Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BH2194

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
09-01-2009
Datum publicatie
06-02-2009
Zaaknummer
HV 200.011.535
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Voorlopig getuigenverhoor. Appelschrift ingediend na vonnis in eerste aanleg, maar vóór aanhangig zijn hoger beroep van dat vonnis. Verweerder heeft geen belang bij het inroepen van de onbevoegdheid van het hof.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

dHJ

9 januari 2009

Sector civiel recht

Zaaknummer:HV 200.011.535/01

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Beschikking

in de zaak van:

[X.],

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

hierna te noemen: [X.],

advocaat: mr. G.J.A. van de Grint,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MUZIEKMETROPOOL [NAAM] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

verweerster,

verder te noemen: Muziekmetropool,

advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven.

1. Het verloop van de procedure

1.1. De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft op 3 juli 2008 tussen partijen een vonnis in kort geding gewezen onder zaak-/rolnummer 174476/HA ZA 08-254. Het dictum onder 5.1 luidt, voor zover van belang:

Veroordeelt [X.] om binnen twee dagen na 1 augustus 2008 en betekening van dit vonnis, over te gaan tot afgifte van de Steinway vleugel (…) aan Muziekmetropool, tenzij [X.] de rechter voor 1 augustus verzoekt een voorlopig deskundigenbericht te gelasten met betrekking tot de waarde van de Steinway en (…)

1.2. Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 29 juli 2008, heeft [X.] verzocht een voorlopig deskundigenbericht te gelasten.

1.3. [X.] is bij dagvaarding van 30 juli 2008 van voormeld vonnis bij dit hof in beroep gekomen. Het door haar ingestelde appel is ter rolle van dit hof ingeschre-ven onder zaaknummer HD 200.011.191/01. Het is het hof ambtshalve bekend dat deze zaak op 10 november 2009 voor memorie van antwoord staat.

1.4. Muziekmetropool heeft een verweerschrift met bijlagen ingediend. Dat is bij het hof binnengekomen op 8 oktober 2008.

1.5. De mondelinge behandeling vond plaats op 17 december 2008. Daarbij waren aanwezig [X.], bijgestaan door mr. E. van Voolen, en de heer [Y.] van Muziekme-tropool, bijgestaan door mr. F.J.J. Snijers. Mr. van Voolen heeft een pleitnota overgelegd. [X.] heeft een lijst overgelegd van (zeven) registertaxateurs piano’s en vleugels.

1.6. Uitspraak is bepaald op heden.

2. De gronden van het verzoek

Voor de gronden van het verzoek en de toelichting daarop verwijst het hof naar genoemd verzoekschrift.

3. De beoordeling

3.1. Het onderhavige verzoekschrift is gericht aan ‘de Arrondissementsrechtbank dan wel het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch’. Ter zitting is gebleken dat het ver-zoekschrift niet bij de rechtbank in behandeling is. De omstandigheid dat het verzoek tot twee instanties is gericht levert onder deze omstandigheid, anders dan Muziekmetropool in punt 15 van haar verweerschrift meent, geen grond voor niet-ontvankelijk verklaring op.

3.2. In punt 15 van het verweerschrift stelt Muziekmetropool dat het verzoek bij de rechtbank thuishoort omdat uit het vonnis van de voorzieningenrechter blijkt dat het verzoek dient te geschieden in het kader van een te entameren bodemprocedure. Het hof is van oordeel dat voor deze stelling geen grond kan worden ge-vonden in dat vonnis en voorts dat die stelling niet in de weg staat om in het kader van het hoger beroep van het vonnis van de voorzieningenrechter aan het hof om een benoeming van een deskundige te verzoeken.

3.3. Muziekmetropool heeft in punt 14 van haar verweerschrift aangevoerd dat [X.] niet-ontvankelijk is in haar verzoek omdat het bij het hof is ingediend nog vóórdat de zaak daar aanhangig is, zodat de rechtbank bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Bij dit verweer heeft Muziekmetropool geen belang. Wanneer het hof zich onbe-voegd verklaart en de zaak naar de rechtbank verwijst, kan de rechtbank niet anders oordelen dan dat de zaak thans wel bij het hof aanhangig is, zodat het verzoek wegens verknochtheid naar het hof verwezen zal moeten worden.

3.4. Ten slotte stelt Muziekmetropool dat [X.] geen belang heeft bij haar verzoek. Dit verweer wordt verworpen. Het belang van [X.] volgt aanstonds uit het dictum van het vonnis van de voorzieningenrechter. Bovendien heeft zij belang bij de taxatie voor de onderbouwing van haar verweer tegen de vordering van Muziekmetropool.

3.5. Afwijzing van een verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht kan slechts op beperkte gronden (HR 30 maart 2007, NJ 2007/189). Zulke gronden heeft het hof niet gevonden. Het verzoek kan mitsdien worden toegewe-zen.

3.6. Volstaan kan worden met de benoeming van één deskundige.

Aan de deskundige zal worden gevraagd om – op grond van zijn kennis, ervaring en intuïtie – de waarde te taxeren van de in geding zijnde Steinway-vleugel van [X.] (type 0.180) en vleugel George Steck, type 162, met silent uitvoering, zulks tegen de peildatum 29 december 2007.

Aan de deskundige wordt gevraagd de volgende waarde’s van de Steinway-vleugel vast te stellen:

?- de waarde in het economisch verkeer, dat wil zeggen de waarde waarvoor middels een advertentie binnen een termijn van ongeveer drie maanden een koper kan worden gevonden;

- de waarde die door een inkoper van vleugels daaraan zal worden toegekend;

- de waarde die aan de Steinway-vleugel moet worden toegekend bij inruil daarvan tegen een George Steck vleugel als hier aan de orde.

Aan de deskundige wordt voorts gevraagd de waarde van in geding zijnde vleugel George Steck vast te stellen bij inruil tegen de in geding zijnde Steinway-vleugel.

De deskundige behoeft niet exacte prijzen op te geven, maar mag volstaan met het aangeven van - geringe – marges, die haalbaar zijn.

Aan de deskundige wordt verzocht ook aandacht te besteden, en daaromtrent te rapporteren, aan bijzonder feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de aan de vleugels toe te kennen waardes.

3.7. De kosten van de deskundigenrapportage zullen ten laste van [X.] worden gebracht.

4. De beslissing

Het hof:

bepaalt dat een deskundigenonderzoek zal worden verricht naar de in onderdeel 3.6 van deze beschikking geformuleerde vragen;

benoemt tot deskundige

de heer Evert Snel

Nieuwendaal 66

3985 AE Werkhoven

Tel. 0343-551577

ter beantwoording van deze vragen.

verzoekt de deskundige een schriftelijk en met redenen omkleed bericht, met een duidelijke conclusie, in te leveren ter griffie van dit hof;

verzoekt de deskundige tegelijkertijd een afschrift van het bericht aan de advocaten van partijen toe te zenden;

bepaalt dat de deskundige eerst met het onderzoek zal aanvangen nadat de griffier heeft bericht dat het voorschot is ontvangen;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingele¬verd op drie maanden nadat door de griffier is bericht dat het voorschot is ontvangen en dat met het onderzoek kan worden aangevangen;

bepaalt het voorschot op de kosten van de deskundige op het door de deskundige begrote bedrag van in totaal € 400,-- (inclusief btw), tenzij een partij/ partijen binnen veertien dagen na deze uitspraak tegen de hoogte van het voorschot bezwaar heeft/hebben gemaakt; in dat geval zal het hof op het bezwaar/de bezwaren beslissen en de hoogte van het voorschot bepalen;

bepaalt dat [X.] dit bedrag binnen 4 weken na heden zal overmaken naar reke-ningnummer 19.23.25.787 ten name van Arrondissement 536 ’s-Hertogenbosch onder vermelding van het zaaknummer HV 200.011.535/01;

verzoekt de deskundige, indien zijn kosten het voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van deze beschikking aan de deskun-dige zal toezenden;

bepaalt dat partijen binnen één week na de datum van deze beschikking (een af-schrift van) de verdere processtukken aan de deskundige ter beschikking zullen stellen en alle door deze gewenste inlichtingen zullen verstrekken;

bepaalt dat de deskundige bij het onderzoek partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat uit het schriftelijk bericht van de deskundige moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan, terwijl in het bericht tevens melding dient te worden gemaakt van de inhoud van zodanige opmerkingen en verzoeken;

benoemt mr. W.H.B. den Hartog Jager tot raadsheer-commissaris, tot wie de des-kundige en partijen zich, door tussenkomst van de griffie dienen te wenden met (procedurele) vragen en verzoeken indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft;

Deze beschikking is gegeven door mrs. Den Hartog Jager, Schaafsma-Beversluis en Tjong Tjin Tai en in het openbaar uitgesproken op 9 januari 2009.