Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2003:AF6851

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
06-02-2003
Datum publicatie
03-04-2003
Zaaknummer
00/01577
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 00/01577

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

PROCES VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, twaalfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X te Y, Marokko (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren/ondernemingen buitenland te P van de rijksbelastingdienst (hierna, evenals de Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Limburg van de rijksbelastingdienst, de thans ten aanzien van belanghebbende bevoegde inspecteur, aan de duiden als: de ambtenaar) op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende de aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 1997.

De mondelinge behandeling

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgehad op 23 januari 2003 te 's-Hertogenbosch. Aldaar is de ambtenaar verschenen en gehoord. Belanghebbende is niet verschenen.

Na behandeling van de zaak heeft het Hof heden, 6 februari 2003, de volgende mondelinge uitspraak gedaan.

De beslissing

Het Hof verklaart het beroep ongegrond.

De gronden

1. De onderhavige aanslag is opgelegd naar een belastbaar inkomen van nihil en een premie-inkomen van fl. 25.727,--, met toepassing van tariefgroep 2. Bij de bestreden uitspraak is de aanslag verminderd in dier voege dat tariefgroep 3 is toegepast.

2.1. Ingevolge artikel 8, lid 1, letter a, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen (tekst 1997) is verzekerd degene, die buiten Nederland is gaan wonen en op de dag van zijn vertrek recht had op een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: de Wao).

2.2. Belanghebbende, geboren in 1938, liep in 1972 rugletsel op als gevolg van een ongeval. In 1974 is hij weer in zijn geboorteland Marokko gaan wonen. Op de dag van zijn vertrek van Nederland naar Marokko had belanghebbende recht op een uitkering ingevolge de Wao. Ook in 1997 had belanghebbende recht op een uitkering ingevolge de Wao. Belanghebbende is terecht in de heffing van premie volksverzekeringen betrokken. Belanghebbende komt niet in aanmerking voor "vrijstelling van premies volkverzekeringen".

3.1. Alleen op grond van de zogenoemde 90%-regeling van de staatssecretaris van Financiën bestaat voor belanghebbende de mogelijkheid een aftrek als buitengewone lasten (ziektekosten, kosten levensonderhoud kinderen jonger dan 27 jaar) te claimen.

3.2. In belanghebbendes aangifte voor het jaar 1997 is bij de vraag "Komt u in aanmerking voor de 90%-regeling?" (vraag 21a van het aangiftebiljet) het vakje "nee" aangekruist. Het Hof gaat in verband hiermee ervan uit dat belanghebbende voor het jaar 1997 niet voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de 90%-regeling. In ieder geval heeft belanghebbende, op wie in deze de bewijslast rust, het tegendeel niet aannemelijk gemaakt. Reeds die omstandigheid verhindert de door belanghebbende geclaimde aftrek wegens buitengewone lasten.

4. Het gelijk is aan de zijde van de Inspecteur. Het beroep van belanghebbende is ongegrond.

De proceskosten

Het beroep is ongegrond. In verband hiermee acht het Hof geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

Aldus gedaan door T. Blokland, lid van voormelde Kamer, en voor wat betreft de beslissing in tegenwoordigheid van P.H.A. Calis, griffier, in het openbaar uitgesproken op 6 februari 2003.

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden op: 17 februari 2003

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak dit gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke (Postadres: Postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch).

Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht voor belanghebbende € 43,50.

Het bestuursorgaan is voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak een griffierecht van € 174 verschuldigd.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.