Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2011:BU2036

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
31-05-2011
Datum publicatie
27-10-2011
Zaaknummer
HV 200.051.525 T2
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Voortzetting van tussenuitspraak van 13 juli 2010, LJN BU2035.

Echtscheiding, ouderschapsplan, personen- en familierecht, artikel 815 Rv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

Uitspraak: 31 mei 2011

Zaaknummer: HV 200.051.525/01

Zaaknummer eerste aanleg: 204424 FA RK 09-2249

in de zaak in hoger beroep van:

[X.],

wonende te [woonplaats],

appellante,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. O.R.M. Veldhuijzen-Wennekers,

tegen

[Y.],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. E.C.M. van Waes.

5. De beschikking d.d. 13 juli 2010

Bij die beschikking heeft het hof iedere verdere beslissing pro forma aangehouden in afwachting van schriftelijk bericht van partijen over het resultaat van de mediation, het opstellen van een gezamenlijk, dan wel door iedere ouder afzonderlijk opgesteld ouderschapsplan en de naar het oordeel van de raadslieden aangewezen wijze van afdoening van deze zaak.

6. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

6.1. Het hof heeft kennisgenomen van de inhoud van:

- de brief met bijlagen van de advocaat van de vrouw d.d. 20 januari 2011;

- het faxbericht van de advocaat van de man d.d. 17 februari 2011.

6.2. Partijen hebben het hof bij voormelde brieven laten weten dat mediation niet tot overeenstemming heeft geleid.

7. De verdere beoordeling

7.1. In voormelde brief voert de vrouw – kort samengevat – aan dat moet worden vastgesteld dat de man in eerste instantie bij het indienen van zijn verzoekschrift strekkende tot verkrijging van de echtscheiding heeft verzuimd een ouderschapsplan in te dienen, dan wel heeft verzuimd op enigerlei wijze aan te geven op welke manier hij na de echtscheiding de zorg- en opvoedtaken betreffende hun minderjarige dochter [Z.] wil verdelen, op welke wijze de man en de vrouw elkaar zullen informeren en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden betreffende [Z.] en op welke wijze hij in de kosten van verzorging en opvoeding van [Z.] zal voorzien. Volgens de vrouw heeft de man daarmee niet voldaan aan het bepaalde in artikel 815 Rv lid 2, 3 en 6, zodat het verzoek tot echtscheiding niet had mogen worden toegewezen.

7.2. In voormeld faxbericht van 17 februari 2011 voert de man – kort samengevat – aan dat het opstellen van een ouderschapsplan door de vrouw wordt gebruikt als pressiemiddel om de procedure te vertragen. Volgens de man wijst de vrouw ieder contact tussen hem en [Z.] van de hand en wil zij slechts praten over de financiën. De man stelt zich op het standpunt dat bij het ontbreken van een ouderschapsplan de rechter slechts in uiterste gevallen zal overgaan tot niet-ontvankelijkheidsverklaring. Nu mediation tussen partijen is mislukt, staat volgens de man ter beoordeling of er sprake is van een onmogelijkheid om tot een ouderschapsplan te komen. De man en de vrouw hebben tijdens de mediation beiden een concept ouderschapsplan gemaakt en dat met elkaar besproken, aldus de man. De man is van mening dat dit ouderschapsplan een goed uitgangspunt voor het vervolg van de procedure is.

7.3. Het hof overweegt het volgende.

7.3.1. Uit voormelde brieven van 20 januari 2011 en 17 februari 2011 is gebleken dat mediation niet tot overeenstemming tussen partijen heeft geleid, zodat er geen gezamenlijk ouderschapsplan tot stand gekomen is. De vrouw heeft, anders dan door het hof in zijn beschikking van 13 juli 2010 was verzocht, geen eigen ouderschapsplan ingediend. Het hof neemt op grond hiervan en gezien de stellingname van de vrouw verwoord onder 7.1 aan, dat de vrouw geen eigen ouderschapsplan wenst in te dienen. De vrouw zal daarom niet alsnog de gelegenheid daartoe worden geboden.

7.3.2. De man daarentegen heeft in zijn brief van 17 februari 2011 het een en ander aangegeven dat als een eenzijdig ouderschapsplan kan worden aangemerkt, zij het dat het incompleet is. Zo heeft de man niet conform artikel 815 lid 3 sub a en b Rv een uitdrukkelijke bepaling met betrekking tot het hoofdverblijf van [Z.] opgenomen en ontbreken er afspraken over de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van [Z.]. Voorts heeft de man niet vermeld op welke wijze [Z.] is betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan en bovendien heeft de vrouw nog niet op het ouderschapsplan van de man kunnen reageren.

Gelet op het voorgaande verzoekt het hof de man uiterlijk binnen twee weken na de uitspraak schriftelijk zijn ouderschapsplan aan te vullen, waarna de vrouw door het hof in de gelegenheid zal worden gesteld daar binnen twee weken schriftelijk op te reageren.

7.3.3. Vervolgens zal het hof [Z.], nu zij inmiddels twaalf jaar is geworden, om een schriftelijke verklaring vragen, zodat ook zij haar mening kenbaar kan maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de wijze waarop informatie door haar ouders over haar wordt verschaft en de wijze waarop de ouders elkaar raadplegen met betrekking tot gewichtige aangelegenheden ten aanzien van haar persoon en haar vermogen. Indien [Z.] hiervan gebruik maakt zullen partijen nog in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk op haar verklaring te reageren.

7.3.4. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

8. De beslissing

Het hof:

verzoekt de man uiterlijk op 14 juni 2011 schriftelijk zijn ouderschapsplan aan te vullen, zoals overwogen in 7.3.2.;

stelt de vrouw in de gelegenheid om uiterlijk op 29 juni 2011 daarop schriftelijk te reageren;

bepaalt dat de griffier [Z.] in de gelegenheid stelt haar mening te geven, zoals overwogen in 7.3.3. en

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Milar, Lamers en Brants en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2011.