Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2003:AI0170

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
14-07-2003
Datum publicatie
22-07-2003
Zaaknummer
20.000678.02
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBBRE:2002:AE0485
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte en zijn mededaders hebben zich daarna in een auto teruggetrokken en hebben vervolgens het plan beraamd om de woning van [slachtoffer] in brand te steken. De tenuitvoerlegging van dit plan heeft uiteindelijk geresulteerd in de dood van [slachtoffer], die zich op het moment van de brandstichting nog steeds op zijn slaapkamer bevond.

[slachtoffer] is bij deze brand omgekomen door koolmonoxidevergiftiging en rookgassen. Aan de nabestaanden van het slachtoffer is een niet te compenseren verdriet toegebracht.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 287
Wetboek van Strafrecht 289
Wetboek van Strafrecht 311
Wetboek van Strafrecht 45
Wetboek van Strafrecht 47
Wetboek van Strafrecht 57
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

tegenspraak;

na aanh: oip

GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor strafzaken

A R R E S T

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda van 12 maart 2002 in de strafzaak onder de parketnummers 02/004437-01 en 02/018517-01 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum] 1978 ,

volgens eigen opgave wonende te [adres],

thans preventief gedetineerd in het Huis van Bewaring De Boschpoort te Breda,

volgens de gemeentelijke basisadministratie thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tijdig tegen genoemd vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep moet, blijkens het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, worden begrepen als uitdrukkelijk beperkt tot de veroordeling ter zake van hetgeen aan de verdachte ten aanzien van parketnummer 02/004437-01 onder 1, onder 2 en onder 3 en ten aanzien van parketnummer 02/018517-01 onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5 is ten laste gelegd. Al hetgeen hierna wordt overwogen en beslist heeft uitsluitend betrekking op dat gedeelte van het beroepen vonnis dat aan het oordeel van het hof is onderworpen.

Het onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en de terechtzitting in hoger beroep.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen van de zijde van de verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd, reeds omdat -na wijziging van de tenlastelegging in hoger beroep- de grondslag waarop het hof recht doet anders is komen te luiden.

De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd:

PRO MEMORIE.

In deze weergave van de tenlastelegging zijn de in hoger beroep toegelaten wijzigingen begrepen.

Voor zover in de tenlastelegging schrijffouten voorkomen, zijn die in deze weergave van de tenlastelegging door het hof verbeterd. De verdachte is door deze verbetering niet in de verdediging geschaad.

De bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten aanzien van parketnummer 02/004437-01 onder 1 primair, onder 2 primair en onder 3 primair en het ten aanzien van parketnummer 02/018517-01 onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat hij:

ten aanzien van parketnummer 02/004437-01:

1. op meerdere tijdstippen op 3 september 2001 in de middag en vroege avond te Tilburg ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven tezamen en in vereniging met zijn mededaders telkens met dat opzet met geschoeide voeten heeft geschopt/getrapt en met de vuisten heeft geslagen tegen het hoofd en de armen en benen en romp van die [slachtoffer] (ook terwijl die [slachtoffer] op de grond lag) en heeft getrokken aan die [slachtoffer] en heeft gegooid met die [slachtoffer], terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. op 3 september 2001 in de avond rond 22.00 uur te Tilburg in de [adres] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven tezamen en in vereniging met zijn mededaders met dat opzet:

- gewapend met een mes en beitel en breekijzer de woning van die [slachtoffer] en diens moeder, [betrokkene], heeft betreden en (hebbende die [slachtoffer] een heenkomen gezocht in een slaapkamer in die woning en hebbende die [slachtoffer] zich aldaar verscholen en verschanst)

- meermalen op de slaapkamerdeur heeft geramd en

- meermalen met een breekijzer op en door de slaapkamerdeur heeft geramd/gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3. op 4 september 2001 te circa 01.00 uur te Tilburg tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers hebben verdachte en zijn mededaders met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg in de woning waarin die [slachtoffer] woonde en waarin hij zich op dat moment bevond brand gesticht, tengevolge waarvan rookgassen en koolmonoxide zijn ontstaan door het inademen van welke rookgassen en koolmonoxide die [slachtoffer] die zich in zijn gebarricadeerde slaapkamer op de bovenverdieping van die woning bevond, is overleden.

ten aanzien van parketnummer 02/018517-01:

1. op een tijdstip in de periode van 27 juli 2001 tot en met 28 juli 2001 te Berkel-Enschot, gemeente Tilburg, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een bedrijfspand gelegen aan de [straat] heeft weggenomen twee kratten bier, toebehorende aan [benadeelde 1], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

2. op een tijdstip in de periode van 4 augustus 2001 tot en met 5 augustus 2001 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een bedrijfspand gelegen aan de [straat] heeft weggenomen een hoeveelheid hondenvoer en frisdrank, toebehorende aan [benadeelde 2], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

3. op een tijdstip in de periode van 4 augustus 2001 tot en met 5 augustus 2001 te Waalwijk tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een bedrijfspand gelegen aan [straat] heeft weggenomen een laptop, toebehorende aan [benadeelde 3], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

4. op 14 juli 2001 te Berkel-Enschot, gemeente Tilburg, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een bedrijfspand gelegen aan de [straat] heeft weggenomen een aantal kratten bier, toebehorende aan [benadeelde 1], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

5. op een tijdstip in de periode van 3 augustus 2001 tot en met 4 augustus 2001 te Waalwijk tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een bedrijfspand gelegen aan [straat] heeft weggenomen drie kratten bier, toebehorende aan [benadeelde 4], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak.

Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte ten aanzien van parketnummer 02/004437-01 onder 1 primair, onder 2 primair en onder 3 primair en ten aanzien van parketnummer 02/018517-01 onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5 meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen, zodat de verdachte daarvan moet worden vrijgesproken.

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen

PRO MEMORIE

De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

Ten aanzien van het onder parketnummer 02/004437-01, onder 1 primair bewezenverklaarde heeft de raadsman van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep gepleit voor vrijspraak. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat bij verdachte en zijn mededaders telkens het opzet op de dood van het slachtoffer heeft ontbroken.

Het hof overweegt dat uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte en zijn mededaders het [slachtoffer] meermalen met kracht met geschoeide voeten hebben geschopt en met vuisten hebben geslagen tegen zijn hoofd, armen, benen en romp, terwijl het slachtoffer zich op de grond bevond.

Het hof is van oordeel dat verdachte aldus welbewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat [slachtoffer] tengevolge van vorenstaande handelingen van het leven zou worden beroofd, in aanmerking genomen dat -naar van algemene bekendheid is- het gedurende langere tijd met kracht slaan en schoppen op nagenoeg alle delen van het menselijk lichaam, waaronder ook het hoofd, dodelijk letsel kan veroorzaken.

Verdachte en zijn mededaders hebben mitsdien steeds gehandeld met het voor poging tot doodslag vereiste opzet in de zin van voorwaardelijk opzet.

Het verweer van de raadsman wordt verworpen.

Voorts heeft de raadsman van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep ten aanzien van het onder parketnummer 02/004437-01, onder 1 primair bewezenverklaarde aangevoerd dat er sprake is geweest van vrijwillige terugtred, nu het niet intreden van de dood van het slachtoffer slechts het gevolg is geweest van het besluit van verdachte en zijn mededaders te stoppen met het slaan en schoppen van [slachtoffer].

Ook dit verweer dient te worden verworpen.

Verdachte en zijn mededaders hebben alle handelingen verricht die tot de dood van het slachtoffer konden leiden. Dat het gestel en het uithoudingsvermogen van het slachtoffer kennelijk van dien aard zijn geweest dat de dood niet is ingetreden, is niet een van de wil van de dader afhankelijke omstandigheid als bedoeld in artikel 46b van het Wetboek van Strafrecht. Van vrijwillige terugtred is derhalve geen sprake.

Ten aanzien van het onder parketnummer 02/004437-01, onder 2 primair bewezenverklaarde heeft de raadsman gepleit voor vrijspraak. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de bewezenverklaarde gedragingen van verdachte en zijn mededaders niet een begin van uitvoering van het misdrijf poging tot doodslag opleveren.

Grotendeels in navolging van de rechtbank overweegt het hof dienaangaande als volgt.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte en zijn mededaders -korte tijd na de eerder op die dag begane mishandelingen van [slachtoffer] - gewapend met messen, breekijzers en een beitel de woning van [slachtoffer] zijn binnengedrongen. Uit onder meer de verklaringen van respectievelijk [mededader 1] en [getuige] blijkt dat verdachte daarbij, kort vóór het naar binnengaan van de woning van [slachtoffer], tegen zijn mededaders heeft gezegd: "Ik steek hem (het hof begrijpt dat op [slachtoffer] wordt gedoeld) neer" en "Als [slachtoffer] direct weer komt, dan pakken we hem weer of steken hem neer", waarbij hij, verdachte, een stekende beweging maakte met een mes in zijn handen.

Binnengekomen in de woning van [slachtoffer] herkende verdachte de zich boven in het trapgat bevindende [slachtoffer], waarop verdachte samen met [mededader 1] en [mededader 2] naar boven is gelopen. Op de bovenverdieping heeft [mededader 1], na kort zoeken, de slaapkamerdeur waarachter [slachtoffer] verscholen zat, gevonden. Door middel van hard trappen en gebruikmakend van breekijzers, waarbij [mededader 1] met zijn koevoet een aantal malen dwars door de deur heen heeft geramd, hebben verdachte en zijn mededaders gepoogd zich toegang te verschaffen tot de slaapkamer van [slachtoffer]. Hieromtrent is door [mededader 1] verklaard dat hij op dat moment zo opgefokt was, dat indien hij de deur zou hebben opengekregen, hij de persoon die zich in de slaapkamer bevond, dood zou hebben kunnen slaan.

[mededader 2] verklaart over het desbetreffende moment dat indien het gelukt zou zijn om de slaapkamerdeur van [slachtoffer] open te krijgen. [slachtoffer] op dat moment zijn hersens zouden zijn ingeslagen of [slachtoffer] aan het mes zou zijn geregen.

Naar het oordeel van het hof moeten vorenstaande gedragingen worden beschouwd als naar hun uiterlijke verschijningsvorm te zijn gericht op voltooiing van het voorgenomen misdrijf doodslag en mitsdien als een begin van uitvoering van dat misdrijf.

Het verweer van de raadsman wordt mitsdien verworpen.

Ook ten aanzien van het onder parketnummer 02/004437-01, onder 3 primair bewezenverklaarde heeft de raadsman van de verdachte gepleit voor vrijspraak. De raadsman heeft daartoe gesteld dat uit de voorhanden bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat er een vooraf beraamd plan bestond om het slachtoffer door brandstichting te doden. De voorbedachten rade is derhalve in de visie van de raadsman niet te bewijzen.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Blijkens de gebezigde bewijsmiddelen is door verdachte en zijn mededaders op een gegeven moment het plan beraamd om de woning van [slachtoffer] in brand te steken. Overeenkomstig dit plan is vervolgens door verdachte en [mededader 1] brand gesticht in de woning waarin die [slachtoffer] woonde en waarin hij zich op dat moment bevond. In het tijdsverloop tussen het beramen van het plan en de uitvoering daarvan zijn er meerdere momenten geweest waarop verdachte en zijn mededaders zich hebben kunnen bezinnen op en zich rekenschap hebben kunnen geven van de betekenis en de gevolgen van de voorgenomen daad. Desondanks hebben zij zich niet gedistantieerd van de (verdere) tenuitvoerlegging van het genomen besluit.

Nadat verdachte en [mededader 1] de woning van [slachtoffer] hadden betreden hebben zij er zich op geen enkel moment en op geen enkele wijze van vergewist of zich iemand in de woning bevond. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat verdachte en zijn mededaders [slachtoffer] het laatst op de bovenverdieping van de woning hadden gezien en zij hem daarna de woning niet hebben zien verlaten, bestond er voor hen geen enkele reden om te veronderstellen dat [slachtoffer] zich niet meer in de woning zou bevinden. Het gegeven dat bij het binnentreden van de woning van [slachtoffer], verdachte -nadat [mededader 1] was gestruikeld over een stoel- [mededader 1] direct heeft gewaarschuwd dat hij stil moest zijn en niet zoveel lawaai moest maken, geeft er naar het oordeel van het hof juist blijk van dat verdachte en zijn mededaders met de aanwezigheid van iemand in de woning rekening hielden.

Naar het oordeel van het hof hebben verdachte en zijn mededaders, gelet op het vorenoverwogene, welbewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat [slachtoffer] ergens in de woning aanwezig zou zijn en dat deze als gevolg van het in brand steken van de benedenverdieping van de woning zou komen te overlijden. De stelling van de verdediging dat het opzet op de dood van [slachtoffer] zou ontbreken, omdat verdachte en [mededader 1] ervan uit mochten gaan dat de brand tot de benedenverdieping beperkt zou blijven, wordt door het hof verworpen, aangezien niet aannemelijk is geworden dat er bij hen sprake was van enige deskundigheid met betrekking tot het maken en beheersen van vuur en er deswege geen enkele aanleiding voor hen was om ervan uit te gaan dat de door hen op de benedenverdieping gestichte brand en/of de gevolgen daarvan zich niet over het resterende deel van de woning zou(den) uitbreiden.

Verdachte en zijn mededaders hebben derhalve minstgenomen voorwaardelijk opzet op de dood van [slachtoffer] gehad.

Dit betoog van de raadsman wordt derhalve door het hof gepasseerd.

Het hof acht op grond van het vorenstaande wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn mededaders opzettelijk en met voorbedachte raad [slachtoffer] van het leven hebben beroofd.

De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit.

Het ten aanzien van parketnummer 02/004437-01 onder 1 bewezen verklaarde is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht junctis de artikelen 45, 47 en 57 van die wet.

Het ten aanzien van parketnummer 02/004437-01 onder 2 bewezen verklaarde is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht junctis de artikelen 45 en 47 van die wet.

Het ten aanzien van parketnummer 02/004437-01 onder 3 bewezen verklaarde is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht juncto artikel 47 van die wet.

Het ten aanzien van parketnummer 02/018517-01 onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5 bewezen verklaarde is telkens als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 310 juncto artikel 311, eerste lid aanhef en onder 4 en onder 5 van het Wetboek van Strafrecht.

Het moet worden gekwalificeerd zoals hierna in de beslissing wordt vermeld.

De strafbaarheid van de verdachte

Het hof heeft kennis genomen van de omtrent de geestvermogens van verdachte uitgebrachte rapport nr. 8588, d.d. 20 juni 2003 opgemaakt door de psycholoog H.E.W. Koornstra en de psychiater F.R. Kruisdijk, werkzaam bij het Pieter Baan Centrum, psychiatrische observatiekliniek te Utrecht. Dit rapport houdt onder meer in als conclusie en advies -zakelijk weergegeven-:

De onderzochte was ten tijde van het plegen van de hem ten laste gelegde feiten onder parketnummer 02/018517-01, sub 1 tot en met 6, weliswaar lijdende aan een gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis zijner geestvermogens, doch deze feiten kunnen -indien bewezen- hem volledig worden toegerekend.

De onderzochte was ten tijde van het plegen van de hem ten laste gelegde feiten onder parketnummer 02/004437-01, sub 1 tot en met 3, lijdende aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis zijner geestvermogens, dat deze feiten -indien bewezen- hem slechts in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening dat onderzochte ten tijde van het plegen van de hem ten laste gelegde feiten onder parketnummer 02/004437-01, sub 1 tot en met 3, weliswaar de ongeoorloofdheid hiervan heeft kunnen inzien, doch in mindere mate dan de gemiddeld normale mens in staat is geweest zijn wil in vrijheid -overeenkomstig een dergelijk besef- te bepalen.

Het hof neemt dit oordeel over en maakt het tot de zijne.

Nu er ook overigens geen omstandigheid aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit, is de verdachte derhalve strafbaar.

De redengeving van de op te leggen straf of maatregel

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan zeer ernstige en gruwelijke geweldsmisdrijven die de samenleving diep hebben geschokt.

In de middag van [pleegdatum] hebben verdachte en zijn twee mededaders [mededader 2] en [mededader 1] zich schuldig gemaakt aan twee zeer brute geweldplegingen jegens hun buurtbewoner, psychiatrisch patiënt, [slachtoffer]. [slachtoffer] is daarbij tot tweemaal toe op beestachtige wijze door hen mishandeld.

Na deze geweldplegingen zijn verdachte en zijn mededaders in de avond van [pleegdatum], gewapend met breekijzers, messen en een beitel, naar de woning van [slachtoffer] gegaan, alwaar zij [slachtoffer] op de bovenverdieping, verschanst achter een slaapkamerdeur aantroffen. Hierop hebben verdachte en zijn mededaders getracht zich met fors geweld, daarbij gebruik makende van de meegenomen breekijzers, toegang te verschaffen tot de slaapkamer van [slachtoffer], hetgeen evenwel niet gelukt is.

Verdachte en zijn mededaders hebben zich daarna in een auto teruggetrokken en hebben vervolgens het plan beraamd om de woning van [slachtoffer] in brand te steken. De tenuitvoerlegging van dit plan heeft uiteindelijk geresulteerd in de dood van [slachtoffer], die zich op het moment van de brandstichting nog steeds op zijn slaapkamer bevond.

[slachtoffer] is bij deze brand omgekomen door koolmonoxidevergiftiging en rookgassen. Aan de nabestaanden van het slachtoffer is een niet te compenseren verdriet toegebracht.

Gelet op het vorenoverwogene en in aanmerking genomen:

- de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- het zeer gewelddadig karakter van het onder parketnummer 02/004437-01 bewezen verklaarde en de maatschappelijke verontrusting die daarvan het gevolg is, in combinatie met de behoefte aan vergelding en de gewenste beveiliging van de maatschappij met het oog op het gevaar van recidive, dat de verdachte ter zake van soortgelijke feiten als onder parketnummer 02/018517-01 bewezen verklaard reeds vele malen eerder is veroordeeld, is het hof van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming van na te melden duur met zich brengt.

Bij de bepaling van de hoogte van deze staf heeft het hof rekening gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte ter zake de feiten 1 tot en met 3 op de tenlastelegging onder parketnummer 02/004437-01.

In hierboven genoemde rapport van het Pieter Baan Centrum wordt voorts het volgende gerelateerd. De bij het onderzoek geconstateerde persoonlijkheidsstoornis, te weten een antisociale persoonlijkheidsstoornis met borderline en narcistische trekken met daarbij een ernstig tekortschietende impulscontrole opgestuwd door ADHD, vormt bij betrokkene een blijvende beperking voor de rest van zijn leven.

Wat betreft de recidivekans kan geconstateerd worden dat het huidige onder parketnummer 02/004437-01, sub 1 tot en met 3 ten laste gelegde, niet tot een proces van bezinning of herziening van standpunt heeft geleid. Betrokkene denkt nog exact hetzelfde over het slachtoffer en migranten in het algemeen als voor het delict. Er bestaat verder geen remming van het geweten op de impulsen gezien betrokkenes antisociale persoonlijkheidsstoornis.

De combinatie van de in betrokkenes ernstige psychopathologie verankerde en onwrikbare denkbeelden over anderen en de hieraan gekoppelde vermeende rechtvaardiging voor agressief handelen met een potentieel slachtoffer dat de eerste afschrikwekkende signalen negeert of niet begrijpt, kan zeker een recidive in de toekomst tot gevolg hebben.

Bij betrokkene bestaat geen enkel inzicht in zijn psychopathologie en ontbreekt elke motivatie voor behandeling hiervan, zodat het onderzoekend team adviseert betrokkene de maatregel van terbeschikkingstelling op te leggen, met bevel tot verpleging van overheidswege. Via een langdurig proces van gedragsbeïnvloeding en het verwerven van inzicht in eigen denken, zal betrokkene meer controle op de eigen impulsen moeten verkrijgen en sterk vervormde cognities tijdig moeten leren onderkennen die deze impulsen doen ontremmen.

Het hof neemt deze deskundige oordelen over en maakt deze tot de zijne.

Op grond van het oordeel dat ten tijde van het plegen van de onder parketnummer 02/004437-01, sub 1 tot en met 3, er bij verdachte sprake was van een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens en dat de kans dat een soortgelijk feit zich, gezien betrokkenes problematiek en het gegeven dat bij hem ieder ziektebeeld ontbreekt, zal herhalen waarschijnlijk is, is het hof van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling, met bevel dat de ter beschikking gestelde van overheidswege zal worden verpleegd, eist.

Bij gelegenheid van het onderzoek naar de feiten waarvoor de verdachte is vervolgd, zijn de in de beslissing als zodanig te noemen voorwerpen in beslag genomen. Zij behoren aan de verdachte toe, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Deze voorwerpen zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en met het algemeen belang. Uit de aard van de voorwerpen volgt dat zij kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven. Deze voorwerpen zullen aan het verkeer worden onttrokken.

Van de in de beslissing als zodanig te noemen voorwerpen, onder de verdachte in beslag genomen, welke nog niet teruggegeven is, zal de teruggave aan de verdachte worden gelast.

De vordering van de benadeelde partij

[benadeelde partij], wonende te [adres], heeft zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend.

De eerste rechter heeft de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering en bepaald dat zij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 2 oktober 2002 heeft [benadeelde partij] te kennen gegeven haar vordering in deze strafzaak verder niet te willen handhaven. Na sluiting en heropening van het onderzoek heeft weliswaar mr. Geels ter zitting d.d. 30 juni 2003, onder overlegging van schriftelijke stukken, te kennen gegeven dat het niet de bedoeling van [benadeelde partij] zou zijn geweest haar vordering niet te handhaven, doch die omstandigheid rechtvaardigt naar het oordeel van het hof niet dat [benadeelde partij] haar vordering in dit stadium van de strafzaak alsnog opnieuw kan instellen. Deze vordering zal zij slechts, indien zij dit wenselijk acht, bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen.

Nu de benadeelde partij haar vordering ter zake van geleden schade in hoger beroep niet heeft gehandhaafd behoeft daarop niet meer te worden beslist.

De vordering tot tenuitvoerlegging

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep de tenuitvoerlegging gevorderd van vier weken gevangenisstraf. Blijkens de stukken uit het strafdossier heeft het Openbaar Ministerie echter geen vordering tenuitvoerlegging ex artikel 14h van het Wetboek van Strafrecht ingediend. Het hof is mitsdien van oordeel dat deze ter zitting gedane vordering op een misverstand berust. Het hof zal deze als niet gedaan beschouwen.

De toegepaste wettelijke voorschriften

De strafoplegging is gegrond op de artikelen: 10, 27, 36b, 36c, 36d, 37a, 37b, 45, 47, 57, 287, 289, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

B E S L I S S I N G:

Het hof:

Vernietigt het beroepen vonnis en doet opnieuw recht.

Verklaart, zoals hiervoor is overwogen, wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het ten aanzien van parketnummer 02/004437-01 onder 1 primair, onder 2 primair en onder 3 primair en het ten aanzien van parketnummer 02/018517-01 onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte ten aanzien van parketnummer 02/004437-01 onder 1 primair, onder 2 primair en onder 3 primair en het ten aanzien van parketnummer 02/018517-01 onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert:

t.a.v. parketnummer 02/004437-01:

feit 1 primair: "Medeplegen van poging tot doodslag, meermalen gepleegd",

feit 2 primair: "Medeplegen van poging tot doodslag",

feit 3 primair: "Medeplegen van moord",

t.a.v. parketnummer 02/018517-01:

feit 1 tot en met 5 telkens: "Diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak".

Verklaart de verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van acht jaren.

Beveelt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf daarop geheel in mindering zal worden gebracht.

Gelast de terbeschikkingstelling van verdachte.

Beveelt dat de ter beschikking gestelde van overheidswege zal worden verpleegd.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

6 stuks papier, betreffende diverse aantekeningen met betrekking tot neo facisme, aangetroffen in rommelkamer II,

1 agenda, kleur rood, met aantekeningen, aangetroffen in slaapkamer I, [verdachte],

1 mes, kleur zilver, in aansteker verstopt (geheim wapen), aangetroffen in kamer I, [verdachte],

1 schroevedraaier, kleur zwart, kruiskop, aangetroffen in geheime slaapkamer,

2 handschoenen, werkhand, aangeroffen in slaapkamer I, [verdachte],

2 agenda's, kleur blauw, ten name van [verdachte], stereomeubel woonkamer.

Gelast de teruggave van de navolgende inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen aan verdachte, te weten:

1 personenauto, [kenteken], merk Opel Kadett, kleur wit,

1 slot, kleur zwart, stuurslot, aangetroffen in de personenauto [kenteken],

1 pistool, neppistool van doorzichtig kunsttof in foudraal,

1 dolk, kleur zwart, in foudraal met zwart handvat, aangetroffen in slaapkamer II, [mededader 2],

1 mes, kleur zwart, vleesmes, aangetroffen op een tafel voorzijde woonkamer.

Dit arrest is gewezen door Mr. Van Schaik-Veltman, als voorzitter

Mrs. Lo-Sin-Sjoe en Van de Loo, als raadsheren

in tegenwoordigheid van Mw. Visser, als griffier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 14 juli 2003.

U I T D R A A I G E G E V E N S 1e A A N L E G

zaaknr.: 06

tijd : 14.15

verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum],

wonende te [adres],

thans preventief gedetineerd in het Huis van Bewaring De Boschpoort te Breda.

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

Is bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda van 12 maart 2002 ter zake van:

t.a.v. parketnummer 02/004437-01, feit 1 primair: "Medeplegen van poging tot doodslag, meermalen gepleegd", t.a.v. feit 2 primair: "Medeplegen van poging tot doodslag", t.a.v. feit 3 primair : "Medeplegen van doodslag", t.a.v. parketnummer 02/018517-01, feit 1 tot en met 5 telkens: "Diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak",

veroordeeld tot:

een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaar met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, met last tot teruggave aan [verdachte] van de onder 12.2 omschreven voorwerpen, verklaart aan het verkeer onttrokken de onder 12.1 omschreven voorwerpen, met bepaling dat de [benadeelde partij] niet-ontvankelijk is in haar vordering en dat die vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht, met verwijzing van verdachte in de kosten die de benadeelde partij ter zake van rechtsbijstand heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil, ten aanzien van feit 3 primair: verklaart niet bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan moord en spreekt hem daarvan vrij, met vrijspraak van hetgeen onder de feiten 1 primair, 2 primair en 3 primair, ( 02/04437-01) en de feiten 1, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair, (02/018517-01) meer of anders is ten laste gelegd dan bewezen is verklaard en met vrijspraak van het onder 6 (02/018517-01) ten laste gelegde.