Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BL0291

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
16-09-2009
Datum publicatie
22-01-2010
Zaaknummer
HV 200.032.498
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Voorlopig deskundigenbericht over hoogte van de schade is prematuur

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

dHJ

16 september 2009

Sector civiel recht

Zevende kamer

Zaaknummer: HV 200.032.498

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Beschikking

in de zaak van:

[X.],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

hierna te noemen: [X.]

advocaat: mr. E.A.P. Mulders,

t e g e n

[Y.],

voorheen wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

verder te noemen: [Y.],

advocaat: mr. H. Brouwer.

1. Het verloop van de procedure

1.1. De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft bij vonnis van 5 november 2008 de vordering van [X.] op [Y.] uit hoofde van onrechtmatige daad afgewezen. [X.] heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij dagvaarding van 15 januari 2009. De zaak is bij het hof nog niet aangebracht.

1.2. Bij verzoekschrift, met één productie, dat ter griffie van het hof is binnengekomen op 1 mei 2009, hersteld op 29 mei 2009, heeft [X.] verzocht een voorlopig deskundigenonderzoek te gelasten naar de psychische gevolgen voor [X.] van de onrechtmatige daad van [Y.] jegens [X.].

1.3. De advocaat van [Y.] heeft het hof bericht geen verweer te zullen voeren.

1.4. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 9 september 2009. Daarbij waren [X.] en zijn advocaat aanwezig

1.5. Uitspraak is bepaald op heden.

2. De gronden van het verzoek

Voor de toelichting op het verzoek verwijst het hof naar het verzoekschrift.

3. De beoordeling

3.1. Bij de beoordeling moet voorop worden gesteld dat een verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht, als het overigens aan de eisen voor toewijzing daarvan voldoet, slechts kan worden afgewezen op de grond dat de verzoeker daarbij geen belang heeft, dat van de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel misbruik wordt gemaakt, dat het strijdig is met een goede procesorde, dan wel dat het moet afstuiten op een ander, door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar, vgl. HR 30 maart 2007, NJ 2007/189.

3.2. Naar het oordeel van het hof dient het verzoek te worden afgewezen.

In deze zaak dient het voorlopig deskundigenbericht er niet toe om [X.] in staat te stellen te beoordelen of hij het hoger beroep zal voortzetten. Voor hem staat vast dat [Y.] hem een messteek in het gezicht heeft toegebracht en dat hij daardoor schade lijdt. Het verzoek strekt ertoe de hoogte van de schade nader te onderbouwen.

Thans kan evenwel nog niet met zekerheid worden vastgesteld dat het hof toekomt aan de beoordeling van de hoogte van de schade, nu [Y.] in de civiele procedure ontkent de dader te zijn geweest en er wellicht eerst een bewijsfase zal volgen.

Als al wordt vastgesteld dat [Y.] de dader is en gehouden is de schade te vergoeden, dan is aannemelijk dat het hof zelf een deskundige benoemt die dan kan adviseren. Dat [X.] de betreffende schade heeft geleden is aannemelijk, alleen de omvang daarvan kan in geschil zijn. Bij zodanig door het hof te gelasten deskundigenonderzoek komt het nauw aan op de door de behandelende kamer gewenste vraagstelling. Thans kan niet worden geoordeeld dat de vraagstelling zoals die door [X.] is geformuleerd, toereikend is. Daarbij komt dat, als de behandelende kamer later geroepen wordt te oordelen, zij de beschikking wil hebben over een up-to-date advies. De kans is derhalve groot dat te zijner tijd opnieuw een deskundige zal worden benoemd. Tegen deze achtergrond is een voorlopig deskundigenbericht thans niet opportuun.

Ten slotte neemt het hof in overweging dat het [X.] vrijstaat desgewenst een eigen deskundigenbericht aan het hof over te leggen.

4. De beslissing

Het hof:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Den Hartog Jager, Schaafsma-Beversluis en Kleijngeld en in het openbaar uitgesproken op 16 september 2009.