is van een nieuw feit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2017/1092
FutD 2017-1159
Viditax (FutD), 06-10-2017
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team belastingrecht

Meervoudige Belastingkamer

Kenmerk: 15/01186 en 15/01187

Uitspraak op het hoger beroep van

[belanghebbende] ,

wonende te [plaats] ,

hierna: belanghebbende,

tegen de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda (hierna: de Rechtbank) van 3 september 2015, nummers AWB 15/237 en 15/238, in het geding tussen

belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

hierna: de Inspecteur,

betreffende de hierna vermelde navorderingsaanslagen.

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.1.

Aan belanghebbende is onder aanslagnummer [aanslagnummer] .H.87 over het jaar 2008 een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: de navorderingsaanslag IB/PVV) opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 73.498 alsmede bij beschikking een boete van € 6.885. Gelijktijdig is bij beschikking een bedrag van € 4.438 aan heffingsrente in rekening gebracht. Na daartegen gemaakt bezwaar heeft de Inspecteur, bij in één geschrift vervatte uitspraken, de navorderingsaanslag IB/PVV gehandhaafd, de boetebeschikking verminderd tot € 3.000 en de heffingsrentebeschikking verminderd tot € 1.530.

1.1.2.

Aan belanghebbende is onder aanslagnummer [aanslagnummer] .W.87 over het jaar 2008 een navorderingsaanslag premie Zorgverzekeringswet (hierna: de navorderingsaanslag Zvw) opgelegd, berekend naar een bijdrage-inkomen van € 30.420. Gelijktijdig is bij beschikking een bedrag van € 246 aan heffingsrente in rekening gebracht. Na daartegen gemaakt bezwaar heeft de Inspecteur, bij in één geschrift vervatte uitspraken, de navorderingsaanslag Zvw en de heffingsrentebeschikking gehandhaafd.

1.2.

Belanghebbende is van deze uitspraken in beroep gekomen bij de Rechtbank. Ter zake van dit beroep heeft de griffier van de Rechtbank van belanghebbende een griffierecht geheven van € 45. De Rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard voor zover deze is gericht tegen de boetebeschikking, de uitspraak op bezwaar die betrekking heeft op de boetebeschikking vernietigd, de boetebeschikking vernietigd, het beroep voor het overige ongegrond verklaard, de Inspecteur veroordeeld in de proceskosten van belanghebbende ten bedrage van € 1.468 en gelast dat de Inspecteur aan belanghebbende het door hem betaalde griffierecht van € 45 vergoedt.

1.3.

Tegen deze uitspraak heeft belanghebbende hoger beroep ingesteld bij het Hof.

Ter zake van dit beroep heeft de griffier van belanghebbende een griffierecht geheven van € 123. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

1.4.

Belanghebbende heeft schriftelijk gerepliceerd en de Inspecteur heeft schriftelijk gedupliceerd.

1.5.

De zitting heeft plaatsgehad op 3 februari 2017 te ‘s-Hertogenbosch.

Aldaar zijn toen verschenen en gehoord belanghebbende en zijn gemachtigde de heer [A] , verbonden aan [B] te [plaats] , alsmede, namens de Inspecteur, de heer [C] .

1.6.

Belanghebbende heeft te dezer zitting een pleitnota voorgedragen en exemplaren daarvan overgelegd aan het Hof en aan de wederpartij. De Inspecteur heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen overlegging van de twaalf bij deze pleitnota behorende bijlagen.

1.7.

Het Hof heeft aan het einde van de zitting het onderzoek gesloten.

1.8.

Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat in afschrift aan partijen is verzonden.

2 Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het Hof komen vast te staan:

2.1.

Naar aanleiding van de door de Inspecteur op 22 april 2009 ontvangen aangifte IB/PVV 2008 heeft de Inspecteur op 12 november 2010 voor het jaar 2008 het verlies uit werk en woning vastgesteld op € 15.452. Daarbij is onder andere rekening gehouden met een winst uit onderneming van € 3.924 negatief en een persoonsgebonden aftrek van € 11.693.

2.2.

De Inspecteur heeft met dagtekening 28 september 2013 de navorderingsaanslag IB/PVV opgelegd nadat uit onderzoek was gebleken dat op een (zakelijke) bankrekening ontvangen omzet ten bedrage van € 92.114 niet in de aangifte IB/PVV 2008 was verantwoord (als winst uit onderneming). Verder heeft de Inspecteur de persoonsgebonden aftrek van € 11.693 gecorrigeerd.

Navorderingsaanslag IB/PVV 2008

Belastbare winst uit onderneming voor ondernemersaftrek:

-/- € 3.924

- Correctie meer omzet

€ 92.114

- Zelfstandigenaftrek

-/- € 4.412

- MKB-winstvrijstelling

-/- € 8.378

Belastbare winst uit onderneming

€ 75.400

Loon

€ 811

Inkomsten uit eigen woning

-/- € 2.713

Persoonsgebonden aftrek

geen

Belastbaar inkomen uit werk en woning

€ 73.498

Gelijktijdig is bij beschikkingen een vergrijpboete opgelegd van € 6.885 (25%) en heffingsrente in rekening gebracht over de periode 1 juli 2008 tot en met 28 september 2013 ten bedrage van € 4.438.

3 Geschil, alsmede standpunten en conclusies van partijen

3.1.

Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de Inspecteur de onderhavige navorderingsaanslagen mocht opleggen. Meer in bijzonder is in geschil of sprake is van een nieuw feit.

Belanghebbende is van mening dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. De Inspecteur is de tegenovergestelde opvatting toegedaan. Tussen partijen is niet in geschil dat navordering op grond van artikel 16, tweede lid, onderdeel c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet mogelijk is.

3.2.

Partijen doen hun standpunten in hoger beroep steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken, van al welke stukken de inhoud als hier ingevoegd moet worden aangemerkt. Voor hetgeen hieraan ter zitting is toegevoegd, wordt verwezen naar het van deze zitting opgemaakte proces-verbaal.

3.3.

Belanghebbende concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank, de uitspraken op bezwaar en de navorderingsaanslagen. De Inspecteur concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank.

4 Gronden

Ten aanzien van het geschil

4.1.

De Rechtbank heeft ten aanzien van de navorderingsaanslagen IB/PVV en Zvw het volgende overwogen:

“Met betrekking tot de navorderingsaanslag

2.5.

Op de inspecteur rust de bewijslast dat sprake is van een nieuw feit. De inspecteur

stelt dat hij beschikt over een nieuw feit omdat belanghebbende de omzet van € 92.114 niet

heeft aangegeven in zijn aangifte ib/pvv 2008 en de inspecteur eerst door kennisname van de

zakelijke bankrekening(en) op de hoogte is geraakt van die omzet. De inspecteur wijst ter

onderbouwing daarvan op de afdruk van de aangifte zoals opgenomen in bijlage 1 van zijn

verweerschrift. Dit is volgens de inspecteur de aangifte zoals belanghebbende deze heeft

ingediend. In deze aangifte staan, voor zover van belang, de volgende gegevens:

“(...) 9 Winst uit ond.: Belastbare winst

ondernemingsvermogen einde boekjaar

42.517

privé onttrekking in boekjaar

60.102

totaaltelling eindvermogen en kapitaalonttrekkingen

102.619

ondernemingsvermogen begin boekjaar

105.995

totaaltelling eindvermogen en kapitaalonttrekkingen

105.995

totaal vermogensverschil

-3.376

saldo fiscale winstberekening

- 3.376

669 Opbrengsten

netto omzet

183.287

totaal opbrengsten

183.287

totaal kosten van grond en hulpstoffen uitbesteed werk ed

159.064

totaal afschrijvingen

1.925

totaal overige bedrijfskosten

25.674

683 Saldo fiscale winstberekening

saldo fiscale winstberekening

- 3.376 (...)”

Tussen partijen is niet in geschil dat in de bovenstaande uitdraai van de aangiftegegevens de

omzet van € 92.114 niet staat vermeld.

2.5.1

De rechtbank acht aannemelijk dat dit de aangifte is die belanghebbende op

22 april 2009 heeft ingediend en overweegt daartoe als volgt. De rechtbank stelt voorop dat

zij geen reden heeft tot twijfel aan de juistheid van de door de inspecteur verstrekte gegevens

die afkomstig zijn uit een volledig geautomatiseerd systeem, waarin - naar de inspecteur ter

zitting onweersproken heeft gesteld - geen handmatige aanpassingen kunnen worden

verricht. Voorts staat vast dat belanghebbende niet meer dan één keer een aangifte heeft

ingediend en dat deze aangifte middels het digitale aangifteprogramma van de

Belastingdienst op 22 april 2009 is ingediend. Nu tussen partijen tevens vast staat dat zich bij

de digitale verzending en ontvangst van die aangifte in het systeem van de inspecteur geen

fouten hebben voorgedaan, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat de aangifte zoals

opgenomen in bijlage 1 van het verweerschrift de door belanghebbende ingediende aangifte

is.

2.5.2.

Belanghebbende bestrijdt echter dat bijlage 1 bij het verweerschrift de door hem op

22 april 2009 ingediende aangifte is en wijst op de door hem overgelegde print. Volgens

belanghebbende is deze print de ingediende aangifte en is daarin de omzet van € 92.114 wel

degelijk verantwoord. De inspecteur beschikt volgens belanghebbende niet over een nieuw

feit omdat hij deze aangifte onjuist heeft verwerkt in de aanslagregeling.

In deze print zijn, voor zover van belang, de volgende gegevens opgenomen:

“(…)

Let op! Deze aangifte is niet helemaal ingevuld. (...)

De aangifte van [belanghebbende] is ondertekend en succesvol naar de Belastingdienst

verzonden op 22-04-2009 om 08:21:30.

Saldo winst- en verliesrekening: fiscaal

- 3.376

totaal opbrengsten: fiscaal

183.287

privé onttrekking in contanten

60.102

Overige privé onttrekkingen

92.500

Totaal privé onttrekkingen

152.602

Overige privé onttrekkingen, bedrag

Omschrijving extra winst

92.500

Saldo fiscale winstberekening

ondernemingsvermogen einde boekjaar

42.517

privé onttrekkingen

152.602

...

195.119

Af: begin vermogen en privéstortingen

105.995

vermogensverschil

89.124

saldo fiscale winstberekening

89.124

(...)”.

2.5.3.

De rechtbank acht niet aannemelijk dat deze print de aangifte is die op 22 april 2009

is ingediend en overweegt daartoe als volgt. Allereerst bevat de print de melding “Let op!

Deze aangifte is niet helemaal ingevuld”. Voorts wijkt het saldo fiscale winst dat op basis

van de vermogensvergelijking is aangegeven ruim € 92.000 af van het saldo fiscale winst op

basis van de verlies- en winstrekening. Volgens belanghebbende komt die afwijking overeen

met de jaarrekening waarop deze aangifte is gebaseerd. Naast de omstandigheid dat de

aangifte, zoals die volgens belanghebbende zou zijn ingediend, boekhoudkundig niet klopt,

acht de rechtbank het voorts niet aannemelijk dat het belanghebbende bij het bespreken van

de jaarrekening niet zou zijn opgevallen dat een bedrag aan winst van ruim € 92.000 ontbrak,

met name gezien de hoogte van het bedrag en de omstandigheid dat het ontbreken daarvan

leidde tot een verlies terwijl in feite sprake was van een heel behoorlijke winst. Gelet op het

voorgaande, in samenhang met hetgeen is overwogen in onderdeel 2.5.1, is de rechtbank van

oordeel dat aan de afdruk van de aangifte zoals de inspecteur die heeft overgelegd meer

bewijskracht toekomt dan aan de print van belanghebbende.

2.5.4.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, moet de door de inspecteur overgelegde

bijlage worden aangemerkt als de door belanghebbende ingediende aangifte. Nu vast staat

dat de omzet van € 92.114 daarin niet is verantwoord en de inspecteur eerst na oplegging van

de (primitieve) aanslag van dat feit op de hoogte is geraakt, beschikt de inspecteur over het

voor navordering vereiste nieuwe feit en is de navorderingsaanslag terecht opgelegd. De

eerste geschilvraag moet daarom bevestigend worden beantwoord.

(…)

Met betrekking tot AWB 15/238 (navorderingsaanslagpremie Zvw 2008)

2.7.

Naar aanleiding van de correcties in de navorderingsaanslag ib/pvv 2008 is met

dagtekening 21 september 2013 de navorderingsaanslag premie Zvw opgelegd naar een

bijdrage-inkomen van € 30.420. Nu de rechtbank van oordeel is dat de navorderingsaanslag

ib/pvv 2008 terecht en naar het juiste bedrag is opgelegd, is de navorderingsaanslag premie

Zvw eveneens terecht en naar het juiste bedrag opge1egd.

2.7.1.

Gelet op het voorgaande is het beroep ongegrond verklaard.”.

4.2.

Het Hof is van oordeel dat de Rechtbank op goede gronden de juiste beslissing heeft genomen en maakt vorenstaande overwegingen tot de zijne.

4.3

In hoger beroep heeft belanghebbende nog aangevoerd dat de inspecteur van de ‘extra omzet’ groot € 92.114 op de hoogte was respectievelijk op de hoogte moet zijn geweest, aangezien hij omtrent het saldo van de desbetreffende bankrekening een renseignement heeft ontvangen. Aldus had de inspecteur volgens belanghebbende moeten concluderen dat te weinig winst was aangegeven of ten onrechte geen inkomsten uit vermogen (box III) was aangegeven. Ter zitting is echter gebleken dat niet vaststaat dat de desbetreffende bankinstelling ter zake een renseignement heeft verzonden. Maar zelfs al zou de inspecteur van het desbetreffende banksaldo op de hoogte zijn geweest, had dit nog niet tot de conclusie moeten leiden dat de door de inspecteur ontvangen aangifte onjuist was. Een dergelijk saldo zou, indien behorend tot het zogenoemde box III-vermogen, immers (gedeeltelijk) kunnen wegvallen tegen een schuld, zodat het voor de inspecteur niet onbegrijpelijk hoefde te zijn dat geen inkomen in box III is aangegeven.

4.4.

Gelet op het vorenstaande is volgens het Hof sprake van een nieuw feit en heeft de inspecteur terecht nagevorderd.

4.5.

Belanghebbende heeft in de onderhavige procedures geen afzonderlijke grieven

tegen de heffingsrentebeschikkingen aangevoerd. Aangezien het Hof ook niet anderszins is

gebleken dat de heffingsrente is berekend in strijd met de wettelijke bepalingen of enige

andere rechtsregel, bestaat geen aanleiding om de heffingsrente verder te

verminderen dan, voor zover van toepassing, in de uitspraken op bezwaar reeds heeft

plaatsgevonden.

Slotsom

4.6.

De slotsom is dat het hoger beroep ongegrond is en dat de uitspraak van de Rechtbank dient te worden bevestigd.

Ten aanzien van het griffierecht

4.7.

Het Hof is van oordeel dat er geen redenen aanwezig zijn om te gelasten dat de Inspecteur aan belanghebbende het door hem betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Ten aanzien van de proceskosten

4.8.

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

5 Beslissing

Het Hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Aldus gedaan op 17 maart 2017 door P.A.G.M. Cools, voorzitter, M. Harthoorn en B.G. van Zadelhoff, in tegenwoordigheid van E.J.M. Bohnen, griffier. De beslissing is op die datum ter openbare zitting uitgesproken en afschriften van de uitspraak zijn op die datum aangetekend aan partijen verzonden.

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (Belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH ’s-Gravenhage. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen.

  1. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

  2. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. een dagtekening;

  3. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

  4. e gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.