Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2007:BB6422

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
09-10-2007
Datum publicatie
24-10-2007
Zaaknummer
C0600050
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Het hof is evenals de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat aannemelijk is dat [appellant] zelf met de elektriciteitsmeter heeft gefraudeerd. Essent Netwerk heeft in eerste aanleg gesteld en met behulp van foto's onderbouwd dat [appellant] wel degelijk actief bij de hennepteelt was betrokken, omdat ook in het bij zijn woonwagen gelegen schuurtje hennep werd aangetroffen. [..] Terecht heeft de voorzieningenrechter ook overwogen dat [appellant] degene is die van de fraude aan de meter profiteert, nu deze meter immers de door [appellant] verbruikte elektriciteit meet. Onduidelijk is gebleven hoe in de visie van [appellant] derden zouden profiteren van fraude aan zijn meter. [..] Dat eigenaren van hennepkwekerijen ook andere meters dan die van hen zelf kapot maakten om te voorkomen dat zou worden achterhaald wie verantwoordelijk was voor de fraude is slechts een veronderstelling van [appellant], die hij niet heeft onderbouwd en die het hof overigens niet aannemelijk voorkomt. Zelfs indien in het midden wordt gelaten of [appellant] al dan niet heeft gefraudeerd, moet worden aangenomen dat [appellant] enig bedrag aan Essent Netwerk verschuldigd is. Allereerst dient [appellant] te betalen voor de aan hem geleverde elektriciteit. [...] Het hof is voorts van oordeel dat de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen dat op [appellant] een zorgplicht rust met betrekking tot de door Essent Netwerk aan hem ter beschikking gesteld meter en aansluiting. Het enkele feit dat die meter zich op enige afstand van zijn woning bevindt op een voor een ieder toegankelijke plaats doet daar niet aan af en vereist juist extra oplettendheid van [appellant]. Naar het voorlopig oordeel van het hof had [appellant] behoren op te merken dat de meter niet goed functioneerde, nu hij in januari 2004 zelf de meterstand had opgenomen en de gegevens daarvan had doorgegeven, zodat hij had moeten zien dat de meterstand daarna niet meer was veranderd, hoewel hij wel elektriciteit verbruikte. [appellant] is ook om die reden aansprakelijk voor door Essent Netwerk geleden schade die betrekking heeft op de fraude en de daarmee samenhangende omstandigheden. Nu [appellant] zijn verplichting tot betaling aan Essent Netwerk niet nakomt, is Essent Netwerk gerechtigd haar verplichting jegens [appellant] op te schorten totdat [appellant] zijnerzijds aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

typ. CB

rolnr. KG C0600050/HE

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vierde kamer, van 9 oktober 2007,

gewezen in de zaak van:

[APPELLANT],

wonende te [plaats],

appellant bij exploot van dagvaarding van 12 december 2005,

procureur: mr. E.J.P.J.M. Kneepkens,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ESSENT NETWERK B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

geïntimeerde bij gemeld exploot,

procureur: mr. P.J. Wetzels,

op het hoger beroep tegen het door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Hertogenbosch gewezen vonnis van 22 november 2005 tussen appellant - [appellant] - als eiser en geïntimeerde - Essent Netwerk - als gedaagde.

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 133892/KG ZA 05-739)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij memorie van grieven heeft [appellant] één grief aan- gevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog toewijzing van zijn vordering.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft Essent Netwerk producties overgelegd en de grieven bestreden.

2.3. Partijen hebben daarna de gedingstukken aan het hof overgelegd en uitspraak gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep

De grief houdt in dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat [appellant] aansprakelijk is voor de door Essent Netwerk gestelde schade, zodat Essent Netwerk gerechtigd was [appellant] af te sluiten van het netwerk.

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

Tussen [appellant] en Essent Netwerk bestaat een contractuele relatie, op grond waarvan Essent Netwerk aan [appellant] aansluit-, transport- en meetdiensten ter zake de elektriciteits- en gasvoorziening verleent. [appellant] was tot omstreeks 21 juli 2005 klant bij Essent Retail B.V. voor de levering van gas en elektriciteit.

[appellant] woont op een woonwagenkamp in [plaats]. Op 5 oktober 2004 heeft de politie een inval gedaan op dat woonwagenkamp omdat het vermoeden bestond dat er illegaal hennep werd gekweekt. Dat vermoeden bleek gegrond. Bij circa 11 van de circa 18 adressen op het woonwagenkamp werd hennep aangetroffen. Bij controle van de elektriciteitsmeter van [appellant] bleek dat de loodjes daarvan waren verwijderd en dat de zegelschroeven beschadigd waren, wat er op duidt dat de meter open is geweest en dat men daarmee heeft gefraudeerd (prod. 6 bij pleitnota van Essent Netwerk). Essent Netwerk heeft [appellant] vervolgens afgesloten van het elektriciteitsnetwerk. Nadat Essent Netwerk van de gasleverancier van [appellant] bericht had ontvangen dat [appellant] zijn leveringsovereenkomst had opgezegd, heeft Essent Netwerk ook de gasaansluiting van [appellant] afgesloten.

4.1.1. Bij het vergelijken van de meterstanden van 5 oktober 2004 van de elektriciteitsmeter van [appellant] met de door [appellant] op 22 januari 2004 opgegeven meterstanden bleek het volgende (pleitnota van Essent Netwerk, blz. 4, 6e alinea):

meterstanden op 22 januari 2004:

telwerk I 5300 (dagstroom)

telwerk II 7942 (nachtstroom)

meterstanden op 5 oktober 2004:

telwerk I 5300 (dagstroom)

telwerk II 10132 (nachtstroom)

4.1.2. [appellant] heeft van Essent Netwerk een factuur ontvangen ten bedrage van € 918,98. De factuur is samengesteld uit diverse posten. Omdat de meter op telwerk I geen elektriciteitsverbruik van [appellant] aangaf, terwijl het volgens Essent Netwerk hoogst onwaarschijnlijk is dat [appellant] geen dagstroom heeft verbruikt, heeft Essent Netwerk op basis van het gebruik in voorgaande perioden [appellant]s verbruik geschat op 650 kWh ad € 102,83 excl btw. Daarnaast heeft zij posten in rekening gebracht voor werkzaamheden van een monteur voor het afsluiten en het verwijderen van de meter, voor vier werkuren van de projectleider, welke hij heeft besteed aan werkzaamheden in verband met de aangetroffen situatie, waaronder contact met de politie, kosten voor het herstellen van zegels van de hoofdzekeringenkast, onderzoek van de meter, het plaatsen van een nieuwe meter en administratiekosten van de afdeling Fraude van Essent Netwerk. [appellant] heeft betwist dat hij heeft gefraudeerd met de elektriciteitsmeter en hij heeft geweigerd de factuur van Essent Netwerk te voldoen.

4.1.3. Bij exploot van 28 oktober 2005 heeft [appellant] Essent Netwerk in kort geding gedagvaard en gevorderd dat Essent Netwerk werd veroordeeld zodanige maatregelen te nemen dat het voor [appellant] weer mogelijk zou zijn via de door hem gewenste energieleverancier gebruik te maken van het netwerk van Essent Netwerk, op straffe van een dwangsom.

4.1.4. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 22 november 2005 de vordering afgewezen. Zij overwoog dat voorshands weinig aannemelijk is dat een ander dan [appellant] met de meter heeft gefraudeerd, dat Essent Netwerk daarom bevoegd was [appellant] af te sluiten van het netwerk en hem terzake van het geschatte stroomgebruik en de geleden schade aan de meter een rekening te sturen. De hoogte van de rekening achtte zij voldoende onderbouwd en voorshands redelijk.

4.2. [appellant] stelt in hoger beroep dat de aanname van de voorzieningenrechter dat hij zelf heeft geknoeid met de elektriciteitsmeter, omdat alleen hij daarvan heeft geprofiteerd, onjuist is. Hij meent dat juist degenen die hennepkwekerijen hadden, belang hadden bij het kapot maken van de meter, omdat zij dan illegaal stroom konden aftappen. [appellant] stelt dat op geen enkele wijze is vastgesteld dat hij betrokken is geweest bij de fraude en/of de hennepkwekerijen. Omdat hij niet onrechtmatig heeft gehandeld en steeds bereid was de niet gemeten elektriciteit te betalen, acht hij de maatregel van Essent Netwerk ongepast.

4.2.1. Essent Netwerk heeft bij memorie van antwoord gesteld dat zij na het kortgedingvonnis een bodemprocedure tegen [appellant] aanhangig heeft gemaakt met betrekking tot haar vordering op hem en dat de kantonrechter bij vonnis van 28 februari 2007 [appellant] heeft veroordeeld tot betaling aan Essent Netwerk van € 908,98. De processtukken heeft zij overgelegd. Volgens Essent Netwerk heeft [appellant] niets aan haar betaald, ook niet het in rekening gebrachte bedrag voor de geschatte hoeveelheid elektriciteit.

4.3. Nu Essent Netwerk die processtukken bij memorie van antwoord heeft overgelegd en [appellant] daarop niet heeft gereageerd, zal het hof deze stukken thans buiten beschouwing laten.

4.4. Het hof overweegt als volgt. Tussen partijen staat vast dat de verzegeling van de elektriciteitsmeter van [appellant] is verbroken en dat daarmee is gefraudeerd. Essent Netwerk stelt dat ervan moet worden uitgegaan dat [appellant] degene is die geknoeid heeft met de meter, [appellant] ontkent dat hij daarbij actief betrokken was.

4.4.1. Het hof is evenals de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat aannemelijk is dat [appellant] zelf met de elektriciteitsmeter heeft gefraudeerd. Essent Netwerk heeft in eerste aanleg gesteld en met behulp van foto's onderbouwd dat [appellant] wel degelijk actief bij de hennepteelt was betrokken, omdat ook in het bij zijn woonwagen gelegen schuurtje hennep werd aangetroffen. [appellant] heeft hierop niet gereageerd en zijn in algemene bewoordingen gestelde betwisting niet toegelicht. Terecht heeft de voorzieningenrechter ook overwogen dat [appellant] degene is die van de fraude aan de meter profiteert, nu deze meter immers de door [appellant] verbruikte elektriciteit meet. Onduidelijk is gebleven hoe in de visie van [appellant] derden zouden profiteren van fraude aan zijn meter. [appellant] heeft ook niets gesteld om dat te illustreren. Dat eigenaren van hennepkwekerijen ook andere meters dan die van hen zelf kapot maakten om te voorkomen dat zou worden achterhaald wie verantwoordelijk was voor de fraude is slechts een veronderstelling van [appellant], die hij niet heeft onderbouwd en die het hof overigens niet aannemelijk voorkomt.

4.4.2. Zelfs indien in het midden wordt gelaten of [appellant] al dan niet heeft gefraudeerd, moet worden aangenomen dat [appellant] enig bedrag aan Essent Netwerk verschuldigd is. Allereerst dient [appellant] te betalen voor de aan hem geleverde elektriciteit. Hij heeft immers niet betwist dat hij in de periode van januari 2004 tot 5 oktober 2004 elektriciteit heeft verbruikt en hij heeft de door Essent Netwerk gemaakte schatting en daarop gebaseerde berekening niet weersproken. [appellant] heeft erkend dat hij hiervoor een bedrag verschuldigd is en heeft gesteld steeds bereid te zijn geweest voor de niet gemeten elektriciteit te betalen, maar hij heeft niet gesteld dat hij het daarvoor in rekening gebrachte bedrag inmiddels heeft voldaan.

Het hof is voorts van oordeel dat de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen dat op [appellant] een zorgplicht rust met betrekking tot de door Essent Netwerk aan hem ter beschikking gesteld meter en aansluiting. Het enkele feit dat die meter zich op enige afstand van zijn woning bevindt op een voor een ieder toegankelijke plaats doet daar niet aan af en vereist juist extra oplettendheid van [appellant]. Naar het voorlopig oordeel van het hof had [appellant] behoren op te merken dat de meter niet goed functioneerde, nu hij in januari 2004 zelf de meterstand had opgenomen en de gegevens daarvan had doorgegeven, zodat hij had moeten zien dat de meterstand daarna niet meer was veranderd, hoewel hij wel elektriciteit verbruikte. [appellant] is ook om die reden aansprakelijk voor door Essent Netwerk geleden schade die betrekking heeft op de fraude en de daarmee samenhangende omstandigheden.

Nu [appellant] zijn verplichting tot betaling aan Essent Netwerk niet nakomt, is Essent Netwerk gerechtigd haar verplichting jegens [appellant] op te schorten totdat [appellant] zijnerzijds aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Dat betekent dat de grief faalt en dat de vordering van [appellant] terecht is afgewezen.

4.4.3. De tweede grond waarop Essent Netwerk zich baseert voor haar weigering [appellant] weer aan te sluiten op haar netwerk, te weten dat [appellant] thans niet beschikt over een gas- en/of elektriciteitsleverancier, behoeft derhalve geen bespreking.

4.5. De slotsom is dat het bestreden vonnis wordt bekrachtigd en dat [appellant] als de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

5. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [appellant] in de kosten van de procedure in hoger beroep, welke kosten aan de zijde van Essent Netwerk worden begroot op € 291,- aan verschotten en € 894,- aan salaris van de procureur.

Dit arrest is gewezen door mrs. De Groot-van Dijken, Huijbers-Koopman en Hofkes en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 9 oktober 2007.