Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2003:AF7181

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28-01-2003
Datum publicatie
11-04-2003
Zaaknummer
00/02214
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2003-0813
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 00/02214

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, elfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren te P van de rijksbelastingdienst, thans Belastingdienst / Oost-Brabant / kantoor P (hierna: de Inspecteur) op het bezwaarschrift betreffende de hem voor het jaar 1998 opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen.

Het onderzoek ter zitting

Het onderzoek ter zitting heeft met gesloten deuren plaatsgehad ter zitting van het Hof van 14 januari 2003 te 's-Hertogenbosch.

Aldaar zijn verschenen en gehoord belanghebbende, de gemachtigde van belanghebbende, alsmede de Inspecteur.

Na de behandeling van de zaak heeft het Hof heden, 28 januari 2002, de volgende mondelinge uitspraak gedaan.

De beslissing

Het Hof verklaart het beroep ongegrond.

De gronden voor de beslissing

1. Op grond van het bepaald in artikel 46, eerste lid, onderdeel b van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 (hierna: de Wet IB) worden, voor zover hier van belang, uitgaven ter zake van ziekte van de belastingplichtige in aanmerking genomen voor zover zij meer bedragen dan de in voormeld artikel genoemde drempel.

2. Partijen strijden erover of de door belanghebbende ondergane haartransplantatie zijn oorzaak vindt in psychisch lijden van de belanghebbende. Belanghebbende heeft ter ondersteuning van zijn standpunt dat sprake is geweest van psychisch lijden twee verklaringen overlegd van zijn huisarts, gedagtekend 29 februari 2000 respectievelijk 16 mei 2000, met de vermelding "Om medische redenen heb ik X verwezen naar een huidkliniek" respectievelijk "Ik heb om medische redenen patiënt verwezen voor een haartransplantatie. De reden is van psychische aard, de heer ging zich isoleren en durfde nauwelijks nog in het openbaar te treden".

3. Naar het oordeel van het Hof kan een bij mannen rond de veertig jaar als natuurlijk verschijnsel beginnende en daarna voortschrijdende kaalheid op zich niet als ziekte worden aangemerkt. Dit wordt slechts anders indien zich als gevolg van de kaalhoofdigheid een psychisch lijden of een psychische stoornis voordoet. In dat geval kan dat lijden of die stoornis wel worden aangemerkt als ziekte. Een redelijke verdeling van de bewijslast brengt met zich mee dat belanghebbende aannemelijk maakt dat in zijn geval als gevolg van de kaalhoofdigheid sprake is geweest van psychisch lijden of een psychische stoornis. Met voormelde verklaringen heeft belanghebbende dit bewijs echter niet geleverd. Van een verwijzing van de huisarts naar de kliniek voorafgaand aan de transplantatie is niet gebleken, noch van een verwijzing naar een in de behandeling van psychisch lijden of psychische stoornis gespecialiseerde geneesheer of van enige gerichte behandeling ter zake.

4. Uit het voorgaande volgt dat de door belanghebbende gedane uitgaven niet zijn gedaan ter zake van ziekte, zodat deze uitgaven niet als buitengewone last in aanmerking kunnen worden genomen. Het gelijk is aan de zijde van de Inspecteur. Diens uitspraak moet worden bevestigd.

De proceskosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

Aldus gedaan door N. van Beelen, lid van voormelde kamer, en voor wat betreft de beslissing in tegenwoordigheid van A.A. van Wendel de Joode, griffier, in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2003.

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden op: 3 februari 2003

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak dit gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke (Postadres: Postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch).

Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht voor belanghebbende € 41,00.

Het bestuursorgaan is voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak een griffierecht van € 163,50 verschuldigd.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.