Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2008:BC8704

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
01-04-2008
Datum publicatie
12-11-2008
Zaaknummer
HD 103.001.517
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2012:BT8464, Bekrachtiging/bevestiging
Conclusie in cassatie: ECLI:NL:PHR:2012:BT8464
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tele Tegelen stelt dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de benoeming van één deskundige. Tele Tegelen heeft echter niet gesteld dat zij bezwaren heeft tegen de benoeming van de door Stainalloy voorgestelde deskundige. Evenmin heeft Tele Tegelen vermeld welke - eventuele - bezwaren zij heeft tegen benoeming van deze deskundige. Het hof zal daarom niet het voorstel van Tele Tegelen volgen en volstaan met de benoeming van de heer W.Ph. Oudshoorn tot deskundige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

typ. YH

rolnr. HD 103.001.517

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vierde kamer, van 1 april 2008,

gewezen in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STAINALLOY NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Sliedrecht,

appellante,

procureur: mr. J.E. Benner,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TELE TEGELEN B.V.,

gevestigd te Tegelen,

geïntimeerde,

procureur: mr. J.E. Lenglet,

als vervolg op het door dit hof gewezen tussenarrest van 9 oktober 2007 in het hoger beroep tegen het door de rechtbank Roermond gewezen vonnis van 24 november 2004 tussen appellante - Stainalloy - als eiseres en geïntimeerde - Tele Tegelen - als gedaagde.

10. Het tussenarrest van 9 oktober 2007

10.1. Bij voormeld tussenarrest (rov 8.13.) heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over aantal, deskundigheid en - bij voorkeur eensluidend - over de persoon van de te benoemen deskundige(n) en de (eventueel aanvullende) aan deze(n) voor te leggen vragen.

11. Het verdere verloop van de procedure

11.1. Daarop heeft Stainalloy op 6 november 2007 een akte inzake een te benoemen deskundige genomen, waarna Tele Tegelen op 4 december 2007 een antwoordakte na tussenarrest d.d. 9 oktober 2007 heeft genomen.

11.2. Vervolgens hebben partijen de gedingstukken aan het hof overgelegd en het hof gevraagd wederom uitspraak te doen.

12.De verdere beoordeling

12.1. Stainalloy heeft één deskundige voorgesteld, de heer W.Ph. Oudshoorn van Toplis Hettema te Apeldoorn. Tele Tegelen heeft voorgesteld dat tot deskundige wordt benoemd de heer G.C. de Vries, werkzaam bij J.C. van Sas & Associaties B.V. te Rotterdam, en acht het aangewezen dat de door partijen voorgestelde deskundigen tezamen een derde deskundige benoemen, omdat partijen geen overeenstemming hebben bereikt over benoeming van (slechts) één deskundige.

12.2. Tele Tegelen stelt dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de benoeming van één deskundige. Tele Tegelen heeft echter niet gesteld dat zij bezwaren heeft tegen de benoeming van de door Stainalloy voorgestelde deskundige. Evenmin heeft Tele Tegelen vermeld welke - eventuele - bezwaren zij heeft tegen benoeming van deze deskundige. Het hof zal daarom niet het voorstel van Tele Tegelen volgen en volstaan met de benoeming van de heer W.Ph. Oudshoorn tot deskundige.

12.3. Geen der partijen heeft zich uitgelaten over de vragen zoals het hof deze voorlopig had geformuleerd in rechtsoverweging 8.12. van het arrest van 9 oktober 2007. Het hof zal derhalve de volgende vragen aan de deskundige voorleggen:

Vraag 1:

Wilt u inzichtelijk maken hoeveel kilo buizen naar uw mening op 12 november 2001 door KPB is geladen voor vervoer van Urmond naar Sliedrecht op elk van de twee vrachtwagens met opleggers die nader zijn omschreven in productie 1 bij de inleidende dagvaarding, gelet op de inzake dit vervoer opgemaakte vrachtbrieven met de nummers [nummer] en [nummer] en de daarop vermelde gegevens (rov 4.1.2. van het arrest van 27 maart 2007)?

Vraag 2:

Welke waarde per kilo dient aan de geladen buizen te worden toegekend, rekening houdende met een bestaande roestvorming? Wilt u uw antwoord zo veel mogelijk inzichtelijk maken?

Vraag 3:

Zijn er overige punten die u van belang vindt om te vermelden?

12.4. Het hof zal, zoals overwogen in het arrest van 9 oktober 2007, de kosten van de deskundige voorshands ten laste van Stainalloy brengen.

13. De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat een deskundigenonderzoek zal worden verricht naar de in rechtsoverweging 12.3. van dit arrest geformuleerde vragen;

benoemt tot deskundige:

de heer W.Ph. Oudshoorn

verbonden aan het bureau Toplis Hettema

Jean Monnetpark 15

7336 BA Apeldoorn

telnr. 055-5381760

ter beantwoording van de in rechtsoverweging 12.3. vermelde vragen;

verzoekt de deskundige een schriftelijk en met redenen omkleed bericht, met een duidelijke conclusie, in te leveren ter griffie van dit hof;

verzoekt de deskundige tegelijkertijd een afschrift van het bericht aan de advocaten van partijen toe te zenden;

bepaalt dat de deskundige eerst met het onderzoek zal aanvangen nadat de griffier heeft bericht dat het voorschot is ontvangen;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd op drie maanden nadat door de griffier is bericht dat het voorschot is ontvangen en dat met het onderzoek kan worden aangevangen;

bepaalt dat Stainalloy het voorschot van EUR 6.902,-- (incl. btw) binnen 4 weken na heden zal overmaken naar rekeningnummer 19.23.25.787 ten name van Arrondissement 536 's-Hertogenbosch onder vermelding van ons kenmerk;

verzoekt de deskundige, indien zijn kosten het voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de deskundige zal toezenden;

bepaalt dat partijen binnen één week na de datum van dit arrest (een afschrift van) de verdere processtukken aan de deskundige ter beschikking zullen stellen en alle door deze gewenste inlichtingen zullen verstrekken;

bepaalt dat de deskundige bij het onderzoek partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat uit het schriftelijk bericht van de deskundige moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan, terwijl in het bericht tevens melding dient te worden gemaakt van de inhoud van zodanige opmerkingen en verzoeken;

benoemt mr. Hofkes tot raadsheer-commissaris, tot wie de deskundige zich, door tussenkomst van de griffie dient te wenden met (procedurele) vragen en verzoeken indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft;

verwijst de zaak naar de rolzitting van 19 augustus 2008 voor memorie na deskundigenonderzoek aan de zijde van de gemeente;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. Bod, De Klerk-Leenen en Hofkes en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 1 april 2008.