Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2015:1687

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
12-05-2015
Datum publicatie
24-06-2016
Zaaknummer
HD200.126.932_01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

benoeming deskundige

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.126.932/01

arrest van 12 mei 2015

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats 1],

appellant in principaal hoger beroep,

geïntimeerde in incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. R. Zwamborn te Goes,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats 2],

geïntimeerde in principaal hoger beroep,

appellante in incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. S. van de Voorde te Middelburg,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 9 september 2014 in het hoger beroep van het door de rechtbank Zeeland-West-Brabant onder zaaknummer C/12/84125/HA ZA 12-147 gewezen vonnis van 27 maart 2013.

6 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenarrest van 9 september 2014;

 • -

  de akte van de man van 23 september 2014;

 • -

  de akte van de vrouw van 21 oktober 2014;

 • -

  het proces-verbaal van getuigenverhoor op 5 januari 2015;

 • -

  het H16-formulier d.d. 20 januari 2015, ingediend door de advocaat van de vrouw;

 • -

  het H16-formulier d.d. 20 januari 2015, ingediend door de advocaat van de man.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald.

7 De verdere beoordeling

7.1.

In het tussenarrest van 9 september 2014 heeft het hof aangegeven voornemens te zijn een deskundige te benoemen en deze de volgende vraag voor te leggen:

- wat is de waarde van de materialen die zijn gebruikt voor de realisatie van de aanbouw en de nieuwe keuken?

Het hof heeft de zaak naar de rol verwezen om partijen in de gelegenheid te stellen zich bij akte uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige (bij voorkeur eensluidend) en over de aan deze voor te leggen vraagstelling.

7.2.

Naar aanleiding hiervan hebben partijen bij H16-formulier d.d. 20 januari 2015 laten weten dat zij overeenstemming hebben bereikt over de persoon van de te benoemen deskundige. Partijen hebben de heer J.H. Sinke van [adviseurs] Adviseurs en Architecten als deskundige voorgedragen. De heer Sinke heeft het hof bericht bereid te zijn deze benoeming tot deskundige te aanvaarden.

7.3.

Nu partijen tot een gezamenlijke voordracht zijn gekomen, de te benoemen persoon zich bereid heeft verklaard als zodanig op te treden en het hof niet is gebleken van enig beletsel ter zake, zal het hof de voorgedragen persoon tot deskundige benoemen.

7.4.

Het hof houdt iedere verdere beslissing aan.

8 De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat een deskundigenonderzoek wordt verricht naar de volgende vraag:

- wat is de waarde van de materialen die zijn gebruikt voor de realisatie van de aanbouw en de nieuwe keuken ter zake de woning aan de [adres 1] te [woonplaats 1]?

benoemt tot deskundige ter beantwoording van deze vraag:

de heer J.H. Sinke, verbonden aan [adviseurs] Adviseurs en Architecten te [postcode] [vestigingsplaats], [adres 2], telefoonnummer [telefoon], e-mail: [e-mail];

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest alsmede het tussenarrest van 9 september 2014 aan de deskundige toezendt;

bepaalt dat partijen binnen één week na de datum van dit arrest (een afschrift van) de verdere processtukken aan de deskundige ter beschikking zullen stellen en alle door deze gewenste inlichtingen zullen verstrekken;

bepaalt dat de deskundige eerst met het onderzoek begint nadat daartoe van de griffier bericht is ontvangen;

bepaalt dat de deskundige bij het onderzoek – en ten aanzien van de conceptrapportage – partijen in de gelegenheid stelt opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat uit het schriftelijk bericht van de deskundige moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan, terwijl in het bericht tevens melding wordt gemaakt van de inhoud van zodanige opmerkingen en verzoeken;

verzoekt de deskundige een schriftelijk en met redenen omkleed bericht, met een duidelijke conclusie, in te leveren ter griffie van dit hof en tegelijkertijd een afschrift van het bericht aan de advocaten van partijen toe te zenden;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd op drie maanden nadat door de griffier is bericht dat met het onderzoek kan worden begonnen;

bepaalt het voorschot op de kosten van de deskundige op het door de deskundige begrote bedrag van in totaal € 1.179,75 (inclusief BTW), tenzij (één van) partijen binnen veertien dagen na deze uitspraak bij brief aan de griffier van dit hof met afschrift aan de wederpartij (die binnen twee dagen hierop kan reageren bij brief aan de griffier van dit hof met afschrift aan de wederpartij) tegen de hoogte van het voorschot bezwaar heeft/hebben gemaakt, in welk geval het hof op het bezwaar/de bezwaren zal beslissen en de hoogte van het voorschot zal bepalen;

bepaalt dat ieder van partijen wordt belast met de helft van genoemd voorschot van € 1.179,75, derhalve € 589,88,

bepaalt dat het voorschot van partijen, nu aan hen een toevoeging is verleend, voorlopig ten laste van ’s Rijks kas komt;

verzoekt de deskundige, indien zijn kosten het voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

benoemt mr. W.Th.M. Raab tot raadsheer-commissaris, tot wie de deskundige zich, door tussenkomst van de griffier dient te wenden met (procedurele) vragen en verzoeken indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft;

verwijst de zaak naar de rol van 15 september 2015 in afwachting van het deskundigenbericht;

verstaat dat de zaak na ontvangst van het deskundigenbericht naar de rol wordt verwezen voor memorie na deskundigenbericht aan de zijde van de man;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. W.H.B. den Hartog Jager, W.Th.M. Raab en A.R. Autar en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 12 mei 2015.

griffier rolraadsheer