Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2008:3106

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
18-12-2008
Datum publicatie
12-12-2018
Zaaknummer
20-003967-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bezit kinderporno: bijna 20.000 afbeeldingen en bijna 500 films. Wetenschap verdachte aanwezigheid kinderpornografisch materiaal op zijn computers. Voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met proeftijd van 2 jaren en taakstraf van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 20-003967-07

Uitspraak : 18 december 2008

TEGENSPRAAK

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Maastricht van 23 oktober 2007 in de strafzaak met parketnummer 03-700670-06 tegen:

[Verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens] ,

wonende te [adresgegevens] .

Hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de rechter in eerste aanleg zal vernietigen en te dien aanzien opnieuw rechtdoende de verdachte zal veroordelen ten aanzien van het ten laste gelegde met uitzondering van het eerste gedachtestreepje tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de eerste rechter.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 31 augustus 2004 tot en met 21 september 2005 in de gemeente Kerkrade, in elk geval in Nederland,(telkens) één of meermalen een hoeveelheid, in elk geval een gegevensdrager, te weten twee harde schij(f)(ven) en/of negen CD(-roms), bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (onder meer) bestaande uit:

- een serie afbeeldingen lopend van filename [bestandsnaam] tot en met [bestandsnaam] : [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestansdnaam 3] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 4] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 5] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 6] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 7] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 8] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 9] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 10] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een filmfile, te weten [bestandsnaam 11] : [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een filmfile, te weten [bestandsnaam 12] : [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een filmfile, te weten [bestansnaam] : [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

(telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad;

In deze weergave van de tenlastelegging zijn de door de eerste rechter aangebrachte verbeteringen begrepen.

Voor zover daarnaast nog taal- en/of schrijffouten voorkwamen zijn deze door het hof verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 21 september 2005 in de gemeente Kerkrade, gegevensdragers, te weten twee harde schijven en negen CD(-roms), bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (onder meer) bestaande uit:

- een beeldfile, te weten [bestansdnaam 3] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 4] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 5] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 6] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 7] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 8] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 9] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een beeldfile, te weten [bestandsnaam 10] .jpg: [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een filmfile, te weten [bestandsnaam 11] : [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een filmfile, te weten [bestandsnaam 12] : [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

- een filmfile, te weten [bestansnaam] : [volgt omschrijving afbeelding van seksuele gedraging] ;

in bezit heeft gehad.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan wordt vrijgesproken.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkort arrest beroep in cassatie wordt ingesteld, worden de door het hof gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort arrest. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort arrest gehecht.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

De raadsvrouw van verdachte heeft vrijspraak bepleit van verdachte. Zij heeft daartoe haar in eerste aanleg gevoerde verweer herhaald. Dit verweer komt er – kort gezegd – op neer dat verdachte niet er van op de hoogte was dat op zijn computers kinderpornografisch materiaal stond. Volgens de raadsvrouw moet het daarom zijn dat iemand anders dat materiaal op zijn computers heeft geplaatst zonder dat hij daarvan op de hoogte was.

Het hof is van oordeel dat de door verdachte en zijn raadsvrouw bepleite vrijspraak wordt weersproken door de bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en de betrouwbaarheid van die, van de lezing van verdachte afwijkende, bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt daartoe - in navolging van de rechtbank - nog in het bijzonder dat uit die bewijsmiddelen volgt dat de op de gegevensdragers van verdachte aangetroffen afbeeldingen en films doorgaans keurig waren gerubriceerd en opgeslagen onder naam en dat er veel complete series kinderpornografische foto’s werden aangetroffen waaronder soms unieke exemplaren.

Bovendien waren de namen van de bestanden op de gegevensdragers veelzeggend, zoals bijvoorbeeld “ [bestansnaam] ”.

Gelet daarop moet verdachte op de hoogte zijn geweest dat er op de gegevensdragers kinderpornografisch materiaal stond.

Daaraan doet niet af de stelling van verdachte dat door een fout van zijn internetprovider zijn zogenaamde “IP-adres” aan een andere persoon was verstrekt en deze het materiaal op zijn computers had geplaatst, nu daarvan in het geheel niet is gebleken.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is telkens voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 240b, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het wordt gekwalificeerd zoals hierna in de beslissing wordt vermeld.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf

De advocaat-generaal heeft een gevangenisstraf gevorderd voor de duur van 3 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaren. De raadsvrouw van verdachte kon zich verenigen met de door de eerste rechter opgelegde gecombineerde sanctie van een voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf, nu dit volgens haar door andere rechterlijke colleges ook als passend wordt opgelegd.

De advocaat-generaal baseerde zijn strafeis, onder verwijzing naar de OM-richtlijn kinderpornografie, met name op de bijzondere ongewenstheid van kinderporno. Met name omdat het een feit van algemene bekendheid is dat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Dit met alle nadelige psychische en lichamelijke gevolgen voor die kinderen. Verdachte heeft, aldus de advocaat-generaal, door zijn handelen bijgedragen aan het in stand houden van deze misstanden. Ook heeft de advocaat-generaal gewezen op de grote hoeveelheid bij verdachte aangetroffen afbeeldingen (bijna 20.000) en films (bijna 500). Tenslotte heeft de advocaat-generaal gewezen op het feit dat verdachte door zijn opstelling ter terechtzitting er geen blijk van heeft gegeven het verwijtbare van zijn handelen in te zien.

Het hof is van oordeel dat de hiervoor door de advocaat-generaal genoemde omstandigheden - seksueel misbruik en exploitatie van kinderen, de aangetroffen hoeveelheid afbeeldingen en films en de houding van verdachte – verdachte zwaar aangerekend dienen te worden.

Anderzijds is verdachte niet eerder ter zake soortgelijke feiten veroordeeld en is alleen het bezit bewezen verklaard en niet ook het verspreiden of vervaardigen van kinderporno. Hetgeen doorgaans tot een zwaardere bestraffing zal leiden.

Uit een inventarisatie van vonnissen en arresten die in de periode van 1 januari 2005 tot en met 15 oktober 2007 door de gerechten op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd,volgt dat het bezit van kinderporno veelvuldig wordt bestraft met de combinatie van een taakstraf en een (geheel) voorwaardelijke gevangenisstraf. Hoewel de strafoplegging in een concrete strafzaak in belangrijke mate wordt bepaald door zaaksgebonden omstandigheden (hoeveelheid afbeeldingen, recidive, combinatie met andere strafbare feiten, leeftijd slachtoffer(s), aard van het materiaal, toegepaste dwang, houding dader ten opzichte van de strafwaardigheid van zijn handelen etc.), kan, naar het oordeel van het hof wel een gemiddelde volgen. Ten aanzien van een “gemiddelde” bezitter van kinderpornografisch materiaal wordt een taakstraf voor de duur van 240 uur en 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk passend geacht.

Het hof ziet in de omstandigheden van deze zaak geen aanleiding af te wijken van deze gecombineerde straf.

Gelet daarop acht, het hof oplegging van een taakstraf in de vorm van een werkstraf van na te melden duur passend en geboden.

Met oplegging daarnaast van een voorwaardelijke gevangenisstraf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Beslag

Verdachte heeft afstand gedaan van de onder hem in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen. Gelet daarop zal het hof daaromtrent geen beslissing nemen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze bepalingen luidden ten tijde van de bewezen verklaarde feiten.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezen verklaarde telkens oplevert:

een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Verklaart verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Bepaalt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. W.E.C.A. Valkenburg, voorzitter,

mr. W. van Nierop en mr. Y.G.M. Baaijens- van Geloven,

in tegenwoordigheid van mr. J.H.W. Van der Meijs, griffier,

en op 18 december 2008 ter openbare terechtzitting uitgesproken.