Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2015:2278

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
23-06-2015
Datum publicatie
24-06-2015
Zaaknummer
HD 200.131.655_01
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

huurachterstand, ontbinding, ontruiming, 6:265 BW

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6 265
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.131.655/02

arrest van 23 juni 2015

in de zaak van

Stichting Area,

gevestigd te [vestigingsplaats],

appellante,

hierna te noemen Area,

advocaat: mr. E.G.M. van den Heuvel te Breda,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna te noemen [geïntimeerde],

advocaat: mr. J.G. van Heertum te Veghel,

als vervolg op de door het hof gewezen tussenarresten van 1 oktober 2013 en 18 november 2014 in het hoger beroep van het door de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch, rechtbank Oost-Brabant, onder zaaknummer 879251/141 en rolnummer 1645/13 gewezen vonnis van 6 juni 2013.

8 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenarrest van 18 november 2014;

  • -

    de brief van mr. Van Heertum van 29 december 2014;

  • -

    de akte van Area van 10 februari 2015.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald.

9 De verdere beoordeling

9.1.

Bij genoemd tussenarrest heeft het hof een comparitie gelast. Voorts heeft het hof partijen verzocht om nadere informatie als bedoeld in overweging 6.10 van dat tussenarrest.

9.2.

Bij brief van 29 december 2014 heeft mr. Van Heertum verzocht om de comparitie niet te laten doorgaan. Hij voert daartoe aan dat hij reeds enkele maanden geen contact meer heeft met [geïntimeerde], die niet reageert op brieven en mails en evenmin telefonisch bereikbaar is.

Voorts geeft mr. Van Heertum aan dat geen sprake is van beschermingsbewind, maar enkel van budgetbeheer. Hij verzoekt om arrest te wijzen.

9.3.

Bij akte heeft Area, onder verwijzing naar de aangehechte productie, meegedeeld dat de huurachterstand per 4 februari 2015 € 3.296,58 bedraagt, vermeerderd met rente en kosten ad € 270,39. Zij heeft haar eis echter niet gewijzigd.

9.4.

Voorts voert Area zonder verdere toelichting aan dat zij er vanuit gaat dat de huurovereenkomst is geëindigd per 1 augustus 2014. Uit de overgelegde productie leidt het hof af dat vanaf augustus 2014 geen huurtermijnen meer in rekening worden gebracht.

9.5.

[geïntimeerde] heeft ondanks de daartoe gegeven gelegenheid, geen antwoordakte genomen.

9.6.

huurachterstand

In r.o. 6.6. van het tussenarrest van 18 november 2014 heeft het hof vastgesteld dat partijen het erover eens zijn dat de huurachterstand € 2.874,56 bedraagt en dat de aldus in hoger beroep vermeerderde eis voor toewijzing gereed ligt. Mede gelet op de overigens in de appeldagvaarding geformuleerde eis zal het hof [geïntimeerde] veroordelen tot, samengevat, betaling van € 2.874,56 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2.004,88 vanaf 11 februari 2013.

9.6.1.

Daarnaast vordert Area -kort gezegd- een bedrag van € 501,22 per maand vanaf 28 februari 2013 voor iedere maand dat de huur voortduurt. Uit de toelichting van Area op het hiervoor vermelde bedrag ad € 2.874,56 leidt het hof af dat het daarbij gaat om een overzicht tot en met december 2013 (waarbij rekening is gehouden met betalingen van [geïntimeerde] t/m 26 november 2013). Het hof zal derhalve de niet weersproken vordering van Area tot betaling van € 501,22 per maand toewijzen voor iedere maand dat de huur voort heeft geduurd vanaf 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014 (vanaf die laatste datum brengt Area, zo blijkt uit haar eigen berekening immers geen bedragen meer in rekening). De door [geïntimeerde] na 26 november 2013 gedane betalingen strekken daarop in mindering.

9.7.

Vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en tot ontruiming van het gehuurde

9.7.1

Het hof stelt vast dat ook in hoger beroep sprake is van een (voortdurende) huurachterstand van minimaal ruim 5 maanden. Een dergelijke tekortkoming geeft aan Area de bevoegdheid om de huurovereenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

[geïntimeerde] voert als verweer dat hij een bipolaire stoornis heeft en dat als gevolg van die ziekte de huurachterstand is ontstaan. Hij voert voorts aan dat er inmiddels sprake is van een vrijwillig bewind, dat een verzoek tot schuldhulpverlening is gedaan en dat hij geen enkele mogelijkheid heeft om ergens anders huisvesting te vinden. Het is vooral van belang dat hij met zijn ziektebeeld een vaste woon- of verblijfplaats heeft. De belangen van [geïntimeerde] bij voortzetting van de huur wegen zwaarder dan de belangen van Area bij ontbinding en ontruiming van het gehuurde, aldus [geïntimeerde].

9.7.2.

Mede met het oog op dit verweer heeft het hof een zitting gelast en om nadere informatie verzocht. In reactie daarop heeft het hof de hiervoor onder 9.2. weergegeven brief van mr. Van Heertum ontvangen.

9.7.3.

Bij gebrek aan nadere informatie over de persoonlijke omstandigheden van [geïntimeerde] en in het licht van de substantiële huurachterstand, heeft [geïntimeerde] zijn in eerste aanleg gehonoreerde stelling dat de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, onvoldoende onderbouwd.

Van Area kan niet worden gevergd dat zij de huurovereenkomst blijft voortzetten met een huurder die een aanzienlijke huurachterstand heeft en -ook voor zijn eigen advocaat- al maandenlang onbereikbaar is.

9.7.4.

Het vorenstaande leidt ertoe dat de grieven V en VI slagen. Het bestreden vonnis wordt (deels) vernietigd. De vorderingen tot ontbinding van de huurovereenkomst en tot ontruiming van het gehuurde liggen voor toewijzing gereed.

9.8.

In eerste aanleg is [geïntimeerde] reeds in de proceskosten veroordeeld. Daartegen is (begrijpelijkerwijs) geen grief gericht. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ziet het hof geen aanleiding daar anders over te oordelen. [geïntimeerde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep van Area.

10 De uitspraak

Het hof:

vernietigt het bestreden vonnis, behoudens de proceskostenveroordeling, en opnieuw rechtdoende:

- ontbindt de tussen Stichting Area en [geïntimeerde] bestaande huurovereenkomst betreffende de woning met verdere aanhorigheden staande en gelegen te [woonplaats], [adres];

- veroordeelt [geïntimeerde] om die woning binnen veertien dagen na betekening van dit arrest met alle zich daarin bevindende personen en zaken te verlaten en te ontruimen en onder afgifte van de sleutels en hetgeen daartoe verder behoort ter vrije en algehele beschikking te stellen van Area met machtiging van Area om die ontruiming zo nodig zelf te doen bewerkstelligen op kosten van [geïntimeerde];

- veroordeelt [geïntimeerde] om aan Area te voldoen:

- een bedrag van € 2.874,56; te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 2.004,88 vanaf 11 februari 2013 tot aan de dag der voldoening;

- een bedrag van € 501,22 per maand, voor de woning met verdere aanhorigheden, ter zake de periodiek verschuldigde huur van 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014 (waarop in mindering strekken door [geïntimeerde] gedane betalingen vanaf 26 november 2013);

veroordeelt [geïntimeerde] in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van Area worden begroot op € 775,82 aan verschotten en op € 1.341,- aan salaris advocaat;

- verklaart de veroordeling tot ontruiming en de veroordelingen tot betaling alsmede de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.G.W.M. Stienissen, M. van Ham en P.P.M. Rousseau en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 23 juni 2015.

griffier rolraadsheer