Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2015:1353

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
14-04-2015
Datum publicatie
16-04-2015
Zaaknummer
HD200.154.583_01
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

franchiseovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.154.583/01

arrest van 14 april 2015

in de zaak van

[appellante] ,

wonende te [woonplaats],

appellante,

hierna aan te duiden als [appellante],

advocaat: mr. P.F.M. Gulickx te Breda,

tegen

Recruitment4you B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als Recruitment4you,

advocaat: mr. W.M.H. Weijmans te ‘s-Hertogenbosch,

op het bij exploot van dagvaarding van 3 juni 2014, hersteld bij exploot van 16 juli 2014, ingeleide hoger beroep van het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Tilburg van 5 maart 2014, gewezen tussen [appellante] als gedaagde en Recruitment4you als eiseres.

1 Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 2564616 CV EXPL 13-10041)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2 Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep;

- het herstelexploot;

- het tegen Recruitment4you verleende verstek;

- de memorie van grieven met een productie;

- de zuivering van het verstek door Recruitment4you;

- de memorie van antwoord met twee producties.

Partijen hebben arrest gevraagd. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

3 De beoordeling

3.1.

In dit hoger beroep kan worden uitgegaan van de volgende feiten.

a. Recruitment4you, als franchisegever, heeft op 18 oktober 2010 met [appellante], als franchisenemer, een franchiseovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is onder meer opgenomen:

“(…)

Artikel 8 Looptijd van de overeenkomst en opzegging

8.1

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding, te weten op 18 oktober 2010. Na het verstrijken van 1 jaar wordt deze overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de overeenkomst voor het einde van het eerste jaar overeenkomstig lid 2 van dit artikel door één van de partijen wordt opgezegd.

8.2

Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de bovengenoemde periode. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

8.3

Indien deze overeenkomst wordt verlengd, kunnen partijen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

(…)

Artikel 15 Vergoedingen en betalingen

15.1

De franchisenemer is aan de franchisegever een entreevergoeding en een omzetgerelateerde vergoeding verschuldigd.

15.2

De entreevergoeding bedraagt € 5.000,- excl. BTW. De entreevergoeding betaalt de franchisenemer aan de franchisegever in delen. Te weten voor 31-10-10 € 600. De franchisenemer is bezig met het regelen van een crediet. Indien dit rond is wordt de resterende deel betaald voor 30-11-10. Indien dit niet lukt zal er elke maand € 500 exclusief BTW worden betaald. Indien de eerste plaatsing is voltooid wordt dit eerder afgelost.

(…)

Artikel 19 Tussentijdse beëindiging

Indien:

(…)

c. de franchisenemer dusdanig arbeidsongeschikt is dat adequate uitvoering van deze overeenkomst geheel of ten dele onmogelijk is en adequate vervanging naar het uitsluitend oordeel van de franchisegever niet, althans onvoldoende plaatsvindt;

(…)

heeft de andere partij het recht de onderhavige overeenkomst - (…) in de gevallen als omschreven in sub b en c indien de nalatige partij de tekortkoming niet herstelt binnen 30 dagen - middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.”

b. [appellante] heeft de overeenkomst (tussentijds) opgezegd.

c. Zij heeft de entreevergoeding van € 5.000,- excl. btw niet volledig voldaan. Evenmin heeft zij de careerbuilderkosten ad € 840,00 excl. btw, die betrekking hebben op de inkoop van producten en (ict)programma’s die de franchisenemer nodig heeft voor het opstarten van de franchiseonderneming, betaald.

d. De gemachtigde van Recruitment4you heeft [appellante] diverse keren gesommeerd tot betaling van een bedrag van € 6.235,60, welk bedrag [appellante] niet heeft voldaan.

3.2.1.

In de onderhavige procedure heeft Recruitment4you gevorderd [appellante] te veroordelen om aan Recruitment4you te betalen een bedrag van € 6.509,78 (bestaande uit een hoofdsom van € 6.235,60 inclusief btw, rente € 299,18 en buitengerechtelijke kosten € 700,00, verminderd met het reeds door [appellante] betaalde bedrag van € 725,00), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 5.435,60 vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der voldoening, met veroordeling van [appellante] in de proceskosten van Recruitment4you.

3.2.2.

Aan deze vordering heeft Recruitment4you ten grondslag gelegd dat [appellante] tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst, aangezien [appellante] niet de volledige entreevergoeding en careerbuilderkosten aan Recruitment4you heeft voldaan.

3.2.3.

[appellante], in eerste aanleg procederend in persoon, heeft betwist dat zij de entreevergoeding verschuldigd is. Zij heeft gesteld dat partijen de overeenkomst, gedurende het eerste jaar van de overeenkomst kunnen opzeggen zonder dat de entreevergoeding verschuldigd zal zijn.

3.3.

Nadat de kantonrechter een comparitie van partijen heeft gehouden, waar [appellante] niet was verschenen, heeft de kantonrechter de vordering van Recruitment4you toegewezen. De kantonrechter heeft hierbij overwogen dat Recruitment4you de vordering tijdens de comparitie nader heeft toegelicht en het antwoord van [appellante] gemotiveerd heeft weersproken. Op grond van artikel 88 Rv heeft de kantonrechter uit het niet verschijnen door [appellante] de gevolgtrekking gemaakt die hij geraden achtte.

3.4.

[appellante] heeft in hoger beroep twee grieven aangevoerd, geconcludeerd tot vernietiging van het beroepen vonnis en tot het alsnog afwijzen van de vorderingen van Recruitment4you.

In grief 1 stelt [appellante] dat de kantonrechter de vordering van Recruitment4you ten onrechte heeft toegewezen.

Grief 2 is gericht tegen de overweging van de kantonrechter dat de vorderingen van Recruitment4you voor toewijzing gereed zouden liggen vanwege de niet weersproken stellingen van Recruitment4you.

3.5.

Met betrekking tot grief 1 voert [appellante] het volgende aan. [appellante] zou in oktober 2010 starten als franchiseondernemer. Ten gevolge van het overlijden van haar vader eind 2010 is [appellante] dusdanig arbeidsongeschikt geworden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel onmogelijk werd, zodat zij de overeenkomst heeft beëindigd. [appellante] heeft Recruitment4you in januari 2011 mondeling geïnformeerd dat zij wilde stoppen met de franchise. In februari 2011 heeft zij de opzegging van de overeenkomst per email bevestigd.

3.6.

[appellante] verwijst allereerst naar artikel 19 sub c van de overeenkomst. Nu zij door de onvoorziene persoonlijke omstandigheden dusdanig arbeidsongeschikt werd waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor haar geheel onmogelijk werd en zij de overeenkomst tijdig heeft opgezegd, ging zij ervan uit dat zij redelijkerwijs mocht verwachten dat zij niet gehouden was om de entreevergoeding te betalen.

Daarnaast stelt [appellante] dat ongewijzigde instandhouding van de verplichting tot betaling van de entreevergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verwacht vanwege onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW.

3.7.

Recruitment4you stelt onder meer dat door [appellante] op de door haar gestelde feiten en omstandigheden pas voor het eerst in hoger beroep een beroep wordt gedaan en dat niet voldoende gesteld en bewezen kan worden geacht dat deze ‘feiten en omstandigheden’ hebben plaatsgevonden nu ieder (afdoend) bewijs daarvan ontbreekt.

Daarnaast betwist Recruitment4you dat [appellante] de overeenkomst begin 2011 tussentijds heeft opgezegd. Pas bij brief van 10 oktober 2011 heeft [appellante] de overeenkomst opgezegd, terwijl de overeenkomst geen tussentijdse opzegging kent, aldus Recruitment4you.

Recruitment4you stelt verder dat [appellante] artikel 19 sub c van de overeenkomst onjuist uitlegt en dat krachtens de overeenkomst de entreevergoeding is verschuldigd bij aanvang van de overeenkomst, ongeacht de vraag of Recruitment4you wel of geen kosten heeft gemaakt ten bedrage van deze vergoeding.

3.8.

Voor zover [appellante] stelt dat zij op grond van art. 19 van de franchiseovereenkomst bevoegd was om de overeenkomst tussentijds te ontbinden omdat zij zodanig arbeidsongeschikt was dat adequate uitvoering van de overeenkomst onmogelijk was, verwerpt het hof die stelling.

De tekst van art. 19 is duidelijk. Er staat immers dat bij arbeidsongeschiktheid van de franchisenemer, [appellante], de andere partij, dus Recruitment4you de overeenkomst tussentijds kan ontbinden.

Het hof deelt de opvatting van [appellante] dat bij de uitleg van die bepaling ook gekeken dient te worden welke betekenis partijen aan de tekst gaven en wat zij over en weer van elkaar mochten verwachten, maar het hof is van oordeel dat [appellante] onvoldoende heeft gesteld op grond waarvan, in afwijking van de duidelijke tekst van de overeenkomst, moet worden aangenomen dat [appellante] in redelijkheid mocht verwachten dat aan beide partijen het recht toekwam om de overeenkomst op de in art. 19 onder c tussentijds te ontbinden. Zo heeft zij niet aangevoerd dat bij de onderhandelingen over dit onderdeel is gesproken ten gevolge waarvan zij had mogen begrijpen dat zij geen entreevergoeding verschuldigd zou zijn bij tussentijdse opzegging.

3.9.

Vaststaat dat [appellante] gestart is als franchisenemer en in ieder geval een maand of twee als franchisenemer heeft gewerkt.

In beginsel is een franchisenemer aan de franchisewerkgever een entreevergoeding verschuldigd voor het gebruik van de formule van de franchisegever en de daarmee samenhangende diensten. De franchisegever brengt dit bedrag in rekening als vergoeding voor de investeringen (in tijd en in geld) die de franchiseorganisatie heeft gedaan voor de ontwikkeling van het franchiseconcept.

In de franchiseovereenkomst is opgenomen dat [appellante] onder meer gerechtigd is tot het deel uitmaken van de franchiseorganisatie van de Recruitment4you (artikel 1) en dat zij het recht heeft om de door Recruitment4you ontwikkelde formule te gebruiken met de daarbij behorende gebruik van merk, logo en handelsnaam van Recruitment4you (artikel 2). Voor de door Recruitment4you aan [appellante] ter beschikking gestelde franchiseformule is [appellante] een entreevergoeding verschuldigd.

Nu [appellante] is gestart met haar franchiseonderneming en dus gebruik heeft gemaakt van de franchiseformule van Recruitment4you, ook al is dit mogelijk maar een korte periode geweest, is zij op grond van de overeenkomst de entreevergoeding aan Recruitment4you verschuldigd. Wanneer [appellante] de overeenkomst daadwerkelijk heeft opgezegd doet dan met betrekking tot de gevorderde entreevergoeding niet ter zake.

3.10.

Voor wat betreft het beroep op onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW overweegt het hof dat de onvoorziene omstandigheid van dien aard moet zijn dat de wederpartij geen ongewijzigde instandhouding van de contractuele rechtsverhouding mag verwachten. De rechter moet terughoudendheid betrachten ten aanzien van de aanvaarding van een beroep op onvoorziene omstandigheden (HR 20 februari 1998, NJ 1998/493).

Het hof is van oordeel dat [appellante] onvoldoende feiten en omstandigheden heeft aangevoerd om het beroep op artikel 6:258 BW te doen slagen. Indien al moet worden aangenomen dat sprake is van een onvoorziene omstandigheid, te weten dat [appellante] als gevolg van het overlijden van haar vader niet meer in staat was om de franchiseovereenkomst na te komen, wat echter door Recruitment4you wordt betwist en waarvan ieder bewijs ontbreekt, dan is dat een omstandigheid die op grond van de aard van de franchiseovereenkomst en de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening en risico komt.

Grief 1 faalt derhalve.

3.11.

Tot slot stelt [appellante] in grief 2 dat de rechtbank ten onrechte heeft bepaald dat de vorderingen van Recruitment4you voor toewijzing gereed zouden liggen vanwege de niet weersproken stellingen van Recruitment4you. Zij voert aan dat zij de stellingen van Recruiment4you wel heeft weersproken en geen gelegenheid heeft gehad om verweer te voeren tegen de stellingen die Recruitment4you gedurende de comparitie na antwoord naar voren heeft gebracht. Volgens [appellante] heeft de rechtbank in strijd gehandeld met het beginsel van hoor en wederhoor.

3.12.

Nu in hoger beroep [appellante] alsnog verweer heeft gevoerd en uit de beoordeling van grief 1 blijkt dat haar stellingen niet aan toewijzing van de vordering in de weg staan, heeft zij geen belang meer bij behandeling van deze grief.

3.13.

[appellante] heeft nog een bewijsaanbod gedaan maar omdat [appellante] geen feiten stelt of te bewijzen aanbiedt die (indien juist of bewezen) tot een ander oordeel (kunnen) leiden, wordt haar bewijsaanbod gepasseerd.

3.14.

Op grond van het vorenstaande zal het hof het bestreden vonnis bekrachtigen en [appellante] als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de kosten van deze procedure.

4 De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [appellante] in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van Recruitment4you worden begroot op € 704,00 aan verschotten en € 632,00 aan advocaatkosten;

verklaart voormelde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad

Dit arrest is gewezen door mrs. N.J.M. van Etten, J.P. de Haan en P.P.M. Rousseau en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 14 april 2015.

griffier rolraadsheer