Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ8024

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
01-09-2009
Datum publicatie
23-09-2009
Zaaknummer
HD 200.021.069
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Inbreuk op auteursrecht betreffende illustraties en tekdten voor relatiegeschenken en verpakkingen, in het bijzonder betrekking hebbend op bier.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

typ. KM

zaaknr. HD 200.021.069

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vierde kamer, van 1 september 2009,

gewezen in de zaak van:

[APPELLANT],

tevens h.o.d.n. AOP-CREATIVES,

wonende te [plaats] (gemeente [gemeente]),

appellant bij exploot van dagvaarding

van 5 december 2008,

advocaat: mr. S. Koloc,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid MULTI CADEAU B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid MULTI BIER ASTEN B.V.,

beide gevestigd te Asten,

geïntimeerden bij gemeld exploot,

advocaat: mr. J.P.M. Dexters,

op het hoger beroep van het door de rechtbank 's-Hertogenbosch gewezen vonnis in kort geding van 11 november 2008 tussen appellant - [appellant] - als eiser in conventie, verweerder in reconventie en geïntimeerden - samen te noemen Multi Cadeau c.s., ieder afzonderlijk Multi Cadeau en Multi Bier - als gedaagden in conventie, eisers in reconventie.

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 181017/KG ZA 08- 615)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. [appellant] had Multi Cadeau c.s. opgeroepen tegen 15 december 2009.Bij exploot van 10 december 2008 hebben Multi Cadeau c.s. [appellant] een eerdere roldatum aangezegd.

2.2. Bij memorie van grieven heeft [appellant] 37 producties overgelegd, vijf grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van zijn vorderingen in conventie en afwijzing van de vorderingen van Multi Cadeau c.s. in reconventie, onder veroordeling van Multi Cadeau c.s. in de werkelijke kosten van beide instanties, een en ander uitvoerbaar bij voorraad.

2.3. Bij memorie van antwoord hebben Multi Cadeau c.s. twee producties overgelegd en de grieven bestreden.

2.3. Multi Cadeau c.s. hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep

Met de grieven wordt het geding in volle omvang aan het hof voorgelegd. Voor de tekst van de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

a. [appellant] drijft een eenmanszaak onder de naam AOP Creatives (hierna: AOP). Hij legt zich toe op het ontwerpen en illustreren van onder meer relatiegeschenken en verpakkingen, in het bijzonder betrekking hebbend op bier.

b. Voorheen deed [appellant] zaken onder de naam An Art of Penguin B.V.(verder: AOP B.V.), welke vennootschap is opgericht op 2 augustus 2002. Van deze vennootschap hielden [appellant] en [persoon 1] ieder 49% van de aandelen. AOP B.V. werkte nagenoeg uitsluitend samen met [bedrijf 1], van welke vennootschap [persoon 1] eigenaar en directeur was.

c. [appellant] heeft een arbeidsovereenkomst overgelegd opgesteld tussen hem en AOP B.V., waarin is opgenomen dat [appellant] op 1 juli 2002 in dienst is getreden van AOP B.V. in de functie van Hoofd-Illustrator. In art. 9 van die overeenkomst is vermeld:

9.1. Werknemer draagt voor de duur van zijn dienstverband alle auteursrechten waarover hij beschikt over aan an Art of Penguin BV.

9.2 Bij beëindiging van het dienstverband vervallen de bij aanvang van het dienstverband overgedragen auteursrechten, alsmede auteursrechten over alle werken die werknemer heeft vervaardigd tijdens zijn dienstverband, aan de werknemer met die aantekening dat werkgever gerechtigd is de betreffende werken te blijven exploiteren echter uitsluitend tegen een royaltyvergoeding (...)

Deze overeenkomst is ondertekend door [appellant] en door [persoon 1] als werkgever.

d. Op 28 januari 2005 is een overeenkomst gesloten tussen [appellant], [persoon 1] en AOP B.V., waarin onder andere is opgenomen dat [appellant] zijn aandelenpakket van AOP B.V. terugleverde aan de BV, direct ontslag nam bij AOP B.V. en de auteursrechten over de volgende handelsnamen permanent overdroeg aan de BV:

a. Kadoosje

b. Letterbier

c. Oranjebier

d. Openbrekertje

De BV droeg auteursrechten over het "artwork" dat [appellant] heeft vervaardigd tijdens zijn diensverband bij de BV permanent over aan [appellant], alsmede de handelsnamen Cadeurobon en Droesem.

Verder werd overeengekomen dat AOP B.V. de werken die [appellant] had vervaardigd tijdens zijn dienstverband bij de B.V. mocht blijven gebruiken voor dienstgerelateerde producten gedurende een periode van 5 jaar ingaande 1 januari 2005. Dit betrof in elk geval de (illustraties van de) producten Kadoosje, Letterbier en Flessewens.

De aandelentransactie is niet ingeschreven.

e. [bedrijf 1] is failliet gegaan op 6 april 2005.

f. Op 1 juni 2005 is een overeenkomst gesloten tussen AOP B.V. en Castafiori B.V. i.o. (verder: Castafiori), een eenmanszaak van de echtgenote van [persoon 1], [persoon 2], die feitelijk werd gedreven door [persoon 1]. AOP. B.V. verkocht aan Castafiori de (auteursrechten op de) volgende handelsnamen: Kadoosje, Letterbier, Oranjebier en Openbrekertje, alsmede het gebruiksrecht voor al het artwork van 13 met name genoemde producten/productconcepten, waaronder Cadeausje, Kadoosje, Letterbier, Openbrekertje en Flessewens (verder: de [persoon 1]-producten), tot aan 31 december 2009.

g. Op 1 juni 2005 is ook een overeenkomst gesloten tussen Castafiori en Hamming Products B.V. (verder: Hamming), waarmee Castafiori aan Hamming een licentie verleende op het gebruik en de exploitatie van de hiervoor aangeduide 13 productconcepten, waarbij werd vermeld dat de auteursrechten en handelsnaamrechten van de productconcepten, namen, illustraties en bewerkingen bij Castafiori berustten.

h. AOP B.V. is failliet gegaan op 14 oktober 2005.

i. De door Hamming geproduceerde producten hadden niet de door Castafiori gewenste kwaliteit. In de periode mei/juni 2006 is contact ontstaan tussen [persoon 1] en de directeuren van Multi Bier Asten B.V., [persoon 3] en [persoon 4] om overleg te voeren over mogelijke samenwerking. Daarbij werd ook [appellant] betrokken. Het plan was een vennootschap op te richten, Multi Cadeau B.V., die zich zou richten op de verkoop van op originele wijze verpakt bier. [appellant] zou nieuwe producten ontwikkelen en Castafiori zou licenties verlenen voor het gebruik van alle artwork en verpakkingsconcepten die zij op 1 juli 2005 had verkregen.

j. Op 21 augustus 2006 werd een intentieverklaring getekend tussen De Poetsenbakkerij Ltd i.o., een eenmanszaak van [appellant], en de vennootschappen van [persoon 3] en [persoon 4]. Daarin staat dat de betrokken partijen een BV wensen op te richten die tot doel heeft het ontwerpen en exploiteren van creatieve cadeau-producten. Onder "werken" wordt verstaan alle illustraties, ideeën, concepten, producten, verpakkingen, handelsnamen etc. waarvan De Poetsenbakkerij de rechten bezit of waarover zij kan beschikken. Overeengekomen werd dat de vennootschappen van [persoon 3] en [persoon 4] aan De Poetsenbakker gedurende de looptijd van de intentieverklaring een bedrag van € 2.500 per maand zullen betalen als voorschot op de later, na de oprichting van de BV, aan De Poetsenbakker te betalen royalty's. Met ingang van juni 2006 is maandelijks een bedrag van € 2.500,- overgemaakt aan [appellant].

k. Per 16 februari 2007 werd de overeenkomst tussen Castafiori en Hamming beëindigd.

l. Op 1 maart 2007 is een overeenkomst gesloten tussen Multi Cadeau B.V. en Hamming. Hamming verkocht aan Multi Cadeau haar goodwill, waaronder prijsgave van alle licenties van [persoon 1] producten, dat wil zeggen licenties van [persoon 1] danwel Castafiori. Daarbij werd een lijst van 19 producten opgesomd, waaronder Cadeausje, Kadoosje, Letterbier, Openbrekertje en Flessenwens. In de overeenkomst is in artikel 5 vermeld:

"verkoper verkoopt aan koper de licenties van [persoon 1] producten en/of voorheen handelsgroep [persoon 1] Producten, met de daaraan gekoppelde productie en distributierechten,(...)."

De koopsom bedroeg € 80.000,- excl. btw. Hamming verkocht voorts haar voorraad aan Multi Cadeau ten bedrage van

€ 85.000,- excl. btw.

De overeenkomst is mede ondertekend door [persoon 1].

m. In juni 2007 stopten Multi Cadeau c.s. de betaling van voorschotten aan [appellant], nadat zij € 30.000,- aan voorschotnota's hadden voldaan. Multi Cadeau c.s. - in de persoon van [persoon 1]- motiveerden die beslissing met de mededeling dat de voorschotten zich niet verhielden met de daadwerkelijke omzet van producten van [appellant]. Op 9 januari 2008 zegde Multi Cadeau de overeenkomst van dienstverlening met Castafiori op. Per brief van 30 januari 2008 maakte [persoon 1] jegens Multi Cadeau aanspraak op een redelijke licentievergoeding voor het verdere gebruik van de aan hem toebehorende rechten. Bij gebreke daarvan ontzegde [persoon 1] Multi Cadeau het recht de zogenaamde [persoon 1] producten nog langer in de handel te brengen.

n. Bij brief van 19 februari 2008 aan Multi Cadeau trok [appellant] alle impliciet dan wel expliciet verleende licenties in met betrekking tot het gebruik van werken waarvan hij de auteursrechten bezat. In de brief werden diverse productnamen genoemd, waaronder Kadoosje, Letterbier, Openbrekertje.

o. Op 23 juli 2008 is een overeenkomst getekend tussen [persoon 2], handelend onder de naam Castafiori, en [appellant], waarin zij verklaren dat [persoon 1]-van Gool aan [appellant] overdraagt en levert het door [persoon 1]-van Gool gehouden auteursrecht op de namen Kadoosje, Letterbier, Oranjebier en Openbrekertje.

4.2. Bij dagvaarding van 17 september 2008 heeft [appellant] tegen Multi Cadeau c.s. een kort geding aanhangig gemaakt. Hij stelde de auteursrechten te hebben op - kort weergegeven - diverse illustraties en teksten op Kadoosje-produc-ten, Letterbierproducten, Biermeterpoducten, Flessewensproducten, enkele andere illustraties, uitgewerkte concepten en namen van de producten Kadoosje, Letterbier,

Flessewens/Bierig Cadeau Idee, Openbrekertje en Biermeter. Hij stelde voorts dat Multi cadeau c.s. inbreuk maakte op zijn auteursrechten en daarnaast variaties op de door hem bedachte producten maakte en vorderde, kort weergegeven,

I Multi Cadeau c.s. te gebieden het (laten) vervaardigen, op voorraad hebben, aanbieden, verhandelen en meer in het algemeen elke openbaarmaking en/of verveelvoudiging van producten die met de werken van [appellant] overeenstemmen of als slaafse nabootsing daarvan moeten worden beschouwd met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom,

II Multi Cadeau c.s. te gebieden haar totale voorraad inbreukmakende producten aan [appellant] in eigendom over te dragen, op straffe van een dwangsom,

III gegevens te verschaffen uit haar administratie betreffende deze producten, op straffe van een dwangsom,

IV Multi Cadeau c.s. te veroordelen de met de verhandeling van inbreukmakende producten gemaakte winst af te dragen onder betaling van een voorschot,

V Multi Cadeau c.s. te veroordelen in de volledige juridische kosten, die van het beslag daaronder begrepen.

Multi Cadeau c.s. vorderden in reconventie opheffing van de gelegde beslagen, voor zover deze nog niet van rechtswege waren komen te vervallen.

4.3. De voorzieningenrechter overwoog dat Multi Cadeau c.s. voor bepaalde producten een gebruiksvergoeding heeft betaald en ook goederen heeft overgenomen van Hamming, waarvan mogelijke auteursrechten zijn uitgeput. Volgens de voorzieningenrechter ligt het voor de hand dat Multi Cadeau de producten waarvoor een gebruiksvergoeding is betaald ook mag verkopen. Hij overwoog voorts dat niet helder is of de auteursrechten op de door [appellant] vervaardigde illustraties en teksten aan hem toekomen. Niet kan worden uitgesloten dat auteursrechten bij AOP BV of Castafiori berusten. Gezien de genoemde onduidelijkheden bestond volgens de voorzieningenrechter onvoldoende grond voor toewijzing van zover gaande maatregelen als door [appellant] gevorderd. Wel wees hij, overwegende dat vaststaat dat [appellant] de teksten en illustraties heeft vervaardigd en (een deel van) de namen door [appellant] zijn bedacht, bij wege van voorlopige voorziening het door [appellant] gevorderde verbod tot, kort gezegd, het gebruik van door [appellant] vervaardigde illustraties en teksten toe als in het dictum vermeld, doch pas ingaande 1 mei 2009. Hij wees de stelling dat Multi Cadeau c.s. inbreuk maakten op de auteursrechten van [appellant] door variaties op door hem bedachte en ontwikkelde concepten op de markt te brengen van de hand, evenals het beroep op slaafse nabootsing. De daarop betrekking hebbende vorderingen wees de voorzieningenrechter af, evenals de vorderingen sub II, III en IV. In conventie werden de kosten tussen partijen gecompenseerd. In reconventie wees de voorzieningenrechter de opheffing toe van de door [appellant] onder Multi Cadeau c.s. gelegde beslagen, voorzover nog niet vervallen, met veroordeling van [appellant] in de proceskosten in reconventie. De voorzieningenrechter overwoog daarbij dat die proceskosten werden begroot op nihil, omdat de grondslag van de vordering tot opheffing rechtstreeks voortvloeide uit het door Multi Cadeau c.s. gevoerde verweer in conventie. In het dictum werd [appellant] echter veroordeeld tot betaling van € 408,-.

4.4. Het hof stelt het volgende voorop. De voorzieningenrechter heeft zijn verbod doen ingaan op 1 mei 2009. Deze datum is inmiddels verstreken. Het verbod alsnog doen ingaan op een eerdere datum is de facto onmogelijk. In

zoverre heeft [appellant] dus geen belang meer bij zijn vordering, laat staan een spoedeisend belang. Dat van dat laatste geen sprake is blijkt ook reeds uit het feit dat [appellant] Multi Cadeau c.s. opriep tegen 15 december 2009. Desalniettemin zal het hof alle grieven onderzoeken, nu het hoger beroep ook is gericht tegen de compensatie van kosten.

4.5. Evenals de voorzieningenrechter hecht het hof belang aan het feit dat [appellant] beoogde met [persoon 1], [persoon 4] en [persoon 3] een samenwerkingsverband op te richten in de vorm van Multi Cadeau, ter exploitatie van de door [appellant] ontworpen, bedachte en geïllustreerde relatiegeschenken en verpakkingen. In dat kader ligt het voor de hand dat Multi Cadeau c.s. in staat werden gesteld door [appellant] ontworpen producten te (doen)vervaardigen en te verkopen. Met de samenwerking is ook daadwerkelijk een aanvang gemaakt. Aan [appellant] is op basis van de intentieovereenkomst een jaar lang maandelijks € 2.500,- uitbetaald. [appellant] stelt dat die vergoeding niet zonder meer kan worden gezien als licentievergoeding en stelt dat het betaalde bedrag voornamelijk als vergoeding voor werkzaamheden moet worden beschouwd. Multi Cadeau c.s. betwisten dit. Het hof is van oordeel dat de tekst van de overeenkomst, waarin uitdrukkelijk is vermeld dat dit een voorschot was op royalty's (zie 4.1. sub j) en de door [appellant] verzonden facturen, waarop eveneens de term "voorschot Royalty's" voorkomt (prod 45 Multi Cadeau c.s. eerste aanleg), er voorshands op duiden dat het aan [appellant] betaalde bedrag in elk geval voor een deel moet worden aangemerkt als voorschot op royalty's, ook indien zou moeten worden aangenomen dat in het betaalde bedrag enige vergoeding voor gewerkte uren is begrepen. Terecht heeft de voorzieningenrechter overwogen dat Multi Cadeau c.s. daarom de producten waarop de voorschotten betrekking hadden, te weten de door [appellant] nieuw ontwikkelde producten, ook mogen verkopen.

4.6. Daarnaast staat vast dat Multi Cadeau van Hamming in maart 2007 een voorraad producten heeft gekocht, die door Hamming op basis van de aan haar verleende licenties waren vervaardigd. Onweersproken is ook dat Multi Cadeau c.s. in de periode voorafgaand aan die overeenkomst producten betrokken van Hamming. Het staat Multi Cadeau vrij de van Hamming gekochte producten, waarvan de auteursrechten waren uitgeput, te verkopen. [appellant] heeft betoogd dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat voorshands volstrekt onduidelijk is om welk deel van de voorraad producten het gaat, daar dat exact volgt uit de bij de overeenkomst tussen Hamming en Multi Cadeau gevoegde voorraadlijst en dat bovendien, gezien de beperkte houdbaarheid van bier, die gehele voorraad redelijkerwijs moet zijn verkocht vóór de beslaglegging. Dit is echter weersproken door Multi Cadeau c.s., die hebben gesteld dat ook een zeer aanzienlijke hoeveelheid halfproducten is overgenomen, die in etappes werd geleverd. Het hof is daarom voorshands van oordeel dat [appellant] niet aannemelijk heeft gemaakt dat ten tijde van de beslaglegging (juli 2008) bij Multi Cadeau c.s. geen producten meer aanwezig waren die afkomstig waren van Hamming.

4.7. Het hof onderschrijft het oordeel van de voorzieningenrechter dat onduidelijkheid bestaat over de vraag aan wie de auteursrechten op de door [appellant] vervaardigde

illustraties en teksten toekomen, nu deze rechten door middel van een aantal opvolgende overeenkomsten zijn overgedragen aan respectievelijk AOP B.V., [appellant] zelf, Castafiori en vervolgens weer [appellant], waarbij niet steeds duidelijk is omschreven om welke rechten het ging. [appellant] stelt weliswaar dat per abuis in de overeenkomst tussen Castafiori en Hamming is opgenomen dat Castafiori auteursrechthebbende zou zijn, maar hij onderbouwt die stelling, die door Multi Cadeau c.s. wordt weersproken, niet. Uit de in 4.1. onder p genoemde overeenkomst leidt het hof bovendien af dat Castafiori wel degelijk ook in de visie van [appellant] eigenares van enige auteursrechten was. Het hof voegt er aan toe dat de onduidelijkheid wordt vergroot doordat [appellant] ook licenties op zijn werk heeft verstrekt, welke rechten naar voorshands moet worden aangenomen ook weer zijn overgedragen aan anderen. Onweersproken is dat zowel [appellant] als [persoon 1] zich jegens Multi Cadeau c.s. beriepen op auteursrechten en dat zij, ondanks verzoeken tot verduidelijking van Multi Cadeau c.s., nalieten nadere informatie te verschaffen. Ook deze onduidelijkheid draagt eraan bij dat niet is komen vast te staan dat de ten tijde van de beslaglegging en het kort geding bestaande voorraad van Multi Cadeau c.s. onrechtmatig is verkregen.

4.8. Uit het voorgaande vloeit voort dat de eerste twee grieven niet tot vernietiging van het vonnis kunnen leiden.

4.9. De derde grief is gericht tegen de beslissing van de voorzieningenrechter om het verbod aan Multi Cadeau c.s. te laten ingaan per 1 mei 2009. Gezien hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen onderschrijft het hof deze beslissing van de voorzieningenrechter. Terecht is beslist dat het Multi Cadeau c.s. niet meer is toegestaan de in het dictum genoemde door [appellant] vervaardigde illustraties en teksten te gebruiken (en in elk geval hebben Multi Cadeau c.s. geen - eventueel incidenteel - appel ingesteld tegen de desbetreffende beslissing van de voorzieningenrechter), maar dat Multi Cadeau c.s., gezien de onduidelijkheid omtrent de voorraad, het feit dat Multi Cadeau c.s. voor producten een gebruiksvergoeding heeft betaald en de onduidelijkheid omtrent de vraag wie auteursrechthebbende was, een periode diende te worden vergund om hun regelmatig verkregen voorraad te verkopen. Het enkele feit dat in hoger beroep is gesteld dat [appellant] op 20 februari 2008 zijn toestemming tot exploitatie van zijn werken heeft ingetrokken maakt dat niet anders, omdat het niets afdoet aan het feit dat Multi Cadeau c.s. op dat moment een voorraad producten hadden opgebouwd, waarvan voorshands aannemelijk was dat die ten tijde van het kort geding nog niet volledig was verkocht. De derde grief faalt dus.

4.10. De vierde grief betreft het oordeel van de voorzieningenrechter dat onvoldoende aannemelijk is dat en zo ja in hoeverre Multi Cadeau c.s. inbreuk maken op auteursrechten van [appellant] door variaties op door hem bedachte en ontwikkelde concepten op de markt te hebben, dat onvoldoende aannemelijk is dat de vormgeving van het Kadoosje-kistje en het Openbrekertje voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en dat evenmin voldoende aannemelijk is dat de variatie op het Kadoosje dat door Multi Cadeau als "Beer Box" wordt verkocht als slaafse nabootsing moet worden aangemerkt.

Multi Cadeau c.s. hebben ook al in eerste aanleg betwist dat het houten kistje van het Kadoosje-concept en het kleine openbrekertje een eigen of oorspronkelijk karakter hebben, dat het persoonlijk stempel draagt van de maker. Volgens hen wordt de vormgeving van beide voorwerpen met name bepaald door de maat en de hoeveelheid flessen en is deze vrijwel universeel. De houten verpakking en het openbrekertje hebben ten opzichte van andere vergelijkbare producten niets bijzonders te bieden, aldus Multi Cadeau c.s.

4.11. Tegenover deze betwisting van Multi Cadeau c.s. heeft [appellant] zijn stelling dat het kistje met het breekijzertje auteursrechtelijk zijn beschermd onvoldoende onderbouwd. Datzelfde geldt voor de door [appellant] bedachte concepten voor etiketten, verpakkingen en relatiegeschenken. Dat de door [appellant] ontworpen teksten en illustraties auteursrechtelijk beschermd zijn, staat buiten kijf. Dat brengt echter niet mee dat het anderen niet zou vrijstaan variaties te bedenken op dat thema en etiketten, verpakkingen en relatiegeschenken te ontwerpen. Voorshands, bij gebreke van nadere adstructie van [appellant], acht het hof aannemelijk dat de combinatie van de door [appellant] ontworpen etiketten, teksten, het daarvoor gekozen thema en de verpakking het eigen, oorspronkelijke karakter bevat. Dat met de verkoop van de Beerbox verwarring wordt gesticht heeft [appellant] ook in hoger beroep niet aangetoond, zodat ook het hof het beroep op slaafse nabootsing verwerpt. Ook grief 1V leidt dus niet tot vernietiging van het vonnis.

4.12. Grief V betreft de compensatie van kosten, de opheffing van het beslag en de veroordeling van [appellant] in de proceskosten in reconventie. Nu de vorderingen van [appellant] deels zijn toegewezen en deels zijn afgewezen heeft de voorzieningenrechter terecht beslist dat partijen in conventie over en weer op enig punt in het ongelijk zijn gesteld, zodat de proceskosten terecht zijn gecompenseerd. Als gevolg van de verklaring van Multi Cadeau c.s. ex art. 1019i Rv was het beslag reeds deels vervallen voordat het vonnis werd gewezen. Nu de grieven met betrekking tot de kern van het geschil falen, is de vordering tot opheffing van het resterende conservatoire beslag terecht toegewezen. De grief slaagt in zoverre dat de voorzieningenrechter kennelijk bij vergissing [appellant] in reconventie heeft veroordeeld tot betaling van € 408,- aan proceskosten, nu dit dictum niet overeenstemt met zijn overweging dat die kosten aan de zijde van Multi Cadeau c.s. worden begroot op nihil. In zoverre zal het hof het vonnis vernietigen en die kosten alsnog bepalen op nihil.

4.13. Uit het vorenstaande blijkt dat de grieven grotendeels falen en dat [appellant] moet worden beschouwd als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij. Hij zal daarom worden veroordeeld in de werkelijke kosten van Multi Cadeau c.s. in hoger beroep.

5. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep met uitzondering van de proceskostenveroordeling in reconventie, voor zover [appellant] is veroordeeld tot betaling van € 408,-;

vernietigt het vonnis voor dat gedeelte;

in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt [appellant] in de proceskosten in reconventie en begroot deze aan de zijde van Multi Cadeau c.s. op nihil;

veroordeelt [appellant] in de proceskosten in hoger beroep, welke aan de zijde van Multi Cadeau c.s. worden begroot op € 600,- aan verschotten en € 5.594,- aan salaris van de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. Brandenburg,

Huijbers-Koopman en De Klerk-Leenen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 1 september 2009.