Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BI9976

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
09-06-2009
Datum publicatie
06-07-2009
Zaaknummer
HD 200.004.707
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Rechtspersoon stelt hoger beroep in onder andere naam dan die zij in eerste aanleg gebruikte. Ontvankelijkheid in hoger beroep. Rechtspersoon stelt vordering in onder andere naam dan die zij gebruikte bij het luiten van het contract.

Wederpartij kan zich niet op onjuiste naamsaanduiding beroepen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 245
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JBPR 2010/24 met annotatie van F.A.W. Bannier
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

typ. SH

zaaknr. HD 200.004.707

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

derde kamer, van 9 juni 2009,

gewezen in de zaak van:

COCO PRODUCTIES B.V.,

gevestigd te Tilburg,

appellante bij exploot van dagvaarding

van 26 februari 2008,

advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven,

tegen:

[GEINTIMEERDE],

wonende te [plaats],

geïntimeerde bij gemeld exploot,

advocaat: mr. H.A.M.J. Loeffen,

op het hoger beroep van de door de rechtbank 's-Hertogenbosch gewezen vonnissen van 2 mei 2007, 5 september 2007 en 30 januari 2008 tussen CK producties B.V. als eiseres en geïntimeerde - [geïntimeerde] - als gedaagde.

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 154310/HAZA 07-292)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij memorie van grieven heeft Coco Producties BV vier grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van de vonnissen waarvan beroep en, kort gezegd, CK Producties alsnog ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen en aan haar toe te wijzen de in eerste aanleg ingestelde vorderingen.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] de grieven bestreden.

2.3. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep

De grieven strekken ten betoge dat de rechtbank CK Producties BV ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar vorderingen.

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

a. Coco Producties BV drijft een onderneming waarin zij - onder meer - artistieke kwaliteiten van personen exploiteert alsmede een muziekuitgeverij. Zij voert - onder meer als handelsnamen - Coco Producties BV, CK Producties Muziekuitgeverij en Volta Records en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer] (zie prod. 1 cva).

b. Op 12 juni 2001 is tussen [geïntimeerde] (een zanger uit [provincie]) en Coco Producties BV een exclusieve artiestenovereenkomst en een managementcontract tot stand gekomen (prod. 1 en 2 inl. dagv.).

c. In het managementcontract is onder meer bepaald:

" 2.1. De artiest verleent aan het Managementbureau het exclusieve recht, met uitsluiting derhalve van ieder ander, de zakelijke belangen van de Artiest te behartigen en namens hem in onderhandeling te treden met derden ten behoeve van de beroepswerkzaamheden...."

...

2.3. Het Managementbureau is gerechtigd om de inkomsten uit ondernemingsactiviteit van de artiest voor en namens hem te innen ...""

4.2. In eerste aanleg heeft CK Producties BV de veroordeling van [geïntimeerde] gevorderd tot betaling van

a. € 10.352,97 in hoofdsom, met de wettelijke rente;

b. € 780,50 buitengerechtelijke incassokosten met de wettelijke rente.

4.2.1. Aan de vordering tot betaling van de hoofdsom heeft CK Producties BV ten grondslag gelegd dat [geïntimeerde] is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de exclusieve artiestenovereenkomst en het managementcontract van 12 juni 2001 en dat zij als gevolg daarvan een schade heeft geleden van € 10.352,97.

4.3. Bij conclusie van antwoord heeft [geïntimeerde] erkend dat hij met Coco Producties BV de onder 4.1. sub b. vermelde contracten heeft gesloten, maar betwist dat CK Producties BV (eiseres in prima) op grond daarvan een vordering jegens hem heeft, aangezien CK Producties BV niet voorkomt in het handelsregister, ook niet als handelsnaam, en hij er belang bij heeft te weten wat de identiteit van wederpartij is, al was het maar ten behoeve van het verhaal van proceskosten.

4.4. Bij vonnis van 2 mei 2007 heeft de rechtbank een comparitie bevolen. Deze comparitie vond plaats op 6 augustus 2007. [geïntimeerde] is toen niet verschenen. Het proces-verbaal van de comparitie bevindt zich bij de processtukken.

4.5. Bij vonnis van 5 september 2007 heeft de rechtbank geoordeeld dat CK Producties BV een niet-bestaande rechtspersoon is en dat eiseres daarom niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vorderingen.

Voorts heeft de rechtbank aangekondigd dat zij voornemens is om de proceskosten op de voet van art. 245 Rv ten laste te brengen van de advocaat van CK Producties BV en heeft zij de zaak naar de rol verwezen teneinde de advocaat in de gelegenheid te stellen om zijn standpunt terzake naar voren te brengen.

4.6. Bij eindvonnis van 30 januari 2008 heeft de rechtbank CK Producties BV niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering en de advocaat van CK Producties BV, mr. K.E.H. de Klerk, in de proceskosten veroordeeld.

4.7. Coco Producties BV heeft tegen genoemde vonnissen hoger beroep is gesteld.

4.8. In de aanhef van de appeldagvaarding heeft Coco Producties BV vermeld dat zij tevens handelt onder de naam CK Producties, CK Producties Muziekuitgeverij en Volta Records (al dan niet met de toevoeging B.V.), onder vermelding van haar inschrijvingsnummer [nummer] bij de Kamer van Koophandel. Verder heeft zij gesteld dat zij in hoger beroep komt van de tussen haar en [geïntimeerde] gewezen vonnissen van 2 mei 2007, 5 september 2007 en 30 januari 2008 van de rechtbank 's-Hertogenbosch.

Gesteld, noch gebleken is dat [geïntimeerde], gelet op voormelde in de appeldagvaarding opgenomen vermeldingen, in redelijkheid kon menen dat met de aanduiding van appellante in de appeldagvaarding (Coco Producties BV) een andere rechtspersoon was bedoeld dan de rechtspersoon die in eerste aanleg partij was (HR 22 juni 2007, LJN BA4122).

Het hof is daarom van oordeel dat Coco Producties BV ontvankelijk is in dit hoger beroep.

4.9. In grief I stelt Coco Producties BV dat zij als eisende partij dient te worden aangemerkt. In grief II stelt Coco Producties BV dat [geïntimeerde] geen rechtens te respecteren belang heeft bij een beroep op niet ontvankelijkheid. De namen CK Producties BV en Coco Producties BV hebben betrekking op dezelfde rechtspersoon.

4.10. Het hof oordeelt hieromtrent als volgt.

De dagvaarding in eerste aanleg is uitgebracht ten verzoeke van CK Producties BV, gevestigd te Tilburg. In die dagvaarding is tevens vermeld dat CK Producties BV handelt onder de naam Coco Producties BV, CK Producties Muziekuitgeverij en Volta Records en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nr. [nummer].

[geïntimeerde] heeft bij conclusie van antwoord het uittreksel van het handelsregister in het geding gebracht van de vennootschap die onder dat nummer met de naam Coco Producties BV ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en met welke vennootschap hij erkent de onder 4.1. sub b vermelde contracten te hebben gesloten.

4.10.1. Gelet op het vorenstaande is gesteld noch gebleken dat [geïntimeerde] in redelijkheid kon menen dat met de naamsaanduiding CK Producties BV in de inleidende dagvaarding een andere vennootschap was bedoeld dan de vennootschap die onder nr. [nummer] in het handelsregister staat ingeschreven. [geïntimeerde] heeft derhalve geen in rechte te respecteren belang bij haar beroep op de onjuiste naamsvermelding in de inleidende dagvaarding.

De grieven I en II zijn dan ook gegrond.

4.11. Nu de grieven I en II, gegrond zijn, slagen ook de grieven III en IV.

De vonnissen van 5 september 2007 en 30 januari 2008 moeten worden vernietigd.

4.11.1. Tegen het vonnis van 2 mei 2007 heeft Coco Producties BV geen grieven heeft aangevoerd, zodat zij niet-ontvankelijk is in haar hoger beroep tegen dat vonnis.

4.12. Opnieuw rechtdoende oordeelt het hof als volgt.

4.13. Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] gesteld dat Coco Producties BV inmiddels bij de rechtbank 's-Hertogenbosch een nieuwe procedure tegen hem is gestart die inhoudelijk exact hetzelfde is als de procedure die CK Producties BV in eerste aanleg tegen hem voerde. [geïntimeerde] deelt mede dat de rechtbank in die nieuwe procedure (bekend onder zaaknummer 172288/HAZA 08-544) bij tussenvonnis van

18 juni 2008 een comparitie van partijen heeft gelast op 26 september 2008.

Volgens [geïntimeerde] heeft Coco Producties BV zelf geen belang bij dit hoger beroep, maar is het belang slechts gelegen in de proceskostenveroordeling van de advocaat.

4.14. Het hof is van oordeel dat Coco Producties BV belang heeft bij het door haar ingestelde hoger beroep omdat zij ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard en de rechtbank ten onrechte heeft nagelaten de vordering van Coco Producties BV inhoudelijk te beoordelen.

4.14.1. Met het oog op de beoordeling van de vraag of Coco Producties BV nog belang heeft bij een beoordeling door het hof van de door haar in het onderhavige geding ingestelde vordering, wenst het hof eerst na te gaan of Coco Producties BV inmiddels via een nieuwe procedure, zoals onder 4.13. vermeld, hetzelfde van [geïntimeerde] heeft gevorderd en welke beslissing(en) de rechtbank 's-Hertogenbosch daarop inmiddels heeft genomen.

4.15. Het hof zal partijen in de gelegenheid stellen zich daarover bij akte ter rolle uit te laten en de zaak daartoe naar de rol verwijzen.

5. De uitspraak

Het hof:

verklaart Coco Producties BV niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen het vonnis van 2 mei 2007;

vernietigt de vonnis van 5 september 2007 en 30 januari 2008;

en, opnieuw rechtdoende,

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 23 juni 2009 teneinde partijen, Coco Producties BV als eerste, in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over hetgeen in rov. 4.14.1. is overwogen;

houdt iedere verdere beslissing aan

Dit arrest is gewezen door mrs. Bod, Waaijers en Zweers-Van Vollenhoven en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 9 juni 2009.