Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2004:AR7177

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
26-10-2004
Datum publicatie
08-12-2004
Zaaknummer
01/00713
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vast staat dat belanghebbende zich tot verweerder heeft gericht met een verzoek om toezending van kopieën betreffende het verlenen van een milieuvergunning aan een veehouderij. Eveneens staat vast dat van belanghebbende bij kennisgeving van 28 december 2000 ter zake van dit verzoek leges tot een totaalbedrag van fl. 60,65 zijn geheven, dat hiervan een bedrag van fl. 29,15 betrekking heeft op 53 kopieën (...) en dat hiervan een bedrag van fl. 31,50 betrekking heeft op het in behandeling nemen van het verzoek om informatie (...).

Belanghebbende bestrijdt de juistheid van deze kennisgeving. Zij meent dat gezien de hoogte van het bedrag van fl. 0,55 per kopie hierin een bedrag geacht moet worden te zijn begrepen voor de ten behoeve van het opzoeken en kopiëren bestede tijd, dat gelet op de hoogte van laatstbedoeld bedrag en het daarnaast heffen van het onder 1 genoemde bedrag van fl. 31,50 de bij de legesverordening behorende tabelpost 5.1.12 in strijd is met artikel 19.1 van de Wet milieubeheer en dat derhalve in zoverre de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel onverbindend zijn.

Wetsverwijzingen
Gemeentewet 229
Gemeentewet 229b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2005/284
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 01/00713

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de Vereniging X te Y tegen de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten te Nuenen (hierna: de verweerder) op haar bezwaarschrift betreffende de van haar bij kennisgeving van 28 december 2000 geheven leges ad fl. 60,65.

Het onderzoek ter zitting

Het onderzoek ter zitting van de zaak heeft met gesloten deuren plaatsgevonden ter zitting van het Hof van 12 oktober 2004 te 's-Hertogenbosch. Aldaar zijn toen verschenen en gehoord de gemachtigde van belanghebbende, alsmede, de verweerder.

Na behandeling van de zaak heeft het Hof heden, 26 oktober 2004, de volgende mondelinge uitspraak gedaan.

De beslissing

Het Hof verklaart het beroep ongegrond.

De gronden

1. Vast staat dat belanghebbende zich tot verweerder heeft gericht met een verzoek om toezending van kopieën betreffende het verlenen van een milieuvergunning aan een veehouderij. Eveneens staat vast dat van belanghebbende bij kennisgeving van 28 december 2000 ter zake van dit verzoek leges tot een totaalbedrag van fl. 60,65 zijn geheven, dat hiervan een bedrag van fl. 29,15 betrekking heeft op 53 kopieën (post 1.1.2. van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2000) en dat hiervan een bedrag van fl. 31,50 betrekking heeft op het in behandeling nemen van het verzoek om informatie (post 5.1.12 van genoemde tabel).

2. Belanghebbende bestrijdt de juistheid van deze kennisgeving. Zij meent dat gezien de hoogte van het bedrag van fl. 0,55 per kopie hierin een bedrag geacht moet worden te zijn begrepen voor de ten behoeve van het opzoeken en kopiëren bestede tijd, dat gelet op de hoogte van laatstbedoeld bedrag en het daarnaast heffen van het onder 1 genoemde bedrag van fl. 31,50 de bij de legesverordening behorende tabelpost 5.1.12 in strijd is met artikel 19.1 van de Wet milieubeheer en dat derhalve in zoverre de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel onverbindend zijn.

3. Voor onverbindendverklaring is eerst plaats ingeval een regeling zou zijn getroffen die in strijd is met enig algemeen rechtsbeginsel - hetgeen in het onderhavige geval is gesteld noch gebleken - of waarvan het duidelijk is (in die zin dat het op voorhand duidelijk moet zijn geweest) dat zij moet leiden tot een legesheffing die de wetgever bij het toekennen van de bevoegdheid tot het heffen van leges als bedoeld in artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet niet op het oog kan hebben gehad.

De onder 1 vermelde feiten leiden niet tot de gevolgtrekking dat zich hier een dergelijk geval voordoet.

Nu overigens ook niet is gesteld of gebleken dat de legesverordening in strijd is met het bepaalde in artikel 229b, eerste lid, van de Gemeentewet, komt het Hof tot de slotsom dat hij niet bevoegd is tot kennisneming van het geschil omtrent de hoogte van de in rekening gebrachte kosten.

4. De rechter in belastingzaken heeft niet de bevoegdheid zich uit te spreken over bepalingen van de Wet milieubeheer. Het is dan ook niet aan de rechter in belastingzaken om aan te geven wat verstaan dient te worden onder de woorden "tegen vergoeding van ten hoogste de kosten" als bedoeld in artikel 19.1 van deze wet. Het Hof komt derhalve niet toe aan beantwoording van de vraag of de tabel op dit punt in strijd is met de Wet milieubeheer.

5. Gelet op het vorenstaande is van belanghebbende terecht het onderhavige bedrag aan leges geheven, zodat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.

6. Nu het gelijk aan de zijde van de verweerder is en bijzondere omstandigheden niet zijn gesteld of gebleken, vindt het Hof geen aanleiding de verweerder te veroordelen in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

Aldus gedaan door J.Th. Simons, lid van voormelde Kamer, en op 26 oktober 2004 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van Th.A.J. Kock, griffier.

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden op: 1 november 2004

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak dit gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke (Postadres: Postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch).

Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht voor belanghebbende € 204,50. Het bestuursorgaan is voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak eveneens een griffierecht van € 204,50 verschuldigd.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.