Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2004:AS4025

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
06-10-2004
Datum publicatie
27-01-2005
Zaaknummer
03/01181
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Niet in geschil is dat belanghebbende zijn onderneming heeft overgedragen aan de B.V.. De Inspecteur maakt met overlegging van de 'Overeenkomst tot regeling van de samenwerking met de vennoten van de voormalige C Groep binnen Kantoor B' voldoende aannemelijk dat de onderneming vervolgens is overgedragen aan Accountants B.V.. Dat belanghebbende dan wel zijn B.V. als registeraccountant werkzaam is gebleven, doet hieraan niet af. Die werkzaamheid vindt na de overdracht immers plaats voor rekening van Accountants B.V., zijnde de B.V. waaraan de praktijk is overgedragen.

Nu de aandelen van Accountants B.V. worden gehouden door een stichting, geldt Accountants B.V. voor belanghebbende en voor de B.V. als een derde. Gesteld noch gebleken is dat de Stichting met belanghebbende dan wel de B.V. vereenzelvigd kan worden. Het bezit van certificaten in de Stichting doet aan het vorenstaande niet af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2005/11.11 met annotatie van Redactie
FutD 2005-0232
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 03/01181

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

U I T S P R A A K

Uitspraak van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige

Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst Z (hierna: de Inspecteur) op het bezwaarschrift betreffende na te melden aanslag.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Aan belanghebbende is voor het jaar 1997 een aanslag in de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen opgelegd naar een belastbaar inkomen van fl. 523.227,=, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is verlaagd tot een opgelegd naar een belastbaar inkomen van fl. 458.851,=.

1.2. Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij het hof.

Ter zake van dit beroep heeft de griffier van belanghebbende een griffierecht geheven van € 31,=.

De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

1.3. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgehad op 20 augustus 2004 te 's-Hertogenbosch.

Aldaar zijn toen verschenen en gehoord de heer mr. M, verbonden aan B B.V. te Z, als gemachtigde van belanghebbende, alsmede, namens de Inspecteur, de heer drs. S en mevrouw H.

1.4. Het hof heeft vervolgens het onderzoek ter zitting gesloten.

2. Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat, als tussen partijen niet in geschil, dan wel door een van hen gesteld en door de wederpartij niet of niet voldoende weersproken, het volgende vast:

2.1. Belanghebbende is registeraccountant. Tot 1 januari 1997 oefende hij zijn beroep uit als vennoot in de maatschap C Groep. Met ingang van 1 januari 1997 hebben de vennoten van deze maatschap hun activiteiten ondergebracht in even zovele besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (hierna: de persoonlijke houdstermaatschappijen). Voor belanghebbende was dat X B.V. (hierna: de B.V.).

2.2. Per dezelfde datum hebben de persoonlijke houdstermaatschappijen de in maatschapverband uitgeoefende praktijk inclusief de cliëntenportefeuille overgedragen aan Kantoor B Accountants B.V. (hierna: Accountants B.V.). De aandelen in Accountants B.V. worden gehouden door V B.V.. De aandelen in V B.V. zijn in handen van de Stichting administratiekantoor B B.V. (hierna: de Stichting).

2.3. In het kader van de samenwerking tussen de vennoten van Accountants B.V. en de vennoten van de C Groep, heeft de Stichting, C Groep B.V. opgericht, waarin de Stichting alle aandelen houdt. C Groep B.V. ontvangt een winstaandeel van Accountants B.V.. Dat winstaandeel bedraagt 25% van de omzet die wordt behaald uit de door de persoonlijke houdstermaatschappijen aan Accountants B.V. overgedragen praktijken.

2.4. Door de Stichting zijn twee soorten certificaten van aandelen in C Groep B.V. uitgegeven. De eerste soort is uitgegeven aan de voormalige aandeelhouders van Accountants B.V.. De tweede soort is uitgegeven aan de persoonlijke houdstermaatschappijen, waaronder de B.V.. De B.V. bezat in het onderhavige jaar geen certificaten van de eerste soort.

2.5. De persoonlijke houdstermaatschappijen hebben recht op een management-fee die bij het aangaan van de samenwerking fl. 200.000,= exclusief BTW per jaar bedroeg. Winsten van C Groep B.V. die na uitbetaling van de management-fees overblijven, worden aan de persoonlijke houdstermaatschappijen uitgekeerd in verhouding tot de omvang van het certificatenbezit.

3. Geschil, alsmede standpunten en conclusies van partijen

3.1. Belanghebbende heeft ter zitting het eerste geschilpunt met betrekking tot de correctie privé-gebruik auto uitdrukkelijk laten vallen. Het nog resterende geschil betreft de vraag of de B.V. kwalificeert als verzekeraar als bedoeld in artikel 45, zevende lid, onderdeel a, sub 2, van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 (tekst 1997; hierna: de Wet IB 1964)

Belanghebbende is primair van oordeel dat de B.V. de onderneming van belanghebbende niet aan een derde heeft overgedragen, omdat de B.V. de onderneming van belanghebbende heeft voortgezet;

Subsidiair is belanghebbende van mening dat voldaan is aan de voorwaarden van (de voorganger van) het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 3 december 1999, nr. DB99/474, opnieuw uitgebracht op 21 maart 2001, CPP2001/794M (hierna: het Besluit).

De Inspecteur is bij zowel het primair als het subsidiair gestelde, de tegenovergestelde opvatting toegedaan.

3.2. Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken, van al welke stukken de inhoud als hier ingevoegd moet worden aangemerkt. Ter zitting hebben zij hieraan, zakelijk weergegeven, nog het volgende toegevoegd:

Belanghebbende

Van staking van de praktijk is geen sprake. Belanghebbende oefent nog steeds het zelfstandig beroep van registeraccountant uit. In juridische zin hebben de vroegere leden van de maatschap C Groep evenwel geen zeggenschap over Accountants B.V., de vennootschap waaraan de onderneming uiteindelijk is overgedragen. In economische zin is de overdracht door de B.V. aan Accountants B.V. geen overdracht aan een derde.

De Inspecteur

Er is geen aandeelhoudersband tussen belanghebbende en de onderneming. De onderneming is overgedragen aan Accountants B.V.. Belanghebbende is daarvan geen aandeelhouder. Zijn persoonlijke houdstermaatschappij is dat evenmin. Ook aan de ratio van de lijfrentepremieaftrek wordt niet voldaan. De aftrek is bedoeld voor gevallen waarin de overnemer de koopprijs van de onderneming niet kon financieren. Daarvan was hier geen sprake.

3.3. Belanghebbende concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de bestreden uitspraak en vermindering van de aanslag tot een opgelegd naar een belastbaar inkomen van fl. 125.125,=.

De Inspecteur concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

4. Beoordeling van het geschil

4.1. Niet in geschil is dat belanghebbende zijn onderneming heeft overgedragen aan de B.V.. De Inspecteur maakt met overlegging van de 'Overeenkomst tot regeling van de samenwerking met de vennoten van de voormalige C Groep binnen Kantoor B' voldoende aannemelijk dat de onderneming vervolgens is overgedragen aan Accountants B.V.. Dat belanghebbende dan wel zijn B.V. als registeraccountant werkzaam is gebleven, doet hieraan niet af. Die werkzaamheid vindt na de overdracht immers plaats voor rekening van Accountants B.V., zijnde de B.V. waaraan de praktijk is overgedragen.

4.2. Nu de aandelen van Accountants B.V. worden gehouden door een stichting, geldt Accountants B.V. voor belanghebbende en voor de B.V. als een derde. Gesteld noch gebleken is dat de Stichting met belanghebbende dan wel de B.V. vereenzelvigd kan worden. Het bezit van certificaten in de Stichting doet aan het vorenstaande niet af.

4.3. Het staat vast dat de overdracht van de onderneming door de B.V. aan Accountants B.V. reeds was overeengekomen toen belanghebbende zijn onderneming in de B.V. inbracht.

4.4. Alsdan is ingevolge het gestelde in het arrest van de Hoge Raad van 8 november 2000, BNB 2001/188, geen sprake van een overdracht als bedoeld is in artikel 45, zevende lid, onderdeel a, sub 2, van de Wet IB 1964.

4.5. De omstandigheid dat de B.V. via een management-fee en uitkeringen op één van de twee soorten certificaten gerechtigd blijft tot een deel van de opbrengsten van de aan Accountants B.V. overgedragen onderneming is onvoldoende om te kunnen spreken van een 'reëel geval' als bedoeld in het Besluit.

4.6. Gelet op het vorenstaande is het gelijk met betrekking tot de in geschil zijnde vraag aan de zijde van de Inspecteur, zodat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.

5. Proceskosten

Het hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

6. Beslissing

Het hof verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door N. van Beelen, voorzitter, J.W. Zwemmer en A.J. van Soelen, en voor wat betreft de beslissing in tegenwoordigheid van M.H.W.N. Lammers, griffier, in het openbaar uitgesproken op: 6 oktober 2004

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden op: 6 oktober 2004

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Het instellen van beroep in cassatie geschiedt door het indienen

van een beroepschrift bij dit gerechtshof (Postadres: Postbus

70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch).

2. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van de bestreden

uitspraak overgelegd.

3. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in

cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is een griffierecht verschuldigd.

Na het instellen van beroep ontvangt U een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. Indien U na een mondelinge uitspraak griffierecht hebt betaald ter verkrijging van de vervangende schriftelijke uitspraak van het gerechtshof, komt dit in mindering op het griffierecht dat is verschuldigd voor het indienen van beroep in cassatie.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.